No menu items!
8.9 C
Istanbul
04/08/2020 11:51
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Katar Döwletiniň Emiri bilen telefon arkaly söhbetdeşlik

Katar Döwletiniň Emiri bilen telefon arkaly söhbetdeşlik

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Katar Döwletiniň Emiri Şeýh Tamim Bin Hamad Al-Taniniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Iki döwletiň Baştutanlary birek-biregi mukaddes Gurban baýramy bilen gutladylar hem-de doganlyk we jebislik, haýyr we sogap işleri amala aşyrmaga bolan meýiller ýaly umumadamzat, ynsanperwer gymmatlyklary özünde jemleýän bu nurana baýramyň tutuş musulman ymmatynda we bütin dünýäde ösüşi, parahatçylygy dabaralandyrjakdygyna, raýdaşlygy berkitjekdigine ynam bildirdiler.

Hormatly Prezidentimiz we Kataryň Emiri iki ýurduň halklaryna iň gowy arzuwlaryny aýdyp, ikitaraplaýyn syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklarynyň ýokary derejä eýedigini kanagatlanma bilen bellediler we gatnaşyklary täze ugurlara çykarmak üçin uly geljegiň bardygyny aýtdylar. Munuň üçin bolsa iki ýurduň hem köp ugurly mümkinçiliklere eýedigi bellenildi.

Söhbetdeşligiň dowamynda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Katar Döwletiniň Emirine ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmäge üns berýändigi hem-de onuň işjeňleşmegine şahsy goşant goşýandygy üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň däp bolan döwletara gatnaşyklara ygrarlydygyny we ony mundan beýläk-de ösdürmäge çalyşýandygyny aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, taraplaryň möhüm we uzakmöhletleýin hyzmatdaşlygy täze derejä çykarmaga, dünýäniň geosyýasy

hem-de ykdysady giňişliginde iki dostlukly döwletiň eýeleýän ornuny mundan beýläk-de pugtalandyrmaga gönükdirilen meýillere gyzyklanma bildirýändigi nygtaldy.

Telefon arkaly geçirilen söhbetdeşligiň dowamynda sebit hem-de ählumumy gün tertibiniň wajyp meselelerini ara alyp maslahatlaşmagyň çäklerinde, tutuş adamzada çynlakaý wehim salýan we dünýäde çylşyrymly ýagdaýyň emele gelmegine sebäp bolan koronawirus ýokanjy meselesine deglip geçildi.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň bu howply ýokanjyň ýaýramagyna garşy göreşde halkara bileleşiginiň tagallalaryny doly goldaýandygyny belläp, bu ugurda anyk netijeleri gazanmak üçin dünýäniň ähli döwletleriniň özara gatnaşyklaryny işjeňleşdirmegiň zerurdygyny aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz ýurdumyzyň bu ugurda täze usullary we çemeleşmeleri işläp taýýarlamakda hyzmatdaşlyga ygrarlydygyny belledi.

Söhbetdeşligiň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we Katar Döwletiniň Emiri Şeýh Tamim Bin Hamad

Al-Tani birek-biregi Gurban baýramy bilen ýene bir gezek gutlap, berk jan saglyk, ähli asylly başlangyçlarynda üstünlik, iki ýurduň dostlukly halklaryna bolsa parahatçylyk, abadançylyk we rowaçlyk arzuw etdiler.

IŇ TÄZE HABARLAR

Sesden çalt uçar peýda bolar

ABŞ-nyň “Virgin Galactic” kompaniýasy sesden çalt gitjek uçaryň taslamasyny hödürledi. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugy habar berýär. Metbugat gullugynyň berýän habaryna görä, takmynan 18 kilometr...

Di Kaprio “Apple” bilen şertnama baglaşdy

Meşhur amerikaly aktýor Leonardo Di Kaprio degişli bolan “Appian Way” kinokompaniýasy “Apple” kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Şertnama laýyklykda, aktýoryň kompaniýasy “Apple” şereketiniň hyzmatlary babatda...

Dünýädäki iň gowy restoranlaryň sanawy düzüldi

“TripAdvisor” syýahatçylyk saýty dünýäniň iň gowy restoranlarynyň sanawyny taýýarlady. Şoňa laýyklykda, sanawda birinji ýeri fransuz restorany “Auberge Du Vieux Puits” eýeleýär. Ikinji orunda “La Ville...

Immobile iň köp pökgi geçiren futbolçy

Italiýanyň milli ýygyndysynyň we "Lazio" toparynyň hüjümçisi  Çiro Immobile şu möwsümiň ahyrynda "Altyn aýakgap" baýragyna mynasyp boldy. 30 ýaşly hüjümçi üçin bu abraýly baýrak...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Indi iň gymmat futbol brendi…

Angliýanyň «Mançester Ýunaýtet» futbol kluby dünýäniň gymmatly futbol brenderiniň kerwenbaşygylyny Madridiň «Realyna» berdi. «Brand Finance» kompaniýasy häzir «Realyň» dünýäde iň gymmat futbol brendigini yglan etdi. Has takygy,...

“Formula 1” Angliýa Gran Prisiniň ýeňijisi yglan edildi

“Mersedes” toparynyň sürüjisi Lýus Hamilton möwsümiň dördünji ýaryşynda ýeňiş gazandy. “Red Bull” toparynyň türgeni Maks Werstappen we “Ferrari”-niň türgeni Çarlz Leklerk ilkinji üçlügiň hataryna...

Türkiye ve Türkmenistan arasında Tercüme Köprüsü

Türkmenistan ve Türkiye arasında tercüme köprüsü görevini üstlenen, Türkmence, Türkçe, İngilizce, Rusça ve Özbekçe tercüme işlerini kısa sürede ve kaliteli yapan Atavatan Tercüme Bürosu...

Ýaş futbolçylaryň dykgatyna!

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Futbol boýunça geljekki olimpiýaçylaryň ýöriteleşdirilen çagalar-ýetginjekler sport mekdebiniň diňe Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary üçin Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky “Köpetdag”(Dagdan)...