20/10/2020 22:16
Home DÜNÝÄ Koronawirus babatda täze çäklendirmeler giriziler

Koronawirus babatda täze çäklendirmeler giriziler

Dünýäde pandemiýa keseliniň ýaýramagy bilen Türkiýäniň Stambul şäheriniň arassaçylyk geňeşi, koronawirusyň ýokaşmagyna garşy çäreleriň çäginde täze kararlar kabul etdi. Kararda şäher we şäherara ýolagçy syýahatynda, toýlarda, sünnet toýlarda, nika dabaralary ýaly çärelere çäklendirmeler girizildi.

Stambul arassaçylyk geňeşi 14-nji sentýabrda sagat 08:00-dan başlap kararlar durmuşa geçiriler we görülýän çäreleriň, esasanam fiziki aralyk düzgünleriniň ýeterlik bolmazlygy sebäpli keseliň ýaýramagynyň tizligini ýokarlandyrýar hem-de saglyga howp salýar diýip belledi. Şonuň bilen geçiriljek çäreler, toýlar, sport we güýmenje, deňiz ulaglaryndaky toý dabaralary hat-da açyk meýdançada geçirilýän konsertler, festiwallar ýaly çäreler islendik ýagdaýda geçirmäge rugsat berilmeýär. Zyýan çekmezligi üçin kabul edilen kararlary ýerine ýetirmegiň möhümdigini nygtaýan beýannamada, barlag wagtynda kabul edilen kararlary ýerine ýetirmeýänleriň umumy arassaçylyk kanunyna laýyklykda administratiw jogapkärçiligine çekiljekdigini nygtaldy.

 

Saglyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertlerinde Saglyk ulgamyna degişli habarlar dünýäniň ähli ýerlerinde iň köp okalýan habarlaryň biridir!

 

Okap bilersiňiz  Tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

IŇ TÄZE HABARLAR

Dünýäniň iň gowy uniwersitetleriniň sanawynda ýurtlaryň orny

Dünýäniň 93 ýurdunyň 1500-den gowrak uniwersitetleriniň “okatmak, ylmy-barlag we halkara dünýägaraýyş” ýaly ugurlar boýunça sanawy taýýarlandy. “Times Higher Education” edarasynyň dünýäniň iň gowy uniwersitetleriniň...

Zebra pirogy

Taýýarlamak üçin gerek önümler:
Okap bilersiňiz  Diplom Ykrar Etmek: Zerur Resminamalar
1 ýumurtga 1 bulgur şeker 1 bulgur gatyk 1 bulgur un 1 çaý çemçesi wanilin 1 çaý çemçesi gabartma tozy ...

NASA Aýda 4G tehnologiýasyny gurar

“NASA” we “Nokia” kompaniýasy bilelikde Aýda 2028-nji ýyla çenli 4G tehnologiýasyny işlemäge gönükdirilen taslamany durmuşa geçirmegi meýilleşdirýär. Amerikan Aerokosmos Guramasy (NASA) we “Nokia” tehnologiýa kompaniýasy...

Welosiped önümçiliginiň öňdebaryjysy kim?

Ýewropada howanyň üýtgemegine garşy göreşde awtoulag önümçiliginde elektrikli ulaglara has köp ähmiýet berilýän bolsa, welosiped önümçiligi hem ähmiýetliligi bilen tapawutlanýar. Ýewropa Bileleşiginde welosiped önümçiliginde...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Dünýäniň iň gowy uniwersitetleriniň sanawynda ýurtlaryň orny

Dünýäniň 93 ýurdunyň 1500-den gowrak uniwersitetleriniň “okatmak, ylmy-barlag we halkara dünýägaraýyş” ýaly ugurlar boýunça sanawy taýýarlandy. “Times Higher Education” edarasynyň dünýäniň iň gowy uniwersitetleriniň...

Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky telefon söhbetdeşligi

Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Ö.Meredowyň Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministri S.W.Lawrow bilen telefon arkaly gepleşigi geçirildi.
Okap bilersiňiz  “Srwena Zwezda” çempion boldy
Söhbetdeşligiň dowamynda ikitaraplaýyn gün tertibiniň derwaýys meseleleriniň birnäçesini ara...

Söýgi bu üstünligiň gözbaşy

Söýgi bu-tebigy, ruhy meýilli adamlary ýakynlaşdyrýan we baglanyşdyrýan işjeň güýçdir. Bu duýgy ynam, dostluk, baglanyşyk, duýgudaşlyk we rehimdarlyk ýaly duýgylar ýaly möhüm rol oýnaýar....

BTS aýdym-saz topary suw markasyny satuwa çykardy

Günorta Koreýanyň pop aýdym-saz topary BTS, şu güne çenli köp sanly marka bilen hyzmatdaşlyk etdi we dürli-dürli aksesuarlardan oýunjaklara çenli birnäçe önüm öndürdi. Bu...