No menu items!
8.9 C
Istanbul
04/08/2020 11:18
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Halkara syýahatçylygynyň ýitgisi

Halkara syýahatçylygynyň ýitgisi

Dünýädäki koronawirus ýokanjy sebäpli halkara syýahatçylyk pudagynyň ýanwar-maý aýlary aralygyndaky ýitgisi 273 milliard ýewro deň boldy. “Euronews” teleýaýlymynyň habar bermegine görä,  Bütindünýä syýahatçylyk guramasynyň maglumatyna laýyklykda, syýahatçylaryň sany 300 million azaldy, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 56% azaldy.

Umuman aýdanyňda, bu ýitgiler 2009-njy ýyldaky global maliýe krizisinden soň üç esse köp. Şol bir wagtyň özünde, Halkara howa ulaglary birleşigi howa gatnawlarynyň ozalky görkezijilerine 2024-nji ýylda gaýdyp geljekdigini belledi.

Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň resmi wekili Marçello Risi: “Biziň çaklamalarymyza görä, serhetleriň açylmagy, bazaryň hem-de pandemiýanyň mundan soňky ýagdaýy, şeýle hem jemgyýetçilik özüňi alyp barmagyň düzgünleriniň üýtgemegine baglylykda halkara syýahatçylygy 60-80%  pese gaçar” – diýip belledi.

Hünärmenler syýahatçylygyň ýitgisiniň ösüp gelýän ýurtlaryň ösüşine oňyn däl täsirini ýetirjekdigini we millionlarça maşgalanyň girdeji çeşmesini ýitirip biljekdigini belleýärler. Şeýle ýagdaýda, halkara syýahatçylyk pudagynyň geljek ýylyň ortalaryna täzeden dikelip ugrajakdygy mälim edilýär.

IŇ TÄZE HABARLAR

Sesden çalt uçar peýda bolar

ABŞ-nyň “Virgin Galactic” kompaniýasy sesden çalt gitjek uçaryň taslamasyny hödürledi. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugy habar berýär. Metbugat gullugynyň berýän habaryna görä, takmynan 18 kilometr...

Di Kaprio “Apple” bilen şertnama baglaşdy

Meşhur amerikaly aktýor Leonardo Di Kaprio degişli bolan “Appian Way” kinokompaniýasy “Apple” kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Şertnama laýyklykda, aktýoryň kompaniýasy “Apple” şereketiniň hyzmatlary babatda...

Dünýädäki iň gowy restoranlaryň sanawy düzüldi

“TripAdvisor” syýahatçylyk saýty dünýäniň iň gowy restoranlarynyň sanawyny taýýarlady. Şoňa laýyklykda, sanawda birinji ýeri fransuz restorany “Auberge Du Vieux Puits” eýeleýär. Ikinji orunda “La Ville...

Immobile iň köp pökgi geçiren futbolçy

Italiýanyň milli ýygyndysynyň we "Lazio" toparynyň hüjümçisi  Çiro Immobile şu möwsümiň ahyrynda "Altyn aýakgap" baýragyna mynasyp boldy. 30 ýaşly hüjümçi üçin bu abraýly baýrak...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Gün şöhlesinden goranmagyň düzgünleri

Güneşe baý Diýarymyzda tomus pasly dowam edýär. Tomus medeniýetli dynç alşyň gyzgalaňly döwrüdir. Gün şöhlesiniň, seleň howanyň, dury, arassa suwuň adam saglygy üçin peýdasynyň...

Ýaş futbolçylaryň dykgatyna!

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Futbol boýunça geljekki olimpiýaçylaryň ýöriteleşdirilen çagalar-ýetginjekler sport mekdebiniň diňe Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary üçin Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky “Köpetdag”(Dagdan)...

Sesden çalt uçar peýda bolar

ABŞ-nyň “Virgin Galactic” kompaniýasy sesden çalt gitjek uçaryň taslamasyny hödürledi. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugy habar berýär. Metbugat gullugynyň berýän habaryna görä, takmynan 18 kilometr...

Erdoğan’dan Türkmen Liderine Kurban bayramı mektubu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanına mektup gönderdi. Erdoğan mektubunda Türkmen Liderine hitaben Sayın Devlet Başkanı, değerli Kardeşim, milletimin adından ve...