No menu items!
8.9 C
Istanbul
05/04/2020 6:11
No menu items!
Home Dünýä Messi - dünýäde iň köp girdeji gazanýan futbolçy

Messi – dünýäde iň köp girdeji gazanýan futbolçy

“France Football” neşiri futbolçylaryň girdejileri babatda seljerme işlerini geçirdi. Bu seljermede oýunçylaryň aýlyklary, surat hukuklaryndan alnan girdejileri we geçen möwsümde gazanan bonuslary göz öňünde tutdy.

Şeýlelikde sanawda birinji orny argentinaly ýyldyz futbolçy, Ispaniýanyň “Barselona” toparynyň hüjümçisi Lionel Messi eýeledi. Geçen möwsümde onuň umumy girdejisi 131 million ýewro boldy.

Bu sanawda ikinji we üçünji orunlary degişlilikde “Ýuwentus” toparynyň portugaliýaly ýyldyzy Kristiano Ronaldo we Fransiýanyň PSŽ toparynyň braziliýaly meşhur futbolçysy Neýmar eýeledi. Ronaldonyň girdejisi 118 million ýewro, Neýmaryňky bolsa 95 million ýewro deňdir.

SON HABERLER

Aliment tölemekden boşadylyp bilinýärmi?

Aliment tölemekden boşatmak ýa-da olar boýunça berginiň azaldylmagy diňe kazyýetiň çözgüdi esasynda geçirilýär. Eger kazyýet aliment töleýäniň näsaglygy sebäpli ýa-da esasly başga sebäplere görä aliment...

Aliment tölemek hakynda şertnama haýsy tertipde baglaşylýar?

Aliment tölemek hakynda şertnama aliment tölemäge borçly adam bilen ony alýan adamyň arasyndaky meýletin ylalaşyk boýunça, aliment tölemäge borçly adamyň ýa-da aliment alýanyň kämillik...

Döwlet kömek pullarynyň nähili görnüşleri bellenilýär?

Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksiniň 55-nji maddasynyň birinji bölegine laýyklykda, Türkmenistanda wagtlaýyn zähmete ukypsyzlyk boýunça, göwrelilik we çaga dogurmak boýunça, çaga doglanda...

Döwlet kömek pulunyň bellenilmegi üçin haýsy edara ýüz tutmaly?

Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksiniň 67-nji maddasynyň birinji we ikinji böleklerine laýyklykda, döwlet kömek pullarynyň bellenilmegi üçin (muňa wagtlaýyn zähmete ukypsyzlyk boýunça...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?