No menu items!
21/09/2020 1:04
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Germaniýada tomaşaçylar stadiona dolanýar

Germaniýada tomaşaçylar stadiona dolanýar

Islendik bir sport oýnunda tomaşaçylar aýratyn orny eýeleýär. Çünki tomaşaçylar oýnuň gyzgalaňly, şüweleňli geçmegine oňyt täsirlerini ýetirýär. Tomaşaçylaryň goldawy esasynda oýunçylar ruhubelent ýagdaýa gelýär. Şeýlelikde tomaşaçylary täzeden stadionlara getirmek maksady bilen dünýäde birnäçe işler alnyp barylýar.

Germaniýanyň BİLD habar gazetiniň habaryna görä, janköýerler üçin stadionlaryň gapylary açylar. Hepdäniň ahyrynda başlajak Germaniýa kubogy ugryndaky oýunlara stadionlarda mümkin boldugyndan, tomaşaçylar kabul ediler. Stadionlaryň mümkinçiliklerine baglylykda tomaşaçylar 300 bilen 10 müň aralygynda bolar.

Hepdäniň ahyrynda oýnaljak 32 oýnuň 23-si janköýerler üçin açyk bolsa-da, galan 9 oýunda kabul edilmez. Geçen möwsüm kubogyň açylyş oýnunda bary-ýogy 40 müň tomaşaçy bardy. Bu ýyl jemi 38 müň 677 adam bolar.

 

Medeniýet Sahypamyz

Sungat we medeniýet ulgamyna degişli täzelikler medeniýet sahypamyza ýerleşdirilendir!

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Hususy kärhana:bellige almak uçin gerekli resminamalar

Ýurdumyzda ýeke esaslandyryjyly kärhana-hususy kärhana açmak isleýänler üçin saýtymyza bu kärhanany bellige almak üçin gerekli resminamalaryň sanawyny ýerleşdirýäris. Bellenen nusgada arza (bellige almak üçin) ...

Güýz bilen söhbet…(Şahyrana oýlanma)

Gurbannazar Ezizow:                                                              Birden gök asmana dikildi gözüm.   Ah, ol görnüş! Gözüm nämeler görýär.                                                                    Gül düzüň üstünden düzümde-düzüm,                                                                    Göwnüňi göterip, durnalar barýar...   Durnalar barýar. Misli günlere...

“Täç hil”: Täze önümlerimiz bilen halkyň hyzmatynda bolarys

Paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleri sergisine gatnaşýan “Täç Hil” hususy kärhanasynyň hünärmeni Haknazar bilen söhbetdeş bolduk. Ol türkmen bazarynda özleriniň alyp barýan işleri...

Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi

Şu gün paýtagtymyz Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň üstünlikleriniň sergisi geçirilýär. 2 gün dowam edýän sergide...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

2020 ýyly üçin ykdysady çaklamalary

Türkmenistanyň 2020-2021-nji ýyllar üçin durmuş-ykdysady ösüşiniň çaklamalary taýýarlandy. Bu barada sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde bellenilip geçildi. Makroykdysady görkezijiler boýunça geçirilen seljermelere laýyklykda,...

Birža paýdarlar jemgyýetine öwrüler: Paýnamalar hususy tarapa satylar

Türkmenistanyň Döwlet haryt çig mal biržasyny paýdarlar jemgyýetine öwürmek göz öňünde tutulýar. Bu ugurda geçirilýän işler baradaky hasabat Ministrler Kabinetiniň mejlisinde garaldy. Döwlet biržasynyň işini...

Taryhda şu gün – 15-nji sentýabr

15-nji sentýabr ýylyň 258-nji güni. Hormatly okyjylar! Geliň, taryhda 15-nji sentýabrynda bolup geçen wakalar bilen tanyş bolalyň! Taryhy wakalar: 1830 – Liwerpul-Mançester demir ýoly açyldy. 1948 –...

Dünýäniň iň köp girdeji gazanýan futbolçylary…

Häzirki wagtda dünýäniň islendik künjünde sportuň futbol görnüşi has hem özgerýär. Bu sport bilen 7 ýaşdan 70 ýaşa çenli meşgullanmagy halaýarlar. Hat-da futbol janköýerleri...