No menu items!
8.9 C
Istanbul
04/08/2020 11:36
No menu items!
Home DÜNÝÄ Migrasiýa boýunça halkara maslahat

Migrasiýa boýunça halkara maslahat

Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň “Merkezi Aziýa döwletlerinde 2020-2021-nji ýyllarda ýolagçylar barada deslapky maglumat alyş ulgamyny ornaşdyrmak” atly sebitleýin taslamasynyň çäklerinde iş maslahaty geçirildi. Oňa Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Gazagystanyň, Täjigistanyň we Gyrgyzystanyň migrasiýa we serhet edaralarynyň wekilleri gatnaşdylar. Wideomaslahat görnüşinde geçirilen iş maslahatyna türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň wekilleri gatnaşdylar.

Maslahatyň barşynda Halkara migrasiýa guramasynyň wekili öz çykyşynda, guramanyň çäklerinde hyzmatdaşlygyň oňyn tejribesi barada nygtap, 2020-2021-nji ýyllar üçin ýerine ýetirilmegi meýilleşdirilen taslamalaryň, şol sanda ýolagçylar barada deslapky maglumatlary alyşmak boýunça sebitleýin taslamany durmuşa geçirmegiň möhüm ähmiýete eýedigini belledi.

Taraplar häzirki ýagdaýlar bilen baglylykda halkara giňişliginde özara gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýedigini nygtap, ulag  ulgamynda öňde durýan wajyp wezipeleri çözmek maksady bilen hereketleri utgaşdyrmagyň hem-de adatdan daşary ýagdaýlara seslenmegiň we bu babatda bilelikdäki tagallalaryň zerurdygyny bellediler. Taraplaryň belleýşi ýaly, Merkezi Aziýa sebiti, ulag-üstaşyr geçelgeleriniň dünýä ähmiýetli möhüm merkezi bolmak bilen, sebitiň we yklymyň durnukly ösüşinde wajyp orny eýeleýär. Şunuň bilen baglylykda, ulag ulgamynda, özara tejribeleri öwrenmek we bu ugurda häzirkizaman usullaryny ornaşdyrmak möhüm ähmiýete eýe bolup durýar.

IŇ TÄZE HABARLAR

Sesden çalt uçar peýda bolar

ABŞ-nyň “Virgin Galactic” kompaniýasy sesden çalt gitjek uçaryň taslamasyny hödürledi. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugy habar berýär. Metbugat gullugynyň berýän habaryna görä, takmynan 18 kilometr...

Di Kaprio “Apple” bilen şertnama baglaşdy

Meşhur amerikaly aktýor Leonardo Di Kaprio degişli bolan “Appian Way” kinokompaniýasy “Apple” kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Şertnama laýyklykda, aktýoryň kompaniýasy “Apple” şereketiniň hyzmatlary babatda...

Dünýädäki iň gowy restoranlaryň sanawy düzüldi

“TripAdvisor” syýahatçylyk saýty dünýäniň iň gowy restoranlarynyň sanawyny taýýarlady. Şoňa laýyklykda, sanawda birinji ýeri fransuz restorany “Auberge Du Vieux Puits” eýeleýär. Ikinji orunda “La Ville...

Immobile iň köp pökgi geçiren futbolçy

Italiýanyň milli ýygyndysynyň we "Lazio" toparynyň hüjümçisi  Çiro Immobile şu möwsümiň ahyrynda "Altyn aýakgap" baýragyna mynasyp boldy. 30 ýaşly hüjümçi üçin bu abraýly baýrak...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

COVID-19 sanjymy: lukmançylyk synaglaryna başlady

ABŞ-nyň “Johnson & Johnson”derman kärhanasy täze koronawirus (Covid-19) sanjymyny synagdan geçirip başlady. “Clinical Trials Arena” internet neşiriniň habar bermegine görä, kompaniýa ABŞ-da we Belgiýada...

Ýaş futbolçylaryň dykgatyna!

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Futbol boýunça geljekki olimpiýaçylaryň ýöriteleşdirilen çagalar-ýetginjekler sport mekdebiniň diňe Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary üçin Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky “Köpetdag”(Dagdan)...

Zenan syýahatçylardan täze rekord

Beýik Britaniýaly iki zenan iki adamlyk welosipedde dünýäniň aýlanyp çykyp, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. Täsinlik neşiriniň wekilleri bu syýahatyň esasy aýratynlygy hökmünde onuň gysga...

Di Kaprio “Apple” bilen şertnama baglaşdy

Meşhur amerikaly aktýor Leonardo Di Kaprio degişli bolan “Appian Way” kinokompaniýasy “Apple” kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Şertnama laýyklykda, aktýoryň kompaniýasy “Apple” şereketiniň hyzmatlary babatda...