No menu items!
8.9 C
Istanbul
09/07/2020 3:40
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Özbegistanda ekine onlaýn gözegçilik ýola goýuldy  

Özbegistanda ekine onlaýn gözegçilik ýola goýuldy  

Özbegistanyň Andijon welaýatynda 6 gektar meýdanda «Emeli intellekt» tehnologiýasy ornaşdyryldy. Synag üçin alnan bu ýer bölegi baradaky ähli maglumatlar «Monterra» onlaýn platformasyna ýerleşdirildi.

Ýerden alynýan hasylyň mukdaryny artdyrmaga ýardam berjek täze tehnologiýanyň ähmiýetli taraplary özbek metbugatynda şeýle sanalýar:

— tehnologiýa bellenen ýer bölegi baradaky maglumatlary ýyllaryň dowamynda özünde saklar. Şeýlelikde, bu ýer barada gözegçilik maglumatlarynyň arhiwi jemlener. Bu arhiw bolsa, ýer bilen indiki işleşjekler üçin gymmatly maglumata öwrüler;

—​ tehnologiýa topografik we katastr kartalaryny çyzar;

—​ ekin meýdanlarynyň relýefini takyk kesgitlär;

—​ gowaçanyň we bugdaýyň (ýa-da şol ýere ekilen beýleki ekinleriň) ösüş ýagdaýyna onlaýn gözegçilik etmäge mümkinçilik berer;

—​ ekilen ekinleriň görnüşleri we ýagdaýy baradaky maglumatlary özünde ýygnar.

Synaglar üstünlikli geçen ýagdaýynda ýurtda bu häzirki zaman tehnologiýasyndan köpçülikleýin peýdalanmak pikiri bar.

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmen-Türk hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 8-nji iýulynda Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň ulag pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gepleşikler geçirildi. Türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary...

Telekeçiler : Nagt däl pullary nagt görnüşde çykdajy etmek

Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi web saýtynda neşir edilen Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň 2020-nji 18-nji iýunyndaky 162-iş belgili buýrugy bilen tassyklanylan we Türkmenistanyň Adalat ministrligi...

Türkmenistan: Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasy

Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasynyň dowam etmegi we halkara bileleşigi tarapyndan bu global ähmiýetli wehime garşy göreşmek boýunça durmuşa geçirilýän toplumlaýyn çäreler bilen baglylykda Türkmenistanyň...

Wirusa garşy derman serişdeleri satyn alynar

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny, «Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyny ýerine ýetirmek, ilatyň saglygyny berkitmek we ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça geçirilýän işleri...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

“Türkmennebit” döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebi

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Se­na­gat we ra­ýat jaý gur­lu­şy­gy. Yk­dy­sa­dy­ýet we me­ýil­na­ma­laş­dy­ryş. ...

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebi

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Ne­bit, gaz kän­le­ri­niň en­jam­la­ry­na teh­ni­ki hyz­mat et­mek we ola­ry abat­la­mak. ...

Ronaldo Messiniň üstünligine ýetdi

Italiýanyň “Ýuwentus” toparynyň dünýä belli hüjümçisi Kriştiano Ronaldo 2007/2008-nji ýylyň möwsüminden başlap, 10-njy gezek bir ýaryşda 25-den gowrak gol geçirmegi başardy. Bu barada “Tuttosport”...

DÖWLETMÄMMET AZADY ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI DÜNÝÄ DILLERI INSTITUTY

2020/2021-nji okuw ýyly üçin Daşary ýurt dillerini okatmagyň usulyýeti taýýarlygyň ugry boýunça magistratura kabul edýändigini yglan edýär: Magistraturada okuwlar tölegli esasda, iňlis dilinde alnyp barylýar. Magistratura...