No menu items!
8.9 C
Istanbul
16/07/2020 7:18
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Kosmos syýahatçylygy güýçlendirilýär

Kosmos syýahatçylygy güýçlendirilýär

“Space Perspective” kosmos syýahatçylyk kompaniýasy  täze taslamasy barada maglumatlar ýaýratdy. Şoňa laýyklykda, adamlaryň kosmos giňişligine syýahat etmegine mümkinçilik dörediler. Bir wagtyň özünde 9 adamy kabul edip bilýän ýörite önümçilik şary stratosfera çykar. 2021-nji ýylda uçarmansyz uçuşlara başlajak bu kompaniýa, ilkinji täjirçilik uçuşlaryny 2024-nji ýylda amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Iňlis “Daily Mail” gazetindäki habara görä, takmynan 6 sagat dowam etjek uçuşa goşulmak üçin tölegi 125 müň dollara barabar bolup biler.

IŇ TÄZE HABARLAR

Gaýynatamyň ýatlamasy

Taryhda öz ata-watanyny, halkyny goramak üçin köp edermenlikleri görkezen merdana ýigitler, türkmende bar. Bu toprakda, özleriniň şan-şöhraty, gaýduwsyzlygy  bilen tanalan gahryman türkmen serkerdeleri bar....

Ýeňijilere pul baýraklar onlaýn şertlerde gowşurylar

Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň arasynda geçirilýän “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigi bugün tamamlandy. Türkmenistanyň ýerli wagty bilen sagat 18:00 ýagdaýyndaky netijelere görä...

Ýewropa sebitindäki COVID-19 keseliniň hasaba alynmadyk ýeke-täk ýurt

2020-nji ýylyň 15-nji iýulynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa Sebitleýin edarasynyň (BSGG ÝSE) konsultatiw-tehniki wekiliýetiniň bilermenleriniň Türkmenistana bolan saparynyň netijeleri...

“Covid 19”: Türkmenistan öňüni alyş çärelerini güýçlendirdi

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) Ýewropa sebit býurosynyň wekiliýetiniň Türkmenistana amala aşyran saparynyň netijeleri boýunça ýurdumyzyň Söwda-senagat palatasynyň binasynda brifing geçirildi. Brifinge saglygy goraýyş ulgamynyň...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

COVID 19 haýsy üstlerde näçe wagt saklanýar?

Otag temperaturasynda wirus özüniň ýaşaýyş ukyplylygyny daşky gurşawyň dürli obýektlerinde 3-5 gije-gündiziň dowamynda saklanyp bilýär. Dürli  üstlerde koronawirus ýokanjynyň ýaşaýyşa ukyplylygy aşakda görkezilýär. Keramiki gaplaryň...

“Barselona” ýeňdi, “Espanýol” 2-nji liga düşdi

Ispaniýa çempionatynyň 35-nji tapgyrynda “Barselona” öz meýdançasynda “Espanýol” toparyny kabul etdi. Toparlaryň ilkinji duşuşyklary 0-0 hasaby bilen tamamlandy. Bu duşuşykda bolsa oýnuň 56-njy minutynda...

Göwünöwreniş – Türkmeniň Gadymy Tälimi

“Şuny bäş barmagyňyz ýaly ýadyňyzda saklaň! Asla unutmaň! Aňrujy, başaryp bilseňiz, bu şerti-de gümürtik etmän, anyk we açyk aýdaýyn, başarsaňyz özüňize gowy bolar. GÖWÜN bilen...

“Wimbledonda” tennisçileriň pul baýragy berler

Koronawirus pandemiýasy sebäpli ýatyrylan “Wimbledon 2020”-ä gatnaşmaly tennisçiler baýrak pullaryny alarlar. Habarda bellenip geçilişi ýaly, serişdeler 620 oýunçysyna berler, reýtingi saýlama ýa-da ýaryşyň esasy...