No menu items!
8.9 C
Istanbul
05/04/2020 6:17
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Nowruz döwri

Nowruz döwri

Nowruz – Gündogaryň iň gadymdan gelýän toý-baýramlarynyň biri hasaplanýar. Nowruz baýramçylygy her ýylyň Mart aýynyň 21-22-ne döwlet derejesinde bellenilip geçilýär. “Nowruz” pars sözi bolup, terjimesi “Täze gün”, “Täze ýyl” diýen manyny aňladýar.

Aý-gün, ýyldyz hasaby barada köp iş eden alym Gurbanmämmet Gurbandurdyýewiň bellemegine görä Nowruz döwri – Mart aýynyň 21-inden Aprel aýynyň 22-sine çenli dowam edýär. Bu döwürde orta hasap bilen Türkmenistanyň günorta böleginde giçki çigrek howalar sowulýar ygalyň mukdary çürt-kesik artýar. Üç aý aňzakly gyşdan soň, tebigat doly gülleýär, janly-jandar tüýüni täzeleýär. Guş-gumrularyň owazy tebigata has-da gözellik berýär.

Nowruzyň  gelmegi bilen tebigat janlanỳar. Tebigatyň janlanmagy, adamyň ruhy dünỳäsini galkyndyrỳar, adamlary jebisleşdirỳar.

Nowruz baýramyny Şabende “Geldi nowruz, jümleýi älem gülüstandyr bu gün” diýip taryplasa, söz ussadymyz Magtymguly Pyragy “Ýerde Nowruz hormaty” diýip ýazýar. Görşümiz ýaly, Nowruz döwründe hemme ýer gülüstanlyga öwrülip, ýaz ekişine başlanýar. Nowruz aslyýetinde ekerançylyk baýramçylygy bolup, biziň babadaýhanlarymyz “Ýylyň gelşi nowruzyndan belli” ýa-da bolmasa “Nowruzda hiç bolmanda geçiň şahyny ezse-de hasyla garaşyber” diýmek bilen ekişe girişipdirler. Ýyl turuwbaşdan ygally gelende, “Arpa altmyş günde, bugdaý togsan günde” diýen nakyla eýerip, dag eteklerinde ýazlyk düme ak ekinlerini ekipdirler.

Nowruz baýramçylygyndan soň gündizler uzalýar, ýer ýylylygy köp alyp başlaýar we babadaýhanlarymyz köpçülikleýin ýaz ekişine girişýärler.

 

Baýgeldi ÇARYÝEW,

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet

uniwersitetiniň geografiýa

fakultetiniň IV ýyl talyby

SON HABERLER

Aliment tölemekden boşadylyp bilinýärmi?

Aliment tölemekden boşatmak ýa-da olar boýunça berginiň azaldylmagy diňe kazyýetiň çözgüdi esasynda geçirilýär. Eger kazyýet aliment töleýäniň näsaglygy sebäpli ýa-da esasly başga sebäplere görä aliment...

Aliment tölemek hakynda şertnama haýsy tertipde baglaşylýar?

Aliment tölemek hakynda şertnama aliment tölemäge borçly adam bilen ony alýan adamyň arasyndaky meýletin ylalaşyk boýunça, aliment tölemäge borçly adamyň ýa-da aliment alýanyň kämillik...

Döwlet kömek pullarynyň nähili görnüşleri bellenilýär?

Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksiniň 55-nji maddasynyň birinji bölegine laýyklykda, Türkmenistanda wagtlaýyn zähmete ukypsyzlyk boýunça, göwrelilik we çaga dogurmak boýunça, çaga doglanda...

Döwlet kömek pulunyň bellenilmegi üçin haýsy edara ýüz tutmaly?

Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksiniň 67-nji maddasynyň birinji we ikinji böleklerine laýyklykda, döwlet kömek pullarynyň bellenilmegi üçin (muňa wagtlaýyn zähmete ukypsyzlyk boýunça...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?