No menu items!
8.9 C
Istanbul
06/07/2020 8:04
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Paýtagtymyzyň tomaşa jaýlarynda bu hepde

Paýtagtymyzyň tomaşa jaýlarynda bu hepde

Paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna bu hepdäniň dynç günlerinde hem gyzykly tomaşalar garaşýar. Bular barada «Edebiýat we sungat» gazetiniň 26-njy iýunyndaky sanynda şeýle maglumat berilýär.

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatrynda.

26-njy iýunda «Şadyýan wäşiler», 19:00-da.

27-nji iýunda «Dutaryň owazy», 19:00-da.

28-nji iýunda «Yşkyň gämisi», 19:00-da.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynda.

26-njy iýunda «Nejeboglan», 19:00-da.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda.

26-njy iýunda «Näzli dildarym», 19:00-da.

27-nji iýunda «Seň yşkyňda perwana», 19:00-da.

28-nji iýunda «Müneçjim», 19:00-da.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda.

26-njy iýunda «Andro we Sandro», 19:00-da.

27-nji iýunda «Gyzyl şyrdajyk», 12:00-da, «Täsin adamlar», 19:00-da.

28-nji iýunda «Bremen sazandalary», 12:00-da, «Biz hökman duşuşarys», 19:00-da.

Türk­me­nis­ta­nyň Mol­la­ne­pes adyndaky talyplar teatrynda.

27-nji iýunda «Arşyn mal alan», 19:00-da.

28-nji iýunda «Gülki agşamy», 19:00-da.

Türkmen döwlet gurjak teatrynda.

27-nji iýunda «Üç öküz», 12:00-da, «Wah, bu söýgi-dä», 19:00-da.

28-nji iýunda «Alýaňak», 12:00-da, «Söýgi bizi halas eder», 19:00-da.

Türkmenistanyň Döwlet sirkinde.

27-nji iýunda «Täsin, şowhunly çykyşlar», 18:00-da.

28-nji iýunda «Täsin, şowhunly çykyşlar», 16:00-da

IŇ TÄZE HABARLAR

Süleýman Demirel Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Süleýman Demirel uniwersiteti attestat bahalaryň netijesine görä synagsyz ýokary okuw jaýyna kabul edýär. Türkiýäniň öňki Prezidenti Süleýman Demireliň adyny göterýän bu Uniwersitet Isparta şäherinde...

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...

MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buhgalterçilik hasaba alnyşy. Maliýe we karz. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. ...

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Myhmanhana hyzmatlary. Syýahatçylyk hyzmatlary. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş (syýahatçylyk pudagynda). Jemgyýetçilik...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Milli Liderimiz Gökdepe metjidinde «Akgoýun toý» sadakasyny berdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow özüniň pygamber ýaşyna ýetmegi mynasybetli Gökdepe metjidinde «Akgoýun toý» sadakasyny berdi. Döwlet Baştutanymyz Gökdepe metjidine gelip, ilki bu ýerde şanly waka...

“LG”-den üýtgeşik telefon

«LG» kompaniýasy ilkinji üýtgeşik smartfonyny öndürmäge taýýarlaýar. Muňa “B Taslama” diýlip atlandyryldy we habar berlişi ýaly kiçi göwrümli prototipiň önümçiligi eýýäm başlandy. Ilkinji tapgyrda...

Dünýäde 20 million elektrik ulagy bolar

Soňky ýyllarda elektrik awtoulaglaryna bolan isleg barha ýokarlanýar. Elektrik togy bilen işleýän ulaglaryň önümçiliginiň çalt depginde ösmegi beýle bir ýönekeý däl. Birinjiden, awtoulaglar üçin...

Täze ýolbaşçylar wezipe bellendi

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda 3-nji iýulda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda guramaçylyk meselelerine seredilip, täze ýolbaşçylary wezipe bellemek babatda degişli çözgütler kabul edildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň...