No menu items!
8.9 C
Istanbul
10/07/2020 7:07
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Garri Poter baradaky kitap 40 müň dollara satyldy

Garri Poter baradaky kitap 40 müň dollara satyldy

«Garri Poter we pelsepewi daş» atly kitabyň birinji neşiri auksionda 3 müň funt sterlinge (40 müň dollara) satyldy.

Kitabyň häzir asla tapdyrmaýan bu neşiri mundan 12 ýyl ozal Beýik Britaniýada 65 ýaşly okyjy tarapyndan mekdebiň arka tarapyndaky zibilhanadan tapylypdyr. Onuň ýanynda Garri Poter hakynda iki sany ýukajyk kitapça hem bar eken.

Kitapçalaryň hem bilelikde 20 müň sterlinge satylmagyna garaşylýardy. Ýöne sahypalaryna biraz zeper ýetenligi üçin olaryň birini 4700, ikinjisini 3200 funt sterlinge satyn aldylar.

Garri Poter hakynda ýokarda ýatlanylan kitap 1997-nji ýylda 500 nusgada çap edilipdir. Şol wagt bu kitaphanalar mekdep kitaphanalaryna mugt paýlanan eken.

IŇ TÄZE HABARLAR

Lukmançylyk agyz-burun örtüklerini (maska) ullanmak

Tomsuň ortaky aýy howanyň üýtgemegi we düzümindäki maddalaryň kadadan ýokary bolmagy bilen baglanyşykly tebigy ekzogen täsirini peseltmek maksady bilen, saglygy goraýyş, söwda nokatlarynyň, bazarlaryň,...

Göterip bolýan serginlediji öndürdi

Ýaponiýanyň “Sony” kompaniýasy adamlaryň ýanynda götermegine mümkinçilik berýän kinniwanja serginlediji öndürdi. Ony geýýän futbolkaňyzyň jübüsinde hem göterip bolar. Bu enjam adamyň bedeniniň gyzgynlygyny 23...

TFF-niň ýygnagy geçiriler

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy öz resmi saýtynda 13-nji iýulda federasiýanyň ýolbaşçylarynyň, eminleriň we tälimçileriň gatnaşmagynda maslahatyň geçiriljekdigini habar berdi. Maslahatda milli çempionatymyzyň birinji we ikinji aýlawynyň...

Diňe 19 sanysy öndüriler

Italiýanyň kaşaň sport ulaglaryny öndürýän “Lamborghini” kompaniýasy “Lamborghini Sion Roadster” görnüşini tanyşdyrdy. Bu ulagyň “Lamborghini” kysymly ulaglaryň üsti açyk görnüşiniň iň güýçli ulaglarynyň biri...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

BSGG-niň wekilýetiniň Türkmenistana sapary

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) wekiliýeti Türkmenistanda saparda bolar. BSGG-niň Ýewropa sebit býurosynyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ýokary derejeli hünärmeni, BSGG-nyň Türkmenistandaky “COVID-19” wekilýetiniň...

«Türkmendemirýollary» agentliginiň Aşgabat şäherindäki demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebi

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: De­mir ýol ula­gyn­da aw­to­ma­ti­ka, te­leme­ha­ni­ka we ara­gat­na­şyk. Ulag­lar­da gat­naw­la­ry...

Ýokary Okuw Mekdeplerine Okuwa Kabul Etmek başlaýar

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, 2020-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek boýunça döwlet toparynyň düzümi tassyklanyldy....

Türkmenistan: Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasy

Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasynyň dowam etmegi we halkara bileleşigi tarapyndan bu global ähmiýetli wehime garşy göreşmek boýunça durmuşa geçirilýän toplumlaýyn çäreler bilen baglylykda Türkmenistanyň...