No menu items!
8.9 C
Istanbul
10/08/2020 4:37
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Kemine teatry täze eseri sahnalaşdyrýar

Kemine teatry täze eseri sahnalaşdyrýar

Marynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatry şu günler «Arçman rowaýaty» atly täze drama eserini sahnalaşdyrýar ― diýip, «Edebiýat we sungat» gazeti habar berýär.

Eseriň edebi esasyny «Baýramaly» şypahanasynyň lukmany Amanmyrat Allakow ýazdy. Eserde Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistan — melhemler mekany» atly kitabyndan ugur alynýar.

Pýesa Türkmenistanyň Prezidentiniň sözleri bilen başlaýar we taryhy rowaýat bilen baglanyşyp gidýär. Taryhy pýesada Arçmanyň öz maksadyna ýetip bilmezligi üçin gurnalýan gapma-garşylyklardan üstün çykyşy ussatlyk bilen beýan edilýär. Arçmany duçar bolan derdinden halas edýän gudratly suwuň adamlara melhem bolmagy türkmen topragynyň ýerasty mineral suwlara, çeşmelere baýdygyny subut edýär.

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Keselleriň öňüni almak üçin…..

Özüňi goramak üçin : howpsuz aralygy berjaý etmekligiň ýokanç keselleriň döredijisiniň ýokuşmagyndan netijeli goraýandygyny ýatdan çykarman, jemgyýetçilik ýerlerinde 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamaly; ...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem...

Türkmenistanda Mastercard – halkara töleg kartlary

MasterCard Maestro – bu kart kartlaryň içinde örän ýönekeýi. Nagt pul almak, söwda nokatlarynda hasaplaşmak ýaly hyzmatlary amala aşyrmak üçin niýetlenen. MasterCard Standard – bu...

Türkmen Bilim insanı Dr.Sarıyev’e Türkiye’de önemli görev

Türkiye’de öğretim üyeliği yapan  Doç.Dr. Berdi Sarıyev Türkiye’de önemli bir  göreve seçildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi'nde öğretim üyesi Dr. Sarıyev, Atatürk Kültür,...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistanyň Elektron sport federasiýasy GEF-e agza boldy

Ge­çen ýy­lyň de­kabr aýyn­da dö­re­di­len Global ki­ber sport fe­de­ra­si­ýa­sy (GEF) Türk­me­nista­nyň Elekt­ron sport fe­de­ra­si­ýa­sy­ny hem öz agzalygyna kabul etdi. Şeýlelikde, döredilenine he­niz bir ýyl...

Onlaýn Söwdanyň Türkmenistan nusgasy

Türkmenistanda onlaýn söwdanyň ösüşi barada Agageldi Italmazowyň “Türkmenistan” gazetinde neşir edilen “Onlaýn söwda: gapyda kabul ediň!” atly makalasynda mysallar bilen görkezilýär. Bu gyzykly we...

Türkmen Bilim insanı Dr.Sarıyev’e Türkiye’de önemli görev

Türkiye’de öğretim üyeliği yapan  Doç.Dr. Berdi Sarıyev Türkiye’de önemli bir  göreve seçildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi'nde öğretim üyesi Dr. Sarıyev, Atatürk Kültür,...

BSGG halkara karantin çärelerini üç aý uzaltdy

Bütindünýä saglygy goraýyş merkezi koronowirus bilen bagly halkara karantin çärelerini ýene-de üç aý uzaltdy. BSGG koronowirusy: «asyrda bir gezek bolýan, ýöne täsirini onýyllyklara ýetirýän kesel»...