20/10/2020 21:53
Home IŇ TÄZE HABAR “Iň täsirli 100 adam” sanawynda 8 türgen

“Iň täsirli 100 adam” sanawynda 8 türgen

ABŞ-nyň meşhur “Time” žurnaly tarapyndan kesgitlenen 2020-nji ýylyň “iň täsirli 100 adamynyň” arasynda 8 türgen hem orun aldy. Sanaw ylym, sungat, işewürlik, syýasat we sport dünýäsiniň ägirtlerini öz içine alýar.

Sanawa zenan türgenleriň arasynda ýapon tennisçisi Naomi Osaka, amerikaly türgen Allyson Feliks, ýene-de amerikaly futbolçy Megan Rapinoe we amerikaly basketbolçy Maýa Mur, erkek türgenler arasynda “Formula 1”-iň sürüjisi iňlis Lewis Hamilton, фmerikaly futbolçy Patrik Mahomes, gresiýaly basketbolçy Jiannis Antetokounmpo we ABŞ-nyň öňki basketbolçysy Dwýane Wade dagy girmegi başardy.

 

Dünýä Sahypamyz

Dünýäde bolup geçýän wakalardan habarly bolmak-bu döwrüň talaby!

IŇ TÄZE HABARLAR

Dünýäniň iň gowy uniwersitetleriniň sanawynda ýurtlaryň orny

Dünýäniň 93 ýurdunyň 1500-den gowrak uniwersitetleriniň “okatmak, ylmy-barlag we halkara dünýägaraýyş” ýaly ugurlar boýunça sanawy taýýarlandy. “Times Higher Education” edarasynyň dünýäniň iň gowy uniwersitetleriniň...

Zebra pirogy

Taýýarlamak üçin gerek önümler:
Okap bilersiňiz  Kakam barka...
1 ýumurtga 1 bulgur şeker 1 bulgur gatyk 1 bulgur un 1 çaý çemçesi wanilin 1 çaý çemçesi gabartma tozy ...

NASA Aýda 4G tehnologiýasyny gurar

“NASA” we “Nokia” kompaniýasy bilelikde Aýda 2028-nji ýyla çenli 4G tehnologiýasyny işlemäge gönükdirilen taslamany durmuşa geçirmegi meýilleşdirýär. Amerikan Aerokosmos Guramasy (NASA) we “Nokia” tehnologiýa kompaniýasy...

Welosiped önümçiliginiň öňdebaryjysy kim?

Ýewropada howanyň üýtgemegine garşy göreşde awtoulag önümçiliginde elektrikli ulaglara has köp ähmiýet berilýän bolsa, welosiped önümçiligi hem ähmiýetliligi bilen tapawutlanýar. Ýewropa Bileleşiginde welosiped önümçiliginde...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

“iPhone 12 Pro Max” we “Galaxy Note 20 Ultra” haýsy gowy?

Häzirki wagtda sanly tehnologiýanyň ösmegi bilen dünýäde iri kompaniýa hasaplanylýan “Apple” we “Samsung” kompaniýasy özleriň “iPhone” we “Galaxy” modelleri bilen yzygiderli bäsleşýär. Ýeri gelende...

“Ýylyň iň oňat nyşany” taýýarlamak boýunça bäsleşik

TÜRK­ME­NIS­TA­NYŇ­ ME­DE­NI­ÝET­ MI­NISTR­LI­GI Türk­me­nis­ta­nyň­ baş­lan­gy­jy esa­syn­da­ Bir­le­şen­ Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy­nyň­ Baş­ As­samb­le­ýa­sy ­ta­ra­pyn­dan­­ «Hal­ka­ra ­pa­ra­hat­çy­lyk ­we­ yna­nyş­mak ­ýy­ly»­ diý­lip ­yg­lan­ edi­len­ 2021-nji ­ýy­lyň­ iň ­oňat ­ny­şa­ny­ny ­taý­ýarla­mak­ bo­ýun­ça
Okap bilersiňiz  Şa serpaýly medeniýet we sungat işgärleri
BÄS­LE­ŞIK yg­lan ­ed­ýär Bäsleşigiň...

Aýal

                                               ...

Dünýäde iň çalt kabelsiz güýçlendiriji

Hytaý döwletiniň “Xiaomi” kompaniýasy resmi taýdan özüniň soňky döwrebap tehnologiýasy bolan kabelsiz tok geçirijisini hödürledi. Bu täze tehnologiýa, dünýäde iň çalt tok geçiriji ulgamy...