20/10/2020 22:37
Home DÜNÝÄ Iň kiçi kubik

Iň kiçi kubik

Ýaponiýada alty burçly tapmaçanyň satuwa çykarylmagynyň 40 ýyllygy mynasybetli dünýädäki iň kiçi Rubigiň kubigi jemgyýetçilik köpçüligine hödürlendi. Her tarapynda 9,9 millimetr ölçegli alýumin kubigi, serginiň öňüsyrasynda görkezilendigi habar berilýär.

Şeýle hem sergide wengriýaly heýkeltaraş we binagär Erno Rubigiň hormatyna 1600 mozaikaly Rubigiň kubigi görkezildi. Dünýäniň iň kiçi Rubigiň kubigi oýunjak çykarýan “Bandai Namco Holdings Inc” kompaniýasynyň “Mega House” korporasiýasyna degişli bolup durýar. Bu Rubigiň kubigi metal öndürmek pudagynda meşhur “Iriso Seimitsu Co.” kompaniýasy bilen bilelikde öndürildi.

Şeýle hem Ýaponiýada Rubigiň kubiginiň birinji ýylynda ýurtda 4 milliondan gowrak satylandygyny habar berilýär. Bu sergi Ýaponiýanyň Minato-ku Tokio şäherçesinde Wengriýanyň ilçihanasynyň gatnaşmagynda gurnaldy. Sergi 9-njy noýabra çenli dowam eder.

 

Ykdysadyýet sahypamyz

Ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän ykdysadyýete degişli täzeliklerden “habardar” bolmak isleýän bolsaňyz, bu sahypa Siziň üçin!

IŇ TÄZE HABARLAR

Dünýäniň iň gowy uniwersitetleriniň sanawynda ýurtlaryň orny

Dünýäniň 93 ýurdunyň 1500-den gowrak uniwersitetleriniň “okatmak, ylmy-barlag we halkara dünýägaraýyş” ýaly ugurlar boýunça sanawy taýýarlandy. “Times Higher Education” edarasynyň dünýäniň iň gowy uniwersitetleriniň...

Zebra pirogy

Taýýarlamak üçin gerek önümler:
Okap bilersiňiz  “Disneýland” täzeden açyldy
1 ýumurtga 1 bulgur şeker 1 bulgur gatyk 1 bulgur un 1 çaý çemçesi wanilin 1 çaý çemçesi gabartma tozy ...

NASA Aýda 4G tehnologiýasyny gurar

“NASA” we “Nokia” kompaniýasy bilelikde Aýda 2028-nji ýyla çenli 4G tehnologiýasyny işlemäge gönükdirilen taslamany durmuşa geçirmegi meýilleşdirýär. Amerikan Aerokosmos Guramasy (NASA) we “Nokia” tehnologiýa kompaniýasy...

Welosiped önümçiliginiň öňdebaryjysy kim?

Ýewropada howanyň üýtgemegine garşy göreşde awtoulag önümçiliginde elektrikli ulaglara has köp ähmiýet berilýän bolsa, welosiped önümçiligi hem ähmiýetliligi bilen tapawutlanýar. Ýewropa Bileleşiginde welosiped önümçiliginde...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Toparyny güýçlendirýär

Russiýanyň Premýer liga çempionatynda çykyş edýän “Spartak” futbol topary özüniň resmi saýtynda, “Çelsi” futbol toparynyň ýarymgoragçysy Wiktor Mozesi kärende esasynda alandygyny habar berýär. 29...

Welosiped önümçiliginiň öňdebaryjysy kim?

Ýewropada howanyň üýtgemegine garşy göreşde awtoulag önümçiliginde elektrikli ulaglara has köp ähmiýet berilýän bolsa, welosiped önümçiligi hem ähmiýetliligi bilen tapawutlanýar. Ýewropa Bileleşiginde welosiped önümçiliginde...

Gül

  Söýgi diýenimizde aklymyza gelýän iñ esasy zatlaryñ biri bir zady gowy görüp, onuñ özümiziñki bolmagyny isläp oña eýe çykmak ýaly düşünjeler geler aklymyza. Bu...

Bütindünýä statistika güni

Bütindünýä statistika güni Birleşen Milletler Guramasynyň Statistika geňeşiniň ýolbaşçylygyndaky global hyzmatdaşlyk çäresidir. BMG-niň Ykdysady meseleler boýunça Statistika departamentiniň we möhüm habarlary kesgitleýän web sahypasy...