No menu items!
8.9 C
Istanbul
08/04/2020 4:28
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR “Mançester Ýunaýted” Griezmanny isleýär

“Mançester Ýunaýted” Griezmanny isleýär

“Barselona” toparynyñ hüjüm depginde uýgunlaşyp bilmedik Griezmann tomusky transfer möwsüminde toparyny üýtgedip biler.

29 ýaşly fransuz bilen Angliýanyñ Premýer ligasynyñ toparlary gyzyklanýarlar. “Mançester Ýunaýted” topary Griezmanny öz toparyna transfer etmek isleýärler we Griezmannyñ “Barselona” toparyndaky häzirki ýagdaýy bilen içgin gyzyklanýarlar.

“Mançester Ýunaýted” bu oýunçyny transfer etmegi meýilleşdirýär.

Griezmannyñ “Barselona” topary bilen baglaşan şertnamasy 2024-nji ýylyñ iýun aýynda tamamlanýar. Griezmann bu toparyň düzüminde 26 duşuşykda 8 gezek gol geçirmegi başardy.

SON HABERLER

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugyndan maglumat

Soňky günlerde käbir halkara köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan 20 ýylyň dowamynda köpmillionlyk ykdysady kömegiň bölünip berilendigi baradaky habarlar peýda boldy. Türkmen...

Bir metre golaý hyýar ýetişdirdi

Beýik Britaniýaly ekerançy Alf Kobb dünýäde iň uly hyýar ösdürip ýetişdirmegi başardy. Ol özüniň ekin meýdanynda uzynlygy 92 santimetr, agramy 12,5 kilogram bolan äpet...

Buzuň aşagyndan ýyly suwly köl tapyldy

Antarktidanyň iň uly doňaklygynyň aşagynda ýyly suwly köl tapyldy. Bu ýerde ylmy işleri geçirýän alymlaryň bellemeklerine görä, kölüň ululygy Amerikanyň Florida ştatynyň ululygy bilen...

«Intel» «elektron burun» döretdi

«Intel» kompaniýasynyň hünärmenleri 10 ysy tapawutlandyrmagy başarýan «elektron burny» döretdiler. Dünýäniň alymlary bu oýlap tapyşyň ylym üçin uly üstünlikdigini belleýärler. Adamyň burny 450 ysy bir-birinden...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?