No menu items!
21/09/2020 0:08
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Iň gowy 10 teleserial

Iň gowy 10 teleserial

Daşary ýurt teleseriýallaryna tomaşa etmek isleýän, ýöne haýsy seriallary görmäge karar berip bilmeýän film muşdaklary üçin 10 sany teleseriallary siziň dykgatyňyza ýetirýäris!

Iň gowy 10 sany teleseriallaryň atlary:

1.”Kobra Kaý” (Cobra Kai 2018).

  1. 2. “Oglanlar” (The Boys 2019).
  2. 3. “Lýusifer” (Lucifer 2016).
  3. 4. “Möjekler tarapyndan ulaldy” (Raised by Wolves 2020).
  4. 5. “Zont akademiýasy” (Şemsiye Akademisi).
  5. 6. “Söýgi ýurdy” (Lovecraft Country 2020).
  6. 7. “Ýellowstoun” (Yellowstone 2018).
  7. 8. “Blaý Manoryň arwahlary” (The Haunting of Bly Manor 2020).
  8. 9. “Tagt oýuny” (Game of Thrones 2011).
  9. 10. “Adatdan daşary” (Doğaüstü 2005).

 

Syýahatçylyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertleri tamamlanandan soňra haýsy ýurda syýahata gitsem diýýänler we syýahat etmegi söýýänleriň sahypasy

IŇ TÄZE HABARLAR

Hususy kärhana:bellige almak uçin gerekli resminamalar

Ýurdumyzda ýeke esaslandyryjyly kärhana-hususy kärhana açmak isleýänler üçin saýtymyza bu kärhanany bellige almak üçin gerekli resminamalaryň sanawyny ýerleşdirýäris. Bellenen nusgada arza (bellige almak üçin) ...

Güýz bilen söhbet…(Şahyrana oýlanma)

Gurbannazar Ezizow:                                                              Birden gök asmana dikildi gözüm.   Ah, ol görnüş! Gözüm nämeler görýär.                                                                    Gül düzüň üstünden düzümde-düzüm,                                                                    Göwnüňi göterip, durnalar barýar...   Durnalar barýar. Misli günlere...

“Täç hil”: Täze önümlerimiz bilen halkyň hyzmatynda bolarys

Paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleri sergisine gatnaşýan “Täç Hil” hususy kärhanasynyň hünärmeni Haknazar bilen söhbetdeş bolduk. Ol türkmen bazarynda özleriniň alyp barýan işleri...

Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi

Şu gün paýtagtymyz Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň üstünlikleriniň sergisi geçirilýär. 2 gün dowam edýän sergide...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Aw möwsümi täze ýyla çenli ýapyk

Ene tebigatyň goýnuna çykyp, aw awlamagy halaýan türkmenistanlylar söýgüli güýmenjelerini dowam etdirmek üçin täze ýylyň ilkinji gününe çenli garaşmaly bolarlar. Çünki «Türkmenistan» gazetiniň 2020-nji...

Durmuş otlusy

(hekaýa) «Üns beriň! Üns beriň! Aşgabat─Türkmenabat aralygynda gatnaýan ýolagçy otlusynyň ýene sanlyja minutdan Aşgabat menzilinden ugraýandygyny duýdurýarys. Hormatly ýolagçylar, ýerli-ýerleriňize geçmegiňizi haýyş edýäris!» Myrat otlynyň içindedi....

Gözleri bilen surat çekýär

Londonda ýaşaýan Sarahnik Sara Ezekiýel aýdyň we durmuşy tassyklaýan şekilleri bilen halkara derejesinde ykrar edildi. Elleriniň we aýaklarynyň tutmaýanlygyna garamazdan, çekýän suratlary örän täsin....

Taryhda şu gün 16-njy sentýabr

Taryhda bolup geçen wakalar hemmeleri gyzyklandyrýar. Geliň, şolardan 16-njy sentýabrynda bolup geçen wakalaryň birnäçesi bilen tanyş bolalyň. Taryhy wakalar: 1880 – “Cornell Daily Sun” ilkinji sany...