29/10/2020 21:05
Home IŇ TÄZE HABAR Pakistanyň Prezidenti: «Türkmen Lideri bilen ýürekdeş söhbetdeşlik boldy»

Pakistanyň Prezidenti: «Türkmen Lideri bilen ýürekdeş söhbetdeşlik boldy»

Ozal hem habar berlişi ýaly, geçen hepdäni anna güni Türkmenistanyň we Pakistanyň Prezidentleriniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Bu söhbetdeşligiň çäginde milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we dostlukly döwletiň Prezidenti Arif Alwi köpugurly türkmen-pakistan gatnaşyklary TOPH gaz geçirijisi, TOP elektrik taslamasy we beýleki ugurlar boýunça möhüm wezipeleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Pakistan Lideri özüniň resmi Twitter hasabynda bu söhbetdeşlige ýokary baha berdi — diýip, APP habarlar agentligi ýazýar. Pakistan Lideri hasabynda «Türkmenistanyň Prezidenti bilen söhbetdeş bolmak we Bakuwda geçirilen ýürekdeş gepleşiklerimizi dowam etdirmek diýseň ýakymlydy» diýip, bu söhbetdeşligiň ähmiýetine ýokary baha berdi. Şeýle hem ol söhbetdeşligiň çuňňur many-mazmuna eýe bolandygyny nygtady.

Pakistanyň Prezidentiniň metbugat gullugynyň ýazmagyna görä, iki ýurduň Liderleri ikitaraplaýyn gatnaşyklardan kanagatlanýarlar. Olar söwda, ykdysady we energiýa hyzmatdaşlygyny mundan beýläk hem diwesifikasiýa ýoly bilen ösüdürmegiň tarapdary.

 

Peýdaly Maslahat Sahypamyz

Hukuk we beýleki ugurlara degişli peýdaly maslahatlaryň jemlenen sahypasy-peýdaly maslahat sahypasy

Okap bilersiňiz  «Intel» 1 million dollar haýyr-sahawat berdi

IŇ TÄZE HABARLAR

Täze “super” ak reňk tapyldy

Amerikanyň “Perdýu” adyndaky uniwersitetiniň hünärmenleri 95,5% göterim Gün şöhlelerini serpikdirmäge mümkiçlik berýän, aşa ýokary hilli ak boýagy döretdiler. Boýagyň düzüminde kalsiý karbonatyň saklanmagy täze...

Stambul metrosynyň täze ugurlary

28-nji oktýabrda Türkiýede “Mejidiýeköý– Mahmutbeý” ugry boýunça täze metro açyldy. Ilkinji ugry göni aragatnaşyk Stambul şäheriniň hkimi Ekrem Imamoglunyň görkezmesi esasynda sagat 12:00-da başlady....

Nikol Kidmanyň täze taslamasy

Awstraliýaly 53 ýaşly aktrisa Nikol Kidman, Endrýu Bowelliň drama eseri esasynda surata düşüriljek “Bu zatlaryň hakykatdygyny bilýärin” dramasynda baş keşbi janlandyrjakdygyny mälim etdi. Kidman...

Muskyň kosmos internetiniň bahasy

Elon Muskyň eýeçiligindäki hususy kosmos kompaniýasy “SpaceX” -iň hemra esasly global internet taslamasy “Starlink” -iň bahasy mälim edildi.
Okap bilersiňiz  Işim şowuna bolsun diýseňiz...
Hususy kosmos kompaniýasy “SpaceX” -iň iň möhüm...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Muskyň kosmos internetiniň bahasy

Elon Muskyň eýeçiligindäki hususy kosmos kompaniýasy “SpaceX” -iň hemra esasly global internet taslamasy “Starlink” -iň bahasy mälim edildi. Hususy kosmos kompaniýasy “SpaceX” -iň iň möhüm...

2020-nji ýylyň iň gowy markalary yglan edildi

1974-nji ýylda esaslandyrylan, marka maslahat berýän marketing firmasy bolan “Interbrand”, 2020-nji ýyldaky iň gowy global markalarynyň sanawyny yglan etdi. Bu sanawyň ilkinji onlugynda tehnologiýa...

Bizde…

Biziñ maşgalamyzda alty adam ýaşaýar. Kakam, ejem, üç sany gyz doganym we men. Dogry pikirlendiñiz... men bir näçe wagt garaşylyp hem arzuw edilip, üç...

Türkmenistan-BMG: gatnaşyklar pugtalandyrylýar

1991-nji ýylda Garaşsyzlyk derejesine eýe bolan Türkmenistan halkara giňişligine işjeň goşulyşmak, dünýädäki abraýly halkara guramalaryň düzümine girmek boýunça işleri durmuşa geçirip başlady. Turuwbaşdan döwlet...