No menu items!
20/09/2020 23:39
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Plastmassa we polietilen önümleri Türkmenistanda öndürilýär

Plastmassa we polietilen önümleri Türkmenistanda öndürilýär

«Türkmen şöhle» hojalyk jemgyýetiniň Ak bugdaý etrabynyň çägindäki telekeçileriň senagat zolagynda ýerleşýän plastmassa we polietilen önümlerini öndürýän kärhanasy önümçiligiň görnüşlerini barha artdyrýar — diýip, «Ahal durmuşy» gazeti habar berýär.

Bu hojalyk jemgyýetiniň önümçilik desgalary 2,5 gektara barabar meýdany eýeleýär. Kärhananyň önümçilik bölümlerindäki awtomatik usulda işleýän kämil tehnologiýalar plastmassa we polietilen önümlerinden dürli görnüşli hojalyk harytlaryny öndürmäge giň mümkinçilik berýär. Şol tehnologiýalardan oňat baş çykarýan ildeşlerimiziň 100-den gowragy işleriň sazlaşykly alnyp barylmagyna we ýokary hilli önümleriň öndürilmegine yhlasly zähmetiniň nusgasyny görkezýärler.

Hojalyk harytlary her bir öýde gündelik ulanylýar. Olar hojalyk işini talaba laýyk alyp barmagyň esasy zerurlyklary bolup durýar. Şeýle bolansoň, kärhanada öndürilýän her bir önümiň ýokary hil derejesi barada aýratyn alada edilýär. Şonuň bilen bir hatarda, kärhanada hojalyk harytlarynyň täze görnüşleriniň önümçiliginiň ýola goýulmagyna uly ähmiýet berilýär. Bu ugurdaky tagallalar ýerine-de düşýär. Soňky gysga döwrüň dowamynda kärhanada öndürilýän önümleriň görnüşleriniň ep-esli artmagy muňa aýdyň şaýatlyk edýär.

Işine täzeçillikleri ornaşdyrmak, täze görnüşli önümleri öndürmek babatynda kärhanada üstünlikler gazanylýar. Bu babatda işi barha ilerleýän kärhanada polietilen torbajyklarynyň önümçiliginiň ýola goýlandygyny bellemelidiris. Bu gün kärhanada isleg bildirýän söwda merkezleriniň, beýleki sarp edijileriň buýurmasy esasynda ekologiýa taýdan arassa ýerli çig maldan polietilen torbajyklarynyň dürli görnüşleri, şol sanda zir-zibil torbajyklary hem öndürilýär. Önümçilik işinde sarp edijileriň islegleri doly nazara alynýar. Bu bolsa, önümiň görnüşine we hil derejesine oňyn täsirini ýetirýär.

Kärhananyň plastmassa önümleriniň önümçiligi boýunça bölüminde ilkibada stol, oturgyç, güldan, sebet, bedre, süzgüç, legen, sabyn gaplary, mejime, çagalar üçin niýetlenen legen, çeker, asgyç, darak, oýnawaçlar ýaly harytlaryň önümçiligi alnyp barlan bolsa, bu gün olaryň görnüşi has-da artdy. Gül oturdylýan gaplaryň, susagyň, çagalar üçin şekilleri düzýän oýunjaklaryň, boýag guýmaga niýetlenen gaplaryň, süýt önümleri, nahar we dürli tagamlar üçin gaplaryň hem-de hojalykda ulanylýan beýleki harytlaryň önümçiligine girişilmegi bilen, kärhananyň meşhurlygy hem-de önüm öndürijilik gerimi has-da ýokarlandy. Kärhanada azyk we azyk däl önümleriniň gaplamalary hem-de haryt nyşanlary ýaly çap önümleriniň önümçiligi hem ýola goýlandyr.

Häzirki wagtda kärhanada işler üç çalşykda alnyp barylýar. Önümçilik işinde çig mal hökmünde, esasan-da, Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan getirilýän polipropilen ulanylýar. Kärhanada öndürilýän ýokary hilli we köp görnüşli harytlar paýtagtymyzyň we welaýatlarymyzyň söwda nokatlary arkaly ilata ýetirilýär.    

Telekeçilik Sahypamyz

Telekeçilik bilen meşgullanmak isleýän ýaşlaryň we telekeçileriň söýgüli sahypasy-Telekeçilik Sahypasy!

IŇ TÄZE HABARLAR

Hususy kärhana:bellige almak uçin gerekli resminamalar

Ýurdumyzda ýeke esaslandyryjyly kärhana-hususy kärhana açmak isleýänler üçin saýtymyza bu kärhanany bellige almak üçin gerekli resminamalaryň sanawyny ýerleşdirýäris. Bellenen nusgada arza (bellige almak üçin) ...

Güýz bilen söhbet…(Şahyrana oýlanma)

Gurbannazar Ezizow:                                                              Birden gök asmana dikildi gözüm.   Ah, ol görnüş! Gözüm nämeler görýär.                                                                    Gül düzüň üstünden düzümde-düzüm,                                                                    Göwnüňi göterip, durnalar barýar...   Durnalar barýar. Misli günlere...

“Täç hil”: Täze önümlerimiz bilen halkyň hyzmatynda bolarys

Paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleri sergisine gatnaşýan “Täç Hil” hususy kärhanasynyň hünärmeni Haknazar bilen söhbetdeş bolduk. Ol türkmen bazarynda özleriniň alyp barýan işleri...

Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi

Şu gün paýtagtymyz Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň üstünlikleriniň sergisi geçirilýär. 2 gün dowam edýän sergide...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

    Altyn güýzüň ýaraşygy

Sargylt gyzyl  reňkler bilen reňklenen misli ýelegi ýatladyp gaýyp düşýän  altyn reňkli ýapraklary, misli merjen dänelerini ýadyňa salýan ir säher bilen ösümlikleriň üstüne düşýän...

Gaz bermegiň kadalary kämilleşdirilýär

Türkmenistanyň ilatyna gaz bermegiň kadalary hem-de ýurdumyzdaky kärhanalaryň we guramalaryň gazy peýdalanmagyň kadalaryny kämilleşdirmegiň we döwrüň talaplaryna kybap getirmek barada alnyp barylýan işler barada...

300 million dozada sanjym alar

Ýewropa Bileleşiginiň komissiýasy, COVID-19 pandemiýasyna garşy sanjymyny satyn almak hakynda “Sanofi we “GSK” derman kärhanalary bilen hyzmatdaşlyk etmek hakynda şertnama baglaşandygyny habar berýär. Şeýle...

Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi

Şu gün paýtagtymyz Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň üstünlikleriniň sergisi geçirilýär. 2 gün dowam edýän sergide...