No menu items!
21/09/2020 0:38
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Howpsuz ýol hereketi :medeniýetlilik
Kerimguly Geldiýew
Türkmenistanyň Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy, Ahal welaýatynyň 20-nji “Yzgant” saýlaw okrugynyň deputaty. Ol 2004-nji ýylda Türkiýe Respublikasynyň Izmir şäherinde ýerleşýän Dokuz Eýlül uniwersitetini menejer hünäri boýunça tamamlady.

Howpsuz ýol hereketi :medeniýetlilik

Ykdysadyýetiň 1/3 bölegi ulag hyzmatlaryndan durýar diýip çaklanylýar. Ählumumy we döwletler, şol sanda adamlar üçin ulag hyzmatlarynyň zerurlygy öz-özünden düşnüklidir. Ýöne, gynandyrýan tarapy, dünýäde ýol-ulag hadysalarynyň sany artýar. Hadysalar iki kategoriýada hasaba alynýar.

  • Ýygylyk (frequençy)
  • Agyrlyk (severity)

Şäheriçi ýollarda ýol-ulag hadysalarynyň ýygylygy ýokary bolmak bilen, agyrlygy pes derejede bolýar. Şäherara ýollarda ýol-ulag hadysalarynyň ýygylygy pes, ýöne agyrlygy ýokarydyr. Bu ýagdaýyň iň esasy sebäbi ulaglaryň hereket tizliginiň tapawutly bolmagydyr. Garaşylmadyk ýagdaýyň ýüze çykmagy, tekeriň atylmagy, tormozyň tutmazlygy ýaly bahanalaryň köpüsi ýalan bolup çykýar.

Dünýäde 185 döwletde ýüze çykýan ýol-ulag hadysalary halkara guramalar tarapyndan yzygiderli seljerilýär. Ulaglaryň görnüşleri boýunça 1,000,000 ýolagçy/kilometrde näçe adam ýitgisi hasaba alnandygyna görä ulaglaryň görnüşleriniň howpsuzlygy hakynda pikir ýöredilýär.

Iň ygtybarly görkeziji ilat sany bilen ýol-ulag hadysasynda hasaba alnan adam ýitgileriniň sany bilen hasaplanylýar. Statistiki maglumatlar ýolagçy ygtybarlylygy bilen ýurtlaryň medeniýetlilik derejesi arasynda göni arabaglanyşyk bardygyny görkezýär. 100,000 adamda 61.9 adam görkeziji bilen bu ugurda Zimbabwe ýol ygtybarlylygy iň pes ýurt hasaplanylýar. Iň ygtybarly ýurt 100,000 adamda 2.31 görkeziji bilen Şwesiýa Patyşalygydyr. («Şwesiýa Patyşalygynda adamlaryň pyýada geçelgä golaýlamagy bilen ähli ulaglaryň hereketi togtaýar, ulagyň hereketlendirijisi öçýär, adamlar geçenden soňra ulaglaryp hereketlendirijileri işläp, hereket edip başlaýar. Bir hepde paýtagtda ýeke ulagyň pyýadalara ýol bermän geçenini görmedim»- Ýatlama)

Ýurdumyzda her ýylyň sentýabr aýynda «Ýol hereketiniň howpsuzlygy-ömrümiziň rahatlygy» şygary bilen biraýlyk çäreler meýilnamasy geçirilýär. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi müdirligi Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen meýilnama esasynda wagyz-nesihat çärelerini geçirýärler.

“Özüňi süýt saýgyn,
Dostuňy gaýmak!”
Diýýärsiň sen atam,
Bu näme diýmek?
O nämüçin mydam
Süýt bolup özüm,
Dostum hem üstümde
Bolmaly gaýmak?
– Oglum, bu igenjiň
Nahakdyr nahak.
Özüňi süýt saýsaň,
Dostuňy gaýmak,
Onsoň gaýmak saýar
Dostuňam seni.
Onsoň senem gaýmak,
Dostuňam gaýmak.  Kerim Gurbannepesow

Bilim Sahypamyz

Ylym we bilim baradaky habarlar, şeýle hem ýurdumyzda we daşary ýurtlarda bilim almak bilen baglanyşykly täzelikleri we maglumatlary bu sahypamyzdan tapyp bilersiňiz!

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Hususy kärhana:bellige almak uçin gerekli resminamalar

Ýurdumyzda ýeke esaslandyryjyly kärhana-hususy kärhana açmak isleýänler üçin saýtymyza bu kärhanany bellige almak üçin gerekli resminamalaryň sanawyny ýerleşdirýäris. Bellenen nusgada arza (bellige almak üçin) ...

Güýz bilen söhbet…(Şahyrana oýlanma)

Gurbannazar Ezizow:                                                              Birden gök asmana dikildi gözüm.   Ah, ol görnüş! Gözüm nämeler görýär.                                                                    Gül düzüň üstünden düzümde-düzüm,                                                                    Göwnüňi göterip, durnalar barýar...   Durnalar barýar. Misli günlere...

“Täç hil”: Täze önümlerimiz bilen halkyň hyzmatynda bolarys

Paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleri sergisine gatnaşýan “Täç Hil” hususy kärhanasynyň hünärmeni Haknazar bilen söhbetdeş bolduk. Ol türkmen bazarynda özleriniň alyp barýan işleri...

Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi

Şu gün paýtagtymyz Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň üstünlikleriniň sergisi geçirilýär. 2 gün dowam edýän sergide...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Söýgi — durmuşyň özeni

(Durmuşdan alnan) Maý aýydy. Gün eňegini ýere beripdi. Penjireden girýän salkyn şemal howsaladan ýaňa çygjaran ýüzi mymyk elleri bilen sypaýardy. Hemra otagynda penjirä tarap nazaryny...

At çapyşyklary we harby ýöriş

Sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Garaşsyzlyk baýramynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli geçiriljek dabaralar barada hem hasabatlar berildi. Şol hasabatlardan görnüşi ýaly, 28-nji sentýabrda...

«Rysgal» bankyň «Internet bank» hyzmatyndan peýdalanyjylaryň sany 1800 adamdan geçdi

«Häzir Türkmenistanyň «Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan hödürlenilýän «Internet bank» hyzmatyndan müşderileriň 1800-den gowragy peýdalanýar — diýip, «Rysgal» gazeti habar berýär. Neşirde hem beýan edilişi...

Taryhda şu gün – 15-nji sentýabr

15-nji sentýabr ýylyň 258-nji güni. Hormatly okyjylar! Geliň, taryhda 15-nji sentýabrynda bolup geçen wakalar bilen tanyş bolalyň! Taryhy wakalar: 1830 – Liwerpul-Mançester demir ýoly açyldy. 1948 –...