No menu items!
26/09/2020 4:10
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Hususylaşdyrmak boýunça bäsleşikli söwda

Hususylaşdyrmak boýunça bäsleşikli söwda

Türkmenistanyň Maliýe  we ykdysadyýet ministrligi döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakynda kanunçylyga laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigini habar berýär.

Bäsleşikli söwdalar 2020-nji ýylyň 26-njy awgustynda sagat 10:00-da  Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň jaýynda geçirilýär. Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy.

Bäsleşikli söwdada satuwa çykarylýan Türkmenistanyň Gurluşyk we  binagärlik ministrliginiň, Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň,“Türkmengaz” döwlet konserniň, “Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň, Dokma senagaty ministrliginiň, Ahal, Lebap we Mary welaýat häkimlikleriniň desgalarynyň sanawy “Türkmenistan” gazetiniň 2020-nji ýylyň 4-nji awgustynda sanynda çap edildi.

Şol sanawda 48 desganyň hususylaşdyrylmagy göz öňünde tutulýar. Bildirişde desgalaryň ady,ýerleşýän ýeri, desgalaryň görnüşi (işiniň ugry, gurlan ýyly), binalaryň meýdany (inedördül metr), başlangyç

Bahasy (manat) we hususylaşdyrmagyň şertleri görkezilipdir.

IŇ TÄZE HABARLAR

“Aýlyk zähmet haklaryny we pensiýalary yzygiderli köpelderis”

Türkmenistanyň Prezidenti Halk maslahatynyň mejlisinde eden çykyşynda Aýlyk zähmet haklaryny we pensiýalary yzygiderli köpelderis diýip belläp geçti. Türkmenistanyň Prezidenti eden çykyşynda biziň baş maksadymyz,...

«Zenan kalby» ordeni : Täze Perman

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen ýurdumyzyň sanawda berilen raýatlary Türkmenistanyň «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglanýar. Bu Permana Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny pugtalandyrmaga goşan şahsy goşantlary,...

Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» : Täze Perman

Türkmenistanyň  Prezidenti hemişelik Bitarap Türkmenistanyň beýik Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramy mynasybetli Ýurdumyzyň  sanawy berilen raýatlaryna Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen ady dakmak barada  Permana...

Saglygy goraýyş işgärleri: Goşmaça hakyň möçberi näçe?

Hormatly Prezidentimiz Halk Maslahatynda eden çykyşynda dünýäde COVID-19 ýokanjynyň ýaýrap başlan ilkinji günlerinden başlap, ýurdumyzda adamlaryň immunitetini güýçlendirýän esasy lukmançylyk enjamlaryny yzygiderli mugt üpjün...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Ýewropanyň iň beýik telediňi

Türkiýäniň täze teleýaýlym we radio diňi doly işe taýýardygy habar berildi.  Stambul şäheriniň iň beýik ýerlerinden biri bolan Çamlyk sebitinde täze diňiň işe başlamagyna...

7 ýyldan soň dolanyp geldi

Angliýanyň “Tottenhem” topary özüniň resmi internet sahypasynda Ispaniýanyň “Real Madrid” toparyndan Garet Beýliň öz toparynyň düzümine goşulandygyny belläp geçdi. Futbol dünýäsinde uly umyt bildirilen, ýöne...

Hojalyk Jemgyýetini bellige almak üçin gerekli resminamalar

Hususy kärhanany bellige almak bilen baglanşykly habarymyzyň okyjylarymyzda gyzyklanma döredendigini hasaba alyp, Hojalyk jemgyýeti barada habarymyzy saýtymyza ýerleşdirýäris. Kärhanalar hakynda Türkmenistanyň Kanunynyň 29-nji maddasyna görä,...

Hepdelik täleýnama (21-27-sentýabr)

Şu ýylyň 21-27-nji sentýabry aralygyndaky hepdelik täleýnamasynda hamal, seretan, jedi we hut ýyldyzy astynda doglanlaryň işleri has-da ugryna bolup, özlerine bolan ynamy artar. Akrap,...