No menu items!
20/09/2020 22:39
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Sentýabrda köpçülikleýin sanjyma girişiler

Sentýabrda köpçülikleýin sanjyma girişiler

Russiýanyň «Sputnik V» diýlip atlandyrylan koronowirusa garşy sanjymynyň köpçülikleýin öndürilip başlanjak wagty hem mälim boldy. Ýurduň saglygy goraýyş ministri Mihail Muraşkonyň aýtmagyna görä, sanjym sentýabr aýynda köpçülikleýin öndürilip balanar.

Ministr köpçülikleýin öndürmek üçin ilkinji ädimleriň we synag tapgyrynyň şol bir wagtda ädilendigini aýtdy. Sanjymy synagdan geçirmäge 2,5 müň meýletinçi gatnaşdy.

Täze sanjym ilki bilen lukmanlara we mugallymlara urlar. Ondan soňra bolsa beýleki adamlara urlup başlar. Umuman, sentýabr aýynda Russiýanyň ilatynyň aglaba bölegine bu sanjymy urmak meýilleşdirilýär we bu işler şu ýylyň ahyryna çenli dowam eder.

IŇ TÄZE HABARLAR

Hususy kärhana:bellige almak uçin gerekli resminamalar

Ýurdumyzda ýeke esaslandyryjyly kärhana-hususy kärhana açmak isleýänler üçin saýtymyza bu kärhanany bellige almak üçin gerekli resminamalaryň sanawyny ýerleşdirýäris. Bellenen nusgada arza (bellige almak üçin) ...

Güýz bilen söhbet…(Şahyrana oýlanma)

Gurbannazar Ezizow:                                                              Birden gök asmana dikildi gözüm.   Ah, ol görnüş! Gözüm nämeler görýär.                                                                    Gül düzüň üstünden düzümde-düzüm,                                                                    Göwnüňi göterip, durnalar barýar...   Durnalar barýar. Misli günlere...

“Täç hil”: Täze önümlerimiz bilen halkyň hyzmatynda bolarys

Paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleri sergisine gatnaşýan “Täç Hil” hususy kärhanasynyň hünärmeni Haknazar bilen söhbetdeş bolduk. Ol türkmen bazarynda özleriniň alyp barýan işleri...

Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi

Şu gün paýtagtymyz Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň üstünlikleriniň sergisi geçirilýär. 2 gün dowam edýän sergide...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

«Rysgal» bankyň «Internet bank» hyzmatyndan peýdalanyjylaryň sany 1800 adamdan geçdi

«Häzir Türkmenistanyň «Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan hödürlenilýän «Internet bank» hyzmatyndan müşderileriň 1800-den gowragy peýdalanýar — diýip, «Rysgal» gazeti habar berýär. Neşirde hem beýan edilişi...

Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi

Şu gün paýtagtymyz Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň üstünlikleriniň sergisi geçirilýär. 2 gün dowam edýän sergide...

Ýaponiýanyň täze premýer-ministri Ýosihide Suga bolar

Ýaponiýanyň hökümetiniň baş sekretary Ýosihide Suga ýurdy dolandyrýan Liberal-demokratik partiýasynyň “LDP” ýolbaşçysy wezipesinde saýlandy. Ol 16-njy sentýabrda ýurduň täze Premýer-ministri bolar. Mälim bolşy ýaly,...

Pandemiýa döwründe ene-atalar üçin habarlaşma usullary

Şu hepde ÝUNISEF Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň we BSGG-nyň goldawy bilen Türkmenistanyň pandemiýa garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň meýilnamasynyň çäginde pandemiýanyň...