No menu items!
23/09/2020 12:45
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Kompýuterler, týunerleriň we töleg terminallarynyň önümçiligi

Kompýuterler, týunerleriň we töleg terminallarynyň önümçiligi

Türkmenistanda Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň «Agzybirlik tilsimaty» bilelikdäki kärhanasy tarapyndan elektron hem-de elektrotehniki harytlary we kompýuterleriň dürli görnüşlerini öndürmek ýola goýuldy. Elektron enjamlaryň önümçiligini giňeltmek maksady bilen, Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde «Agzybirlik tilsimaty» kärhanasynyň şahamçasyny açmak göz öňünde tutulýar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bolan «Türkmen-innowasiýa» hususy kärhanasy bilen bilelikde Ahal welaýatynda, «Türkmen-tranzit» hojalyk jemgyýeti bilen bilelikde Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinde týunerleriň we töleg terminallarynyň önümçiligini ýola goýmak meýilleşdirilýär diýlip Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde bellenip geçildi.

Mejlisde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow daşary ýurtlardan getirilýän harytlary- elektron we elektrotehniki harytlary ýurdumyzda öndürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly arkaly mundan beýläk-de ösdürmek, elektron senagatyny döretmek maksady bilen, 2019-njy ýyldan başlap ýurdumyzda döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça işlenip taýýarlanylan «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy» durmuşa geçirilýär.

Wise-premýer «Agzybirlik tilsimaty» bilelikdäki kärhanasy tarapyndan öndürilýän bu kompýuterleriň tehniki häsiýetnamalarynyň dünýä ölçeglerine gabat gelýändigi we iň täze programmalar bilen işlemäge mümkinçilik berýändigi barada hasabat berdi. Kärhanada ýokary tehnologiýaly binýat döredildi, maglumatlar we programma üpjünçiligi boýunça hünärmenler taýýarlanyldy.

Elektron enjamlaryň önümçiligini giňeltmek maksady bilen, Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde «Agzybirlik tilsimaty» kärhanasynyň şahamçasyny açmak göz öňünde tutulýar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bolan «Türkmen-innowasiýa» hususy kärhanasy bilen bilelikde Ahal welaýatynda, «Türkmen-tranzit» hojalyk jemgyýeti bilen bilelikde Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinde týunerleriň we töleg terminallarynyň önümçiligini ýola goýmak meýilleşdirilýär.

«Agzybirlik tilsimaty» kärhanasy çagalar üçin okuw kompýuterlerini öndürýär, olar her ýyl ýurdumyzda 1-nji synpa barýan okuwçylara gowşurylýar. Olara ýüklenen programmalar dürli okuw wezipelerini ýerine ýetirýär we üç dilde — türkmen, rus, iňlis dillerinde işläp bilýär.

Degişli habarlar

154 374 çaga birinji synpa barar

Türkmenistanda kompýuter önümçiligi: 160 müň sargyt

 

medeniýet ulgamyna degişli habarlary okamak üçin 

IŇ TÄZE HABARLAR

Taryhda şu gün – 23-nji sentýabr

23-nji sentýabr ýylyň 266-njy güni. Geliň, taryhda 23-nji sentýabrda bolup geçen taryhy wakalar, dünýä inen adamlar we aradan çykanlar bilen gysgaça tanyş bolalyň. Taryhy wakalar: 1908...

Kaka, ejem nirede?!

(Hekaýa) Ýer ýaly ýuwaş diýilýän ortanjy gyzynyň howsalaly sesi irden işe ugran Atdany duşaklanan ýaly etdi. Sakga saklandy-da, hyrra yzyna öwrüldi. Öwrülişi ýaly-da haýdaşlap ugrady. —...

Ata mähri

Eziz, kyblam, mähriban atam!  Elime galam alyp, siz barada ýazasym geldi. Dogry, dünýäniň diregi, mährem ýürekli eneler hakynda kän ýazylýar. Mähriban käbeler barada näçe...

Türkmenistandan senagat desgasy üçin halkara bäsleşik

Balkan welaýatynda kaustik soda, hlor we hlor önümlerini öndürmek üçin zawod toplumynyň taslamasyny düzmek hem-de gurmak üçin halkara bäsleşik yglan etdi. Bäsleşige teklipler 2020-nji ýylyň...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

“Apple”-iň täze tehnologik enjamlary

Amerikanyň tehnologiýa kompaniýasy “Apple” geçen agşam özüniň täze önümlerini görkezdi. Täze önümleriniň tanyşdyrylyş çäräsi bir sagat dowam etdi. Jemi 4 täze tehnologik enjamlar köpçülige...

“Mançester Ýunaýtediň” iň gowy oýunçysy saýlandy

“Mançester Ýunaýtediň” portugaliýaly ýyldyzy Bruno Fernandes toparda “ýylyň iň gowy oýunçysy” diýlip yglan edildi. Bruno Fernandes Angliýanyň “Premýer Liga” toparlaryndan biri bolan “Mançester Ýunaýted” toparyndaky...

Telekeçilere goldaw: Telekeçilik işiňizi tölegsiz tanyşdyryň

Ýurdumyzda ykdysadyýetiň döwlete dahylly däl pudagyny — telekeçiligi ösdürmek ugurnda giň gerimli işler alnyp barylýar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň düzümindäki hususy wekiliýetiň agzalarynyň...

Kaka, ejem nirede?!

(Hekaýa) Ýer ýaly ýuwaş diýilýän ortanjy gyzynyň howsalaly sesi irden işe ugran Atdany duşaklanan ýaly etdi. Sakga saklandy-da, hyrra yzyna öwrüldi. Öwrülişi ýaly-da haýdaşlap ugrady. —...