No menu items!
8.9 C
Istanbul
08/04/2020 5:41
No menu items!
Home DURMUŞ IMDb: gijikdirilen filmleriň sanawyny berdi

IMDb: gijikdirilen filmleriň sanawyny berdi

Kino filmleri, kino ýyldyzlary we ähli ýurtlaryň seriallary baradaky maglumatlary jemleýän onlaýn IMDb (Internet Movie Database) maglumatlar bazasy dünýädäki dowam edýän çylşyrymly ýagdaý sebäpli görkeziliş senesi üýtgän ýa-da gijikdirilen 21 filmiň sanawyny taýýarlady. Ine, şu sanawy aşakdaky ýaly…

 

 1. “Deýwid Kopperfildiň şahsy taryhy”

Asyl görkezilmeli senesi: 2020-nji ýylyň 8-nji maýy

Täzelenen senesi: kesgitlenmedi

 

 1. Towşan Pitter 2”: Gaçmak

Asyl görkezilmeli senesi: 2020-nji ýylyň 3-nji apreli

Täzelenen senesi: 2020-nji ýylyň 7-nji awgusty

 

 1. “Antebellum”

Asyl görkezilmeli senesi: 2020-nji ýylyň 24-nji apreli

Täzelenen senesi: kesgitlenmedi

 

 1. “Spiral”

Asyl görkezilmeli senesi: 2020-nji ýylyň 15-nji maýy

Täzelenen senesi: kesgitlenmedi

 

 

 1. “Ajaýyp zenan 1984”

Asyl görkezilmeli senesi: 2020-nji ýylyň 5-nji iýuly

Täzelenen senesi: 2020-nji ýylyň 14-nji awgusty

 

 1. “Penjiredäki aýal”

Asyl görkezilmeli senesi: 2020-nji ýylyň 15-nji maýy

Täzelenen senesi: kesgitlenmedi

 

 1. “Run“

Asyl görkezilmeli senesi: 2020-nji ýylyň 5-nji maýy

Täzelenen senesi: kesgitlenmedi

 

 1. “Wada berýän aýal”

Asyl görkezilmeli senesi: 2020-nji ýylyň 17-nji apreli

Täzelenen senesi: kesgitlenmedi

 

 1. “Ilkinji sygyr”

Asyl görkezilmeli senesi: 2020-nji ýylyň 20-nji marty

Täzelenen senesi: 202-nji ýylyň 30-njy awgusty

 

 1. “Minionlar:Grunyň ýokarlanmagy”

Asyl görkezilmeli senesi: 2020-nji ýylyň 3-nji iýuly

Täzelenen senesi: kesgitlenmedi

 

 1. “Black Widow

Asyl görkezilmeli senesi: 2020-nji ýylyň 1-nji maýy

Täzelenen senesi: kesgitlenmedi

 

 

 1. “Ölmäge wagt ýok”

Asyl görkezilmeli senesi: 2020-nji ýylyň 31-nji marty

Täzelenen senesi: 2020-nji ýylyň 25-nji oktýabry

 

 1. “Sessiz ýer 2-nji bölümi”

Asyl görkezilmeli senesi: 2020-nji ýylyň 19-njy marty

Täzelenen senesi: kesgitlenmedi

 1. “F9”

Asyl görkezilmeli senesi: 2020-nji ýylyň 22-nji marty

Täzelenen senesi: 2020-nji ýylyň 20-nji apreli

 

 1. “Söýgüli guşlar”

Asyl görkezilmeli senesi: 2020-nji ýylyň 3-nji apreli

Täzelenen senesi: kesgitlenmedi

 

 1. “Taze mutantlar”

Asyl görkezilmeli senesi: 2020-nji ýylyň 3-nji apreli

Täzelenen senesi: kesgitlenmedi

 1. “Garynjalar”

Asyl görkezilmeli senesi: 2020-nji ýylyň 17-nji apreli

Täzelenen senesi: kesgitlenmedi

 

 1. “Sooryaýanshi”

Asyl görkezilmeli senesi: 2020-nji ýylyň 24-nji marty

Täzelenen senesi: kesgitlenmedi

 

 1. “Hakykat”

Asyl görkezilmeli senesi: 2020-nji ýylyň 20-nji marty

Täzelenen senesi: 2020-nji ýylyň tomsunda

 

 1. “Suratkeşiň aýaly”

Asyl görkezilmeli senesi: 2020-nji ýylyň 3-nji apreli

Täzelenen senesi: kesgitlenmedi

 1. “Gök hekaýa”

Asyl görkezilmeli senesi: 2020-nji ýylyň 20-nji marty

Täzelenen senesi: kesgitlenmedi

SON HABERLER

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugyndan maglumat

Soňky günlerde käbir halkara köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan 20 ýylyň dowamynda köpmillionlyk ykdysady kömegiň bölünip berilendigi baradaky habarlar peýda boldy. Türkmen...

Bir metre golaý hyýar ýetişdirdi

Beýik Britaniýaly ekerançy Alf Kobb dünýäde iň uly hyýar ösdürip ýetişdirmegi başardy. Ol özüniň ekin meýdanynda uzynlygy 92 santimetr, agramy 12,5 kilogram bolan äpet...

Buzuň aşagyndan ýyly suwly köl tapyldy

Antarktidanyň iň uly doňaklygynyň aşagynda ýyly suwly köl tapyldy. Bu ýerde ylmy işleri geçirýän alymlaryň bellemeklerine görä, kölüň ululygy Amerikanyň Florida ştatynyň ululygy bilen...

«Intel» «elektron burun» döretdi

«Intel» kompaniýasynyň hünärmenleri 10 ysy tapawutlandyrmagy başarýan «elektron burny» döretdiler. Dünýäniň alymlary bu oýlap tapyşyň ylym üçin uly üstünlikdigini belleýärler. Adamyň burny 450 ysy bir-birinden...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?