No menu items!
8.9 C
Istanbul
16/07/2020 6:07
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Merkezi Aziýa sebitiniň telekeçileri üçin onlaýn okuw

Merkezi Aziýa sebitiniň telekeçileri üçin onlaýn okuw

Şu ýylyň 1-5-nji iýuny aralygynda «ýaş telekeçiler üçin onlaýn mekdep» atly gysga wagtlyk okuw geçirilýär. Bu okuwlar ýaş we gyzyklanma bildirýän telekeçiler üçin niýetlendi. Bu okuwlarda işewürlige girişmek we onuň basgançaklary arkaly ýokary göterilmäge degişli maglumatlar berler.

Bu okuwlar bir işe başlamak (diňe bir başlangyç däl), müşderileri özüne çekmek, maliýe, sanly marketing, aragatnaşyk we başga-da köp ädimleri öz içine alýar. Okuwlaryň ahyrynda gatnaşyjylar ýumuşlar berler we şol ýerde derrew toparlara bölünip, berlen ýumuşlar boýunça pikir alyşmalar gurnalar.

Gatnaşyjylaryň sany: 24

Okuwlaryň dowamlylygy: 60-120 minut.

Dili: rus dili.

1-nji gün

Bir işe nädip başlamaly we iş ýüküňi aşa köpeltmeli däl?

2-nji gün

Başlangyç buhgalteriýa we maliýe bilen doly tanyşlyk: garaşylandan has aňsat

3-nji gün

Köpçüligiň arasynda tapawutlanmak: bazaryňyza düşünmegiň ähmiýeti

4-nji gün

Zehin kartasy ýa-da her toparyň agzasynyň netijeliligini nädip ýokarlandyrmaly?

5-nji gün

Önümiň bazar zerurlyklaryna laýyk gelmeginiň ösüş formulasynyň subutnamasy

 

Bu okuw maksatnamasyna gatnaşmak üçin:

https://forms.gle/8cH3Kkaxd8xxW9Xa8

IŇ TÄZE HABARLAR

Gaýynatamyň ýatlamasy

Taryhda öz ata-watanyny, halkyny goramak üçin köp edermenlikleri görkezen merdana ýigitler, türkmende bar. Bu toprakda, özleriniň şan-şöhraty, gaýduwsyzlygy  bilen tanalan gahryman türkmen serkerdeleri bar....

Ýeňijilere pul baýraklar onlaýn şertlerde gowşurylar

Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň arasynda geçirilýän “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigi bugün tamamlandy. Türkmenistanyň ýerli wagty bilen sagat 18:00 ýagdaýyndaky netijelere görä...

Ýewropa sebitindäki COVID-19 keseliniň hasaba alynmadyk ýeke-täk ýurt

2020-nji ýylyň 15-nji iýulynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa Sebitleýin edarasynyň (BSGG ÝSE) konsultatiw-tehniki wekiliýetiniň bilermenleriniň Türkmenistana bolan saparynyň netijeleri...

“Covid 19”: Türkmenistan öňüni alyş çärelerini güýçlendirdi

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) Ýewropa sebit býurosynyň wekiliýetiniň Türkmenistana amala aşyran saparynyň netijeleri boýunça ýurdumyzyň Söwda-senagat palatasynyň binasynda brifing geçirildi. Brifinge saglygy goraýyş ulgamynyň...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Ýewropa sebitindäki COVID-19 keseliniň hasaba alynmadyk ýeke-täk ýurt

2020-nji ýylyň 15-nji iýulynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa Sebitleýin edarasynyň (BSGG ÝSE) konsultatiw-tehniki wekiliýetiniň bilermenleriniň Türkmenistana bolan saparynyň netijeleri...

Ukraina Türkmenistan bilen howa gatnawlaryny dikeltmäge ymtylýar

Ukrainanyň infrastruktura ministri Wladislaw Krykliý 10-njy iýulda, Kiýewde Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Toýly Ataýew bilen iş duşuşygyny geçirdi ― diýip, ministrligiň resmi saýty habar berýär. Taraplar iki...

Kir ýuwujy maşyndan ýokary tizlikli welosiped ýasady

Bir telekeçi inžener boş wagtlarynda kir ýuwujy maşynyň böleklerini ulanyp, elektrikli welosiped döretmegi başardy. Welosipediň sagatda 110 kilometre ýetip biljekdigi mälim edildi. “Spin Cycle” taslamasynyň...

Mugalymlaryň awgust maslahaty 17-nji awgustda başlar

Ýaş nesli döwrebap terbiýelemek we olara ýokary hilli bilim bermek, döredijilik ukyplaryny ösdürmek, hünär öwretmek babatda durmuşa geçirilmeli işleri ara alyp maslahatlaşmak, 2019 —...