No menu items!
8.9 C
Istanbul
01/06/2020 4:07
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Men seniň ýanyňa barýan!

Men seniň ýanyňa barýan!

Öwrüp düýşlerim hyýala,

Men seniň ýanyňa barýan!

Söýgi diýip çykdym bu ýola,

Men seniň ýanyňa barýan!

 

Peýda etmez aňzak-epgek,

Öňde menzil kändir entek,

Paý-pyýada ýöräp kem-kem,

Men seniň ýanyňa barýan!

 

Gara gözňe boldum teşne,

Gurbat tapýan sözleň eşde,

“Yşkdan gelip barýan yşka”

Men seniň ýanyňa barýan!

 

Soragsyz girdiň ýüregme,

Soňra öwrüldiň geregme,

Sen maňa gelmäň deregne,

Men seniň ýanyňa barýan!

 

Sona HALYKOWA,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

 Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby

IŇ TÄZE HABARLAR

Haly baýramy mynasybetli sergi geçirildi

Şu gün Köpetdagyň eteginde ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda senagat edara binasynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we Da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi Döw­let ha­ryt çig-mal...

Güllerden görklidir türkmen halysy

Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 7-nji fewralynda gol çeken Karary haly önümçiligini kämilleşdirmek we göwnejaý derejede ýola goýmak, milli önümleriň eksport möçberlerini artdyrmak ugrunda edilen...

31-nji maý — Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni

Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni her ýylyň 31-nji maýynda giňden bellenilip geçilýär. Bu ýylky baýramçylyk köpçülige temmäkini ulanmagyň howplary, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň temmäki...

Jerrard 40 ýaşady

Angliýanyň “Liwerpul” toparyň ozalky meşhur ýarymgoragçysy Stiwen Jerrardy doglan güni bilen gutlady. 30-njy maýda häzirki wagtda Şotlandiýanyň “Reýnjers” toparynyň baş tälimçisi 40 ýaşady. “Stiw, doglan...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Germaniýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

“The Times Higher Education World University Rankings – 2020” sanawyna giren ýokary okuw jaýlarynyň atlaryny aýry-aýry ýurtlar boýunça Size ýetirmäne dowam edýäris. Öň www.atavatan-turkmenistan.com...

Çagalar sungat mekdebi okuwa kabul edýär

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň 7-nji çagalar sungat mekdebi 2020 — 2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça çagalary okuwa kabul edýär: Ýörite fortepiano. Bu...

Kompaniýanyň ilkinji akylly sagady bolar

“Realme” kompaniýasy hindi alyjylaryna tehnologiýa bazarynda uly gyzyklanma döredýär.  Kompaniýa şeýle amatly mümkinçiliklere ruhlanyp ilkinji akylly sagadyny satuwa çykarmagy meýilleşdIrýär. Täze “Realme Watch” dünýä...

Türkmenistan :Wizalary almak üçin çakylyk resmileşdirmek

Daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar, eger Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda başgaça bellenilmedik bolsa, Türkmenistana gelmek üçin wiza esasynda Türkmenistanyň çäklerine gelip we onda bolup...