8.9 C
Istanbul
16/07/2020 7:01
Home IŇ TÄZE HABAR Özbegistanyň medeniýet ministrine «Türkmenistanyň at gazanan artisti» diýlen hormatly at dakyldy

Özbegistanyň medeniýet ministrine «Türkmenistanyň at gazanan artisti» diýlen hormatly at dakyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Permany esasynda Özbegistan Respublikasynyň Medeniýet ministri O.A.Nazarbekowa «Türkmenistanyň at gazanan artisti» diýen hormatly at dakyldy.

Milli Liderimiziň Permanyndan bellenilip geçilişi ýaly, Özbegistan Respublikasynyň Medeniýet ministri Ozodbek Nazarbekow Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň halklarynyň dost-doganlyk, hoşniýetli goňşuçylyk hem-de hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny berkitmekde, iki döwletiň arasynda uzak ýyllardan bäri dowam edip gelýän medeni we ynsanperwer ulgamlardaky hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakda bitiren uly hyzmatlary üçin, şeýle hem aýdym-saz sungatyny ösdürmekde gazanan ajaýyp üstünliklerini we hünär ussatlygyny göz öňünde tutulyp, Türkmenistanyň ýokary sylagyna mynasyp bolandygy mälim edilýär.

IŇ TÄZE HABARLAR

Gaýynatamyň ýatlamasy

Taryhda öz ata-watanyny, halkyny goramak üçin köp edermenlikleri görkezen merdana ýigitler, türkmende bar. Bu toprakda, özleriniň şan-şöhraty, gaýduwsyzlygy  bilen tanalan gahryman türkmen serkerdeleri bar....

Ýeňijilere pul baýraklar onlaýn şertlerde gowşurylar

Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň arasynda geçirilýän “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigi bugün tamamlandy. Türkmenistanyň ýerli wagty bilen sagat 18:00 ýagdaýyndaky netijelere görä...

Ýewropa sebitindäki COVID-19 keseliniň hasaba alynmadyk ýeke-täk ýurt

2020-nji ýylyň 15-nji iýulynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa Sebitleýin edarasynyň (BSGG ÝSE) konsultatiw-tehniki wekiliýetiniň bilermenleriniň Türkmenistana bolan saparynyň netijeleri...

“Covid 19”: Türkmenistan öňüni alyş çärelerini güýçlendirdi

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) Ýewropa sebit býurosynyň wekiliýetiniň Türkmenistana amala aşyran saparynyň netijeleri boýunça ýurdumyzyň Söwda-senagat palatasynyň binasynda brifing geçirildi. Brifinge saglygy goraýyş ulgamynyň...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Şu ýyl Magtymguly adyndaky TDU-a 1682 talyp kabul ediler

Täze okuw ýylynda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde ýaşlar tölegsiz esasda 14 ugur, 29 hünär boýunça, tölegli esasda bolsa 14 ugur, 30 hünär boýunça bilim alarlar ―...

Bruno Fernandes Ronaldonyň yzyndan ýetdi

Angliýanyň “Mançester Ýunaýted” toparynyň portugaliýaly futbolçysy Bruno Fernandes bassyr 2 aýdan bäri “Premier Ligada” aýyň futbolçysy saýlandy. Bu üstünligi bilen ol ildeşi Kristiano Ronaldonyň...

Duşuşyk başyna gol geçirip bilmedik hüjümçiler

“GiveMeSport” portaly, bu möwsümde iň köp duşuşyk geçirilen öňdebaryjy Ýewropa ligalarynyň (Ispaniýa, Italiýa, Germaniýa, Angliýa) gol geçirip bilmedik hüjümçileriň sanawyny düzdi. “Liwerpulyň” oýunçysy Mohammed Salah...

Aýlawly Çatryklarda Ýolyşyklary Zerurmy?

Soňky ýyllarda dünýäniň köp ýurdunda, esasan hem uly şäherlerde aýlawly çatryklar gurlup, ulanmaga berilýär. Bu çatryklar polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri hem-de ýolyşyklary bolmazdan,...