29/10/2020 22:12
Home IŇ TÄZE HABAR Güýz bilen söhbet...(Şahyrana oýlanma)

Güýz bilen söhbet…(Şahyrana oýlanma)

Gurbannazar Ezizow:

                                                             Birden gök asmana dikildi gözüm.

  Ah, ol görnüş! Gözüm nämeler görýär.

                                                                   Gül düzüň üstünden düzümde-düzüm,

                                                                   Göwnüňi göterip, durnalar barýar…

 

Durnalar barýar. Misli günlere meňzäp… Şahyryň aýdyşy ýaly «Durnalaryň ýyllar kimin hatary…» günleriň gymmatyny düşündirýär. Durnalar serginligi, sadalygy, sahylygy zeminde galdyryp barýar. Gyşyň ünsüni, ümsümligini bölmezlik üçin, durnalar günleriň aňyrsynda bir pasyl eglener. Eglener-de, ýazyň ýakymy bilen dolanyp geler.

Durnalar barýar… Asmanyň ýüzünden ömür kerweni deýin hatar gurap, gözýetimden arany açyp. Her ýyl güýz paýawlanda ýandepderçäme bellän setirlerimi okamak, indi kada öwrülipdir:

Kerwen gurap geçip barýan durnalar,

Günlere sepleşýän aýlar mysaly.

Ýöne şol durnalar dolanyp geler,

Geçen gün durna däl dolanar ýaly!… —

Durnalar dolanar… Ýazyň mylaýym howasy zemine dolanda, säher guşlar şirin mukam çalanda, baglar ýaşyl ýapynjasyny ýapynyp, serginlikden dem alanda… durnalar dolanar.

***

Güýz ýagyşlary duýgularymyzyň ylhamyny joşdurýar. Günleriň görkünden gözbaş alýan güýzde ýagýan ýagyşlaryň şabyrdysy şahyr üçin şygyr, bagşy üçin şirin mukama öwrülip eşidilýär.

Okap bilersiňiz  Video-konferansı Bakanlar Kurulu gerçekleştirildi

Güýz ýagyşlary! Seniň serginlik siňen sesiň kalbymyza ajaýyp duýgulary bagyşlaýar. Bagyşlaýar-da, göwün syrdaşymyza öwrülýär:

Ýagýar, güýz ýagşy,

Çisňäp çalaja.

 Ýagyş zynat berýär,

Ter leýlisaça…

Göýä soňsuz arzuwlara meňzeýärsiň güýz ýagşy! Mylaýym sesiňe zemin heýjana gelýär. Ýere düşelen zer ýapraklaryň üstüne gaçýan damjalar, goýazy pikirleriň hünjüsi bolup düzülýär.

Ýag sen güýz ýagşy! Keremli topragy, başy çal dumanly belent gerişli daglary, sary ýapraklaryny sahylyk bilen zemine eçilýän baglary… dury damjalaryňy paýlap…

Okap bilersiňiz  Iň baý 10 döwlet

***

Güýz! Seniň sergin şemalyňa aşyk men. Säher bilen ýüzümizi ýelpäniňde, agraslykdan, sadalykdan döreýän nepis duýgular kalbymyza ornaýar…

Sary ýapraklary yzlaýan güýz şemaly, günleri-günlere atarýan ömür menzillerine meňzeýär.

 

Aşyk sergin şemalyňa,

 Aşyk men çigrek sabaňa!..

Hawa parasatdan, ylhamdan, ynamdan ybarat güýzüm! Saňa duýgulardan

püre-pür göwünler aşyk. Saňa serginligi süňňüne siňdirýän säherler, ümsümligiň gujagynda uka gidýän gijeler, magşugyna ýüregini açmak isleýän dideler aşyk.

Güýz! Sende edebiň ebedilik keşbi bar.  Hemişe paýhasly günleriň dünýämiziň ýakymly ýatlamalaryny paýlaşsyn. Göwün syrdaşym güýzüm!

Güýz parasadyň nusgasy,

Okap bilersiňiz  Iň baý 10 döwlet

Ol günlere zyýaratdyr.

 Wagtyň gadryny bilmäge,

  Güýz duýgudan ybaratdyr.

 

Aýjemal GAÝLYÝEWA,

Magtymguly adyndaky TDU-nyň talyby.

Syýahatçylyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertleri tamamlanandan soňra haýsy ýurda syýahata gitsem diýýänler we syýahat etmegi söýýänleriň sahypasy

Dünýä Sahypamyz

Dünýäde bolup geçýän wakalardan habarly bolmak-bu döwrüň talaby!

Okap bilersiňiz  Türkmenistanlı Acapsoltan nine 118 yaşında

IŇ TÄZE HABARLAR

Täze “super” ak reňk tapyldy

Amerikanyň “Perdýu” adyndaky uniwersitetiniň hünärmenleri 95,5% göterim Gün şöhlelerini serpikdirmäge mümkiçlik berýän, aşa ýokary hilli ak boýagy döretdiler. Boýagyň düzüminde kalsiý karbonatyň saklanmagy täze...

Stambul metrosynyň täze ugurlary

28-nji oktýabrda Türkiýede “Mejidiýeköý– Mahmutbeý” ugry boýunça täze metro açyldy. Ilkinji ugry göni aragatnaşyk Stambul şäheriniň hkimi Ekrem Imamoglunyň görkezmesi esasynda sagat 12:00-da başlady....

Nikol Kidmanyň täze taslamasy

Awstraliýaly 53 ýaşly aktrisa Nikol Kidman, Endrýu Bowelliň drama eseri esasynda surata düşüriljek “Bu zatlaryň hakykatdygyny bilýärin” dramasynda baş keşbi janlandyrjakdygyny mälim etdi. Kidman...

Muskyň kosmos internetiniň bahasy

Elon Muskyň eýeçiligindäki hususy kosmos kompaniýasy “SpaceX” -iň hemra esasly global internet taslamasy “Starlink” -iň bahasy mälim edildi.
Okap bilersiňiz  Sosial torlar we biz
Hususy kosmos kompaniýasy “SpaceX” -iň iň möhüm...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkiýede “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” atly surat sergisi geçirildi

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli Türki medeniýetiň halkara guramasynda (TÜRKSOÝ) “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” atly surat sergisi geçirildi. TÜRKSOÝ edarasynyň resmi saýtynda berlişi ýaly,...

Türkmenistan bilen Malaýziýa energetika hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Malaýziýanyň Premýer-ministri Muhiddin Ýassiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Malaýziýanyň Premýer-ministri Muhiddin Ýassine däp bolan dostlukly...

Pişijek bilen gyzjagazyň gürrüňi

Bu günlükçe öýüň işlerini boldum edip, çagalarymy ýuwundyryp düşege geçirdim. Uluja gyzym ýerine geçip-geçmänkä «Eje, erteki aýdyp beräýiň-dä?» diýip, gündeki haýyşyna başlady. Ukym gelip...

Nädip benziniň sarp edilşini tygşytlamaly

Ilkibaşdan, bilmeli zadymyz: siziň wezipäňiz — benziniň sarp edilişini azaltmak däl-de, onuň artykmaç harçlanmagynyň öňüni almakdyr. Dürli görnüşli enjamlary ulanmak arkaly benziniň sarp edilişini...