No menu items!
26/09/2020 5:56
No menu items!
Home DÜNÝÄ Iň garry begemot 55 ýaşady

Iň garry begemot 55 ýaşady

Tailandyň Çonburi şäherindäki haýwanat bagynyň iň «ýaşuly» agzalarynyň biri bolan Me Mali lakamly begemot ýakynda 55 ýaş ýubileýini «belledi».

Haýwanat bagynyň gözegçileri onuň üçin tropik miwelerden düzülen torty taýýarladylar. Haýwanat bagyna gezelenje gelenler bolsa bilelikde onuň üçin döredilen aýdymy ýerine ýetirdiler. Bagyň direktory Attaporn Sriherunyň aýtmagyna görä, onuň dünýäde iň garry begemot bolmagy mümkin.

Begemot adaty ýabany şertlerde 40 ýyl ýaşap bilýär. Ynsan tarapyndan hemişelik gözegçilik edilende bolsa 60 ýaşa çenli ýetip bilýär. Häzir Tailandyň dürli haýwanat baglarynda Me Maliniň 21 perzendi bar.

 

Peýdaly Maslahat Sahypamyz

Hukuk we beýleki ugurlara degişli peýdaly maslahatlaryň jemlenen sahypasy-peýdaly maslahat sahypasy

IŇ TÄZE HABARLAR

“Aýlyk zähmet haklaryny we pensiýalary yzygiderli köpelderis”

Türkmenistanyň Prezidenti Halk maslahatynyň mejlisinde eden çykyşynda Aýlyk zähmet haklaryny we pensiýalary yzygiderli köpelderis diýip belläp geçti. Türkmenistanyň Prezidenti eden çykyşynda biziň baş maksadymyz,...

«Zenan kalby» ordeni : Täze Perman

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen ýurdumyzyň sanawda berilen raýatlary Türkmenistanyň «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglanýar. Bu Permana Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny pugtalandyrmaga goşan şahsy goşantlary,...

Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» : Täze Perman

Türkmenistanyň  Prezidenti hemişelik Bitarap Türkmenistanyň beýik Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramy mynasybetli Ýurdumyzyň  sanawy berilen raýatlaryna Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen ady dakmak barada  Permana...

Saglygy goraýyş işgärleri: Goşmaça hakyň möçberi näçe?

Hormatly Prezidentimiz Halk Maslahatynda eden çykyşynda dünýäde COVID-19 ýokanjynyň ýaýrap başlan ilkinji günlerinden başlap, ýurdumyzda adamlaryň immunitetini güýçlendirýän esasy lukmançylyk enjamlaryny yzygiderli mugt üpjün...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

“UEFA”: “Ýylyň futbolçysy” baýragynyň eýesi kim bolar?

“UEFA” erkekleriň we zenanlaryň arasynda beýlekilerden tapawutlanan we muşdaklardan köp ses alan oýunçylara “ýylyň oýunçysy” baýragy gowşurylýar. Häzirki wagtda baýragyň dalaşgärleri mälim edildi. Geliň,...

“Volvo” elektrik awtoulag öndürijisi bolmak isleýär

“Volvo” kompaniýasy täze elektrik ulag strategiýasyny we meýilnamasyny düzýändigini mälim etdi. Kompaniýanyň maksady geljekde dünýäniň iň iri elektrik awtoulag öndürijileriniň biri bolmakdan ybaratdyr. Alymlaryň bellemeklerine...

300 million dozada sanjym alar

Ýewropa Bileleşiginiň komissiýasy, COVID-19 pandemiýasyna garşy sanjymyny satyn almak hakynda “Sanofi we “GSK” derman kärhanalary bilen hyzmatdaşlyk etmek hakynda şertnama baglaşandygyny habar berýär. Şeýle...

Garaşsyzlyk baýramy üçin günä geçişlik

Türkmenistanyň baş baýramy – Garaşsyzlygyň 29 ýyllygy mynasybetli jenaýat edendikleri üçin iş kesilenleriň günäsini geçmek babatda taýýarlanan resminama ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ara...