28/11/2020 15:02
Home DURMUŞ Gyz bilen oglanyň arasyndaky duşuşyk hakda

Gyz bilen oglanyň arasyndaky duşuşyk hakda

Hytaý döwletiniň Çžesýan obasynda ýaşaýan 29 ýaşly Lýu atly oglanyň duşuşygy şowsuz tamamlandy. Ejesi oglunyň henizem özüne gyz dost tapyp bilmeýändigi üçin ogly bilen bir gyzyň arasynda duşuşyk gurnaýar. Ejesiniň teklipleri bilen razylaşan Lýu, näbelli bir gyz bilen restorana nahara gidýär we “jentelmenlik” hökmünde restoranyň tölegini öz üstüne alýar. Emma bu duşuşykda geň waka bolup geçýär.

Bu duşuşyga gyz ýeke özi gelmeýär. Ol hem tanyşmak isleýän oglanyň jomartlygyny, sahylygyny barlap görmek isleýär. Şol sebäpli bu duşuşyga  özüniň doganlary we dostlary bilen  23 adam bolup gelýär.

Gyzyň köp adamly gelmegi oglany geň galdyrýar. Gyz we onun ýakyn dost-ýarlary restoranyň tagamnamasyndan iň gymmat naharlary saýlap sargyt edýärler. Oglan göz öňünde bolup geçýän wakalardan derrew netije çykaryp, haýal etmän restorany gizlinçe terk etmegi ýüregine würýär we şeýle hem edýär.

Netijede, gyzyň restoranda sargyt edilen tagamlaryň tölegini özi etmeli bolýar. Bu töleg 3 müň dollara barabar bolar. Bu bolan waka barada “Taizhou Evening News” ýerli metbugaty habar berýär. Oňa salgylanyp, bu habary “Daily Mail” neşiri hem okyjylaryna ýetirýär.

Okap bilersiňiz  Gyzylgaýa demir magdanlarynyň ýataklarynda tehnologiýa synaglary geçiriler
Okap bilersiňiz  Howpsuz, düzgünleşdirilýän we yzygiderli migrasiýa

 

 

Sport Sahypamyz

Ýaşlarymyzyň iň köp okaýan habarlarynyň arasyndan sport habarlary uly meşhurlyga eýedir. Ýaşlar bu sahypa Siziň üçin!

 

 

 

IŇ TÄZE HABARLAR

“Square” 3 günde üç rekord goýdy

Amerikanyň “Square” maliýe hyzmatlary kompaniýasyny 2009-njy ýylda “Twitter” jemgyýetçilik toruny esaslandyran Jek Dorsi we Jim MakKelwi tarapyndan döredildi. 2020-nji ýylda bu kompaniýanyň paýnamasy birden...

Döwürleýin neşirlere diňe pensionerler ýazylyp bilýärler

Kagyz görnüşindäki gazetleriň we žurnallaryň döwri kem-kemden geçmişe öwrülip barýar. 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistandaky gazet-žurnallary abunaçylar elektron görnüşinde okap başlarlar.  Kagyz görnüşindäki gazet-žurnallara...

Türkmen Edebiýatynda “Mugallym” Düşünjesi

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris.
Okap bilersiňiz  Ýyldyz futbolçylary satyn almaýar, ýyldyz futbolçylary hem ýetişdirýär
Giriş ýerine: Türkmenlerde “ataly-ogul” düşünje talantlylygy, pähim-paýhas ussatlygy bilen baglanyşykly soňky döwre degişli halkara derejesinde nusga görkezilip...

Sagdyn bolmak üçin maslahatlar

Gyş günleriniň golaýlamagy bilen ilat arasynda ýiti respirator keselleriniň ýüze çykmalary has köpelýär. Onuň näsag adamdan daş-töweregindäkilere örän tiz we aňsatlyk bilen ýokuşýandygyny bellemek...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Telewizorlar barada gysgaça

Telewizor – bu hereketli monohrom (ak-gara) ýa-da reňkli şekilleri ses bilen  iki ýa-da üç  koordinatalar sistemasy görnüşde  ýaýradýan telekommunikasiýa  serişdesidir. Telewizor – mahabat, güýmenje,...

Dünýäniň ilkinji antibakterial telefony

Dünýäniň ilkinji antibakterial telefony Angliýada öndürildi. Telefonyň ýüzüne ýerleşdirilen ionlaryň bakteriýalaryň köpelmegine päsgel berýändigi mälim edildi. Dünýäde giňden ýaýran täze görnüşli koronawirus ýokanjy sebäpli tehnologiýa...

“Kowid pasporty” ulanyşa girizilip bilner

Beýik Britaniýanyň hökümeti “Kowid pasportyny” ulanyşa girizmegiň mümkinçiliklerini öwrenýär. Bu barada “The Sunday Times” neşiri habar berýär.  Bu resminamany koronawirusa garşy sanjym edilenlere bermek...

Ýewropa futbolyna syn… Mourinýo Gwardiolany ýeňdi

Geçen hepde geçirilen öňdebaryjy futbol çempionatlaryň futbol duşuşyklary we olaryň netijeleri bilen ýurdumyzyň futbol janköýerlerini tanyşdyrmagy makul bildik.
Okap bilersiňiz  Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty
Angliýanyň Premýer ligasynda gyzykly duşuşyklaryň netijeleri: “Tottenhem 2:0...