22/10/2020 8:30
Home IŇ TÄZE HABAR “Mançester Siti” topary Fabian Ruiz üçin göreşer

“Mançester Siti” topary Fabian Ruiz üçin göreşer

Angliýanyň “Mançester Siti” topary Italiýanyň “Napoli” toparynyñ ýarymgoragçysy Fabian Ruiz bilen gyzyklanýar. Toparynyñ tälimçisi Hosep Gwardiola 23 ýaşly oýunçynyň topardaky Dawid Silwanyñ ýerini tutup biljekdigini nygtap geçdi.

Şeýle hem “Napoli” toparynyñ oýunçysy Fabian Ruiz bilen “Real Madrid”, “Barselona” we “Liwerpul” toparlary has ýakyndan gyzyklanýar. “Napoli” toparynyñ düzüminde Fabian Ruiz 32 oýunda çykyş edip, 2 gezek ýardam pasyny we 3 gezek tapawutlanmagy başardy.

IŇ TÄZE HABARLAR

Gülälek Gulmyradowa:Käbäm bilen bile ýörän ýollarym!

Dünýäde şeýlebir bagt bar, ol seniň çagalyk arzuwlaryň wysal bolanda ýüze çykyp, seniň nurly dideleriňe mähir – muhabbete besläp, başyňy göge ýetirýär. Ol bagt...

“Garagum ýalkymy : Wideo we Foto Habar

Gözel Diýarymyzyň Garagum sährasyndaky köp ýyllardanbäri ody sönmeýän Derweze gaz krateridir. Ol “Garagum ýalkymy” diýlip atlandyryldy. Biz bu barada öň saýtymyza Foto Habar ýerleşdiripdik....

Öz asyrynyň ogly : Jelaleddin Meňburny

Häzire çenli “Jelaleddin Türkmen ýa-da Jelaleddin Meňburny” atly makalamyzyň 3 bölümini saýta ýerleşdirdik. Häzir bolsa makalamyzyň soňky bölümini Size ýetirýäris.
Okap bilersiňiz  Türk kofesi Germaniýa bardy
Ýurdy goramaklygyň meselelerine garan ýokary...

Barselona oýunçylary bilen şertnamalaryny täzeledi

Futbol sportunuň beýik toparlarynyň biri hasaplanylýan “Barselona” futbol topary, özüniň esasy düzümde çykyş edýän derwezewan Mark Ter Ştegen, goragçy Jerard Pike, Kleman Lengle we...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

“Merkezi Aziýa + Russiýa” formatynda daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow “Merkezi Aziýa + Russiýa” formatynda geçirilen Daşary işler ministrleriniň üçünji duşuşygyna gatnaşdy. Mejlise Gazagystan Respublikasynyň Daşary işler ministri M.Tleuberdi, Gyrgyz...

Elleri sabynlap ýuwmagyň düzgünleri

2008-nji ýyldan bäri UNISEF-iň teklibi esasynda 15-nji oktýabrda elleri ýuwmagyň halkara güni bellenilýär. Häzirki döwürde sabynlaryň: hojalyk; hajathana; çagalar üçin; suwuk; gaty; gliserinli; palçykly; kremli; ...

Hatiko — dünýändäki iň wepaly it

Hatiko 1923-1935-nji ýyllar aralygynda ýaşap geçen “akita” tohumyndan bir meşhur itdir. Ony akita we beýleki itlerden şu wagta çenli tapawutlandyrýan aýratynlyk, onuň çäksiz wepalylygydyr.
Okap bilersiňiz  «Dell» kompaniýasyndan täze kompýuterler
Asyl...

Heops çäge piramidasy Ginnese ymtylýar

5 ýyl mundan ozal, Antalýada 1000 tonna çäge ulanyp gurlan Heops piramidasy üçin iň beýik gum heýkeli hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilmegi üçin ýüz...