No menu items!
8.9 C
Istanbul
01/04/2020 10:10
No menu items!
Home DURMUŞ Messi, Gwardiola we futbol dünýäsinden haýyr-sahawat

Messi, Gwardiola we futbol dünýäsinden haýyr-sahawat

Dünýäniň köp sanly ýurdunda dowam edýän ýiti respirator keseli zerarly köp sanly çäreler we sport ýaryşlary yza süýşürildi. Şu döwürde sport dünýäsiniň wekilleri bu keseliň öňüni almak üçin haýyr-sahawat işlerini amal edýärler.

Argentinanyň dünýä belli ýyldyzy, Ispaniýanyň “Barselona” toparynyň hüjümçisi Lionel Messi Ispaniýanyň Kataloniýa sebitiniň bu kesel ugrunda göreş alyp barýan “Hospital Clinic” hassahanasyna 1 million dollar haýyr-sahawat etdi. Hassahananyň ýolbaşçy düzümi Messä bu goldawy üçin minnetdarlyk bildirdi.

Şeýle hem Messi Argentinanyň klinikalaryna hem kömek berdi.

Mundan başga-da, “Manseçter Siti” toparynyň baş tälimçisi Hosep Gwardiola hem Barselona şäheriniň lukmançylyk bileleşigine 1 million haýyr-sahawat etdi. Bu maliýe serişdeleri lukmançylyk enjamlaryny satyn almaga gönükdiriler.

Şeýle hem Ronaldo we beýleki portugaliýa futbolçylar öz ýurdunyň lukmançylyk edaralaryna degişli kömekleri berýärler.

Fransiýanyň PSŽ topary hem 100 müň ýewro haýyr-sahawat etdi.

SON HABERLER

Hytaý döwletiniň gadymy şäherleri

Daksu – bu gadymy şäher mundan 2000 ýyldan ozal döräpdir. Orta asyrlarda şäheriň iň gülläp ösen döwri bolupdyr. Şol döwürde ilatyň ýaşaýjylary Li derýasy...

Haýwanlaryň Haýyşnamasy

Haýwanlaryň Öz Hak-Hukuklary Hakynda Haýyşnamasynyň Türkmençe Nusgasy Heý, siz ömrüňizde  haýwanlaryň ýazan arzasyny ýa-da haýyşnamasyny okap görüpmidiňiz?! Onda, ynha, baş üstüne, meniň elimdäki nusgasyny  okap...

Türkmenistanyň Prezidenti Içeri işler ministrliginiň institutyna baryp gördi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň institutynda bolup, bu ýerde alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik işleri...

Ýeñil atletika boýunça dünýä çempionatynyñ senesi üýtgedi

Halkara Ýeñil atletika federasiýasynyñ assosiasiýasy ýeñil atletika boýunça dünýä çempionatyny 2021-nji ýyldan 2022-nji ýyla geçirendigini mälim etdi. Senesiniñ yza süýşürilmeginiñ sebäbi Olimpiýa oýunlarynyñ senesiniñ...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?