8.9 C
Istanbul
02/06/2020 12:02
Home IŇ TÄZE HABAR “Peýdaly Maslahat” : Peýdaly Maglumatlary Özünde Jemleýär
Av.Dr.Döwran Orazgylyjov
Dr.Orazgylyjov, Atavatan Türkmenistan uluslararası dergisinin Genel yayın yönetmenliğini yürütmektedir. Dr.Orazgylyjov, Türkmenistanlılar Dayanışma Derneğinin Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı görevini de üstlenmiştir.

“Peýdaly Maslahat” : Peýdaly Maglumatlary Özünde Jemleýär

Saýtymyzyň “Peýdaly Maslahat” sahypasy hereket edip başlady. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty okyjylaryna has peýdaly maglumatlary  ýetirmek maksady bilen “Peýdaly Maslahat” sahypasyny herekete girizdi. Bu sahypamyzda, kanunçylyga we ýerli we halkara kadalara degişli maglumatlar bilen bir hatarda, bir okyjynyň durmuşynyň haýsyda bolsa bir döwründe özüne gerek bolup biläýjek  maglumatlar aňsat we elýeterli tapyp-okap bolar ýaly üpjün ediler. Şonda, Türkmenistanyň Adalat ministrligi we beýleki döwlet edaralarynyň resmi sahypalaryndaky maglumatlar çeşme görkezmek bilen saýtymyza gysga habarlar görnüşinde ýerleşdiriler. Bellemeli zat, şol maglumatlar haýsyda bolsa bir döwlet edarasynyň saýtyndan alynanda, alynan we saýtymyza ýerleşdirilen günündäki hukuk güýjini saklaýandygyny nygtamak gerek. Sebäbi, esasan hem hukuk ulgamyna degişli maglumatlary ullanmak isläniňizde Siziň ullanýan döwrüňize çenli kanunçylygyň üýtgäp biljekdigini hasaba alyp, şol ulgamyň hünärmenlerine hem maslahatlaşmagyňyzy maslahat berýäris.

“Peýdaly Maslahat” sahypasy, diňe döwlet edaralaryň saýtyna ýerleşdirilen “peýdaly maslahatlary” özünde jemlemän, eýsem, Siz bu sahypamyzda öz döredijilik  işgärlerimiziň taýýarlan daşary ýurtda bilim almak, migrasiýa, täjirçilik ýaly mowzuklara  degişli “maslahatlaryny” hem okap bilersiňiz.

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmenistan bilen BAE-nyň arasynda hukuk hyzmatdaşlygy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň direktory Ý.Nuryýew bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Strategik bilimler we barlaglar merkeziniň (ECSSR) ýerine ýetiriji...

Türkmenistan Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň ýygnagyna gatnaşdy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly «Dikeldişe tarap hereket» atly ýokary derejeli sebitleýin maslahat geçirildi. Çäre BMG-niň Bütindünýä syýahatçylyk guramasy tarapyndan guraldy. Sebitleýin...

Türkmenistan we Eýran serhetdäki gözegçilik nokatlaryny güýçlendirýärler

2020-nji ýylyň 30-njy maýynda «Sarahs–Sarahs», «Artyk– Lütfabat» we «Altyn Asyr– Inçeburun» gözegçilik-geçiriş nokatlarynda gurluşygy alnyp barylýan zyýansyzlandyryş-dezinfeksiýa desgalarynyň gurluşyk işlerine gözegçilik etmek hem-de bu...

Türkmenistan bilen Ukrainanyň daşary işler ministrleriniň telefon sohbetdeşligi

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Ukrainanyň Daşary işler ministri D.Kuleba bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň barşynda iki ýurduň daşary syýasat...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Garri Potteriň awtoryndan täze kitap

“Garri Potter” kitaby bilen meşhurlyk gazanan iňlis ýazyjy zenany Joan Roulingiň çagalar üçin niýetlän täze kitabyny onlaýn okamak mümkinçiligi döredilýär. Joan Roulingiň başga işleri...

Türkmenistan bilen BAE-nyň arasynda hukuk hyzmatdaşlygy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň direktory Ý.Nuryýew bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Strategik bilimler we barlaglar merkeziniň (ECSSR) ýerine ýetiriji...

Satlyk güjüjekler

Dükanyň eýesi gapynyň ýüzüne uly harplar bilen ,,SATLYK GÜJÜJEKLER’’ diýen ýazgyny ýemläpdi. Elbetde, bu ýazgyny esasan körpeleriň ünsüni özüne çekmek üçin dürli bezegler bilen...

Dag depesindäki muzeý

Samsun şäheriniň 1100 metrlik oba ýerinde ýerli ýaşaýjy tarapyndan döredilen muzeý bu ýere gelýänleri geçmişe alyp barýar. Nebýan dag ýolunyň ugrunda 1100 metr beýiklikde...