No menu items!
8.9 C
Istanbul
05/04/2020 6:10
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Simeone dünýäde iň köp girdeji gazanýan tälimçidir

Simeone dünýäde iň köp girdeji gazanýan tälimçidir

Ispaniýanyň “Atletiko Madrid” toparynyň argentinaly tälimçisi Diego Simeone dünýäniň iň köp girdeji gazanýan tälimçisi boldy.

“France Football” neşiriniň geçiren seljermelerine görä, tälimçileriň girdejileri mälim edildi. Olaryň aýlyk haklarynyň, bonuslarynyň we suratlaryň hukuklarynyň girdejileri göz öňünde tutuldy.

Şeýlelikde Simeone birinji orny eýeledi. Onuň ýyllyk girdejisi 40,5 million ýewro deň boldy.

Sanawda ikinji we üçünji orunlary degişlilikde “Inter” toparynyň tälimçisi Antonio Konte (30 mln ýewro) we “Mançester Siti” toparynyň tälimçisi Hosep Gwardiola (27,5 million ýewro) eýeledi.

SON HABERLER

Aliment tölemekden boşadylyp bilinýärmi?

Aliment tölemekden boşatmak ýa-da olar boýunça berginiň azaldylmagy diňe kazyýetiň çözgüdi esasynda geçirilýär. Eger kazyýet aliment töleýäniň näsaglygy sebäpli ýa-da esasly başga sebäplere görä aliment...

Aliment tölemek hakynda şertnama haýsy tertipde baglaşylýar?

Aliment tölemek hakynda şertnama aliment tölemäge borçly adam bilen ony alýan adamyň arasyndaky meýletin ylalaşyk boýunça, aliment tölemäge borçly adamyň ýa-da aliment alýanyň kämillik...

Döwlet kömek pullarynyň nähili görnüşleri bellenilýär?

Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksiniň 55-nji maddasynyň birinji bölegine laýyklykda, Türkmenistanda wagtlaýyn zähmete ukypsyzlyk boýunça, göwrelilik we çaga dogurmak boýunça, çaga doglanda...

Döwlet kömek pulunyň bellenilmegi üçin haýsy edara ýüz tutmaly?

Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksiniň 67-nji maddasynyň birinji we ikinji böleklerine laýyklykda, döwlet kömek pullarynyň bellenilmegi üçin (muňa wagtlaýyn zähmete ukypsyzlyk boýunça...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?