No menu items!
8.9 C
Istanbul
02/06/2020 11:07
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Lýuksemburg — owadan mekan

Lýuksemburg — owadan mekan

Lýuksemburg döwleti dünýäde ösen döwletleriň hatarynda tanalýar. Bu döwlet dünýäde iň kiçi döwletleriň biri bolmagyna garamazdan, gözel ýerleriniň köpdügini hem aýratyn bellärliklidir. Onuň ajaýyp ýerlerine gezelenç etmek, onda dynç almak ähli adama lezzet paýlaýar diýip belläp geçsek, hakykatdan daş düşdügimiz bolmaz. Tutýan meýdany boýunça kiçi döwletleriň hataryna girýän Lýuksemburg dünýäde iň köp jahankeşdeleriň gelýän merkezi hasaplanýar. Lýuksemburga syýahat etmezden ozal geliň, ilki bilen bu ýurduň meşhur ýerleri bilen tanşalyň.

Lýuksemburg şäheri gezelenç etmek üçin ajaýyp syýahatçylyk merkezi hasaplanýan paýtagt şäher. Muzeýler, teatrlar we konsert zallary ýaly ynsanlaryň medeniýetli dynç almaklary üçin şertler sanardan köp. Paýtagt şäheriň ýene-de bir aýratynlygy köp dilli, köp medeniýetliligidir. Lýuksemburg şäheriniň çäginde we oňa golaý ýerleşýän obalarda jemi 170-e golaý millete gabat gelmek bolýar diýip, syýahatçylar we jahankeşdeler belleýärler.

Şäher taryhy ýadygärlikleri we häzirki zaman binagärligi özünde jemleýär. Köne şäher Lýuksemburg we onuň çäginde ýerleşýän ajaýyp gala köpden bäri ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň bir bölegi bolup durýar. Gadymy we häzirki zaman binagärlik sungaty özünde jemleýän bu ajaýyp şähere syýahatçylar «Lýuksemburg kökleri bolan häzirki zaman şäherdir» — diýip, belleýärler.

Şäheriň üçden biri bölegine golaý ýer owadan abadanlaşdyrylan ýaşyl giňişliklerden ybaratdyr. Paýtagtyň içinden geçýän köp sanly seýilgähler we baglar ýakymly ýaşyl guşaklyklar emele getirýär we şäher durmuşyny ýokary hilli üpjün edýär.

Ardennes tebigatda seýil etmek üçin dag-dereleri, baýyrdyr jülgeleri özünde jemleýän ajaýyp merkez.  Onda gezelenç ýodalarynda welosipedli arassa howada seýil etmek her bir ynsanda ýakymly täsir galdyrýar. Bu ajaýyp künjek ýurduň demirgazygynda ýerleşýär. Ardennes sebitinde orta asyr taryhyny beýan edýän goralýan we täzeden dikeldilen galalary taparsyňyz.

Her bir döwlete ilkinji gezek baranyňda aýlanmak üçin islendik wagt hem tapylýar. Emma Lýuksemburga baranyňda nirede galmaly? Myhmanhanalaryň haýsysy has amatly? — diýen ýaly birnäçe sorag ýüze çykýar.

Eger-de siz naýbaşy myhmanhanalarda galmak isleseňiz Lýuksemburg şäheriniň gözel künjeklerinde ýerleşýän myhmanhanalarda galyp bilersiňiz. Emma siz amatly bahadan galmak üçin ýer gözleýän bolsaňyz awtoulag öýleri size iň amatly ýerleriň biri bolup biler. Lýuksemburgdaky awtoulag öýleri iň oňat ýerlerde, ýöne esasy ýollaryň ugrunda ýerleşip, açyk meýdanlarda dynç almaga we ýurduň tebigy we medeni dürlüligini aňsat öwrenmäge mümkinçilik berýär. Bu awtoulag öýlerinde siz amatly bahada galyp, dynç alyp bilersiňiz. Olaryň islendik ýere eltip, şol ýerde hem dynç almak üçin hem şertler bar.

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmenistan Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň ýygnagyna gatnaşdy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly «Dikeldişe tarap hereket» atly ýokary derejeli sebitleýin maslahat geçirildi. Çäre BMG-niň Bütindünýä syýahatçylyk guramasy tarapyndan guraldy. Sebitleýin...

Türkmenistan we Eýran serhetdäki gözegçilik nokatlaryny güýçlendirýärler

2020-nji ýylyň 30-njy maýynda «Sarahs–Sarahs», «Artyk– Lütfabat» we «Altyn Asyr– Inçeburun» gözegçilik-geçiriş nokatlarynda gurluşygy alnyp barylýan zyýansyzlandyryş-dezinfeksiýa desgalarynyň gurluşyk işlerine gözegçilik etmek hem-de bu...

Türkmenistan bilen Ukrainanyň daşary işler ministrleriniň telefon sohbetdeşligi

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Ukrainanyň Daşary işler ministri D.Kuleba bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň barşynda iki ýurduň daşary syýasat...

Iň güýçli türgenleriň sanawy düzüldi

Garyşyk sungaty boýunça rus türgenleri Fýodor Ýemeliýanenko we Habib Nurmagomedow  bu sportuň iň beýik on wekiliniň hataryna girýär, diýip bellenilýär. Bu barada Amerikanyň CBS...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

GDA-nyň hökümet baştutanlarynyň mejlisi

2020-nji ýylyň 29-njy maýynda sanly wideo aragatnaşyk arkaly Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Mejlise Azerbaýjan Respublikasynyň Premýer-ministri A.Asadow, Ermenistan Respublikasynyň Wise-premýer-ministri...

Awtoulag önümçiliginde güýçler birikdirilýär

“Renault-Nissan” awtoulag bileleşigi çykdajylary azaltmak we bäsdeşlige ukyplylygy ýokarlandyrmak maksady bilen täze teklibi yglan etdi. Täze teklip edilen taslamanyň çäginde 2025-nji ýyla çenli “Renault”,...

Messi gaýdyp gelýär

Dünýäde koronawirus pandemiýasy ýüze çykandan soñ, futbol çempionatlar hem wagtlaýyn arakesme yglan edildi. Indi bolsa şol arakesmelerden soñ futbol älemi täzeden başlaýar. Eýýäm Germaniýanyñ...

Wepaly janköýerleri bolan toparlar

Ispaniýanyň “Marca” neşiri ses berişlik arkaly wepaly janköýerleri boýunça dünýäniň iň gowy 40 toparynyň  sanawyny düzdi. 1 milliondan gowrak adamyň ses bermeginde Marokkonyň “Raja”...