No menu items!
26/09/2020 4:22
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Futbolyň halkara derejesi bilen bagly onlaýn maslahat

Futbolyň halkara derejesi bilen bagly onlaýn maslahat

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy FIFA we AFK-nyň bar bolan tejribelerinden, taslamalaryndan hem-de mümkinçiliklerinden ýerlikli peýdalanyp, Türkmenistanda futboly mundan beýläk hem ösdürmek boýunça işleri yzygiderli alyp barar. Bu barada FIFA-nyň prezidenti Janni Infantinonyň hem-de AFK-nyň prezidenti Şeýh Salman bin Ibrahim Al Khalifanyň gatnaşmagynda geçirilen wideoşekilli onlaýn maslahatda aýdyldy.

Futbol boýunça dünýä we yklym guramalarynyň ýolbaşçylary bu onlaýn maslahaty Merkezi Aziýanyň Futbol federasiýalarynyň ýolbaşylar düzümleri bilen geçirdiler. Türkmenistanyň Futbol federasiýasyndan oňa Baş sekretar Arslan Aýnazarow gatnaşdy.

FIFA-nyň prezidenti Janni Infantino öz çykyşynda FIFA-nyň şu kyn döwürde hem öz agzalary bilen işjeňligini saklajakdygyny, hemmetaraplaýyn goldaw berjekdigini aýratyn nygtady.

Metbugat sahypalarynda habar berlişi ýaly, FIFA öz gaznasyndan 1,5 milliard dollary milli federasiýalary goldamak üçin aýryp berdi.    

 

IŇ TÄZE HABARLAR

“Aýlyk zähmet haklaryny we pensiýalary yzygiderli köpelderis”

Türkmenistanyň Prezidenti Halk maslahatynyň mejlisinde eden çykyşynda Aýlyk zähmet haklaryny we pensiýalary yzygiderli köpelderis diýip belläp geçti. Türkmenistanyň Prezidenti eden çykyşynda biziň baş maksadymyz,...

«Zenan kalby» ordeni : Täze Perman

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen ýurdumyzyň sanawda berilen raýatlary Türkmenistanyň «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglanýar. Bu Permana Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny pugtalandyrmaga goşan şahsy goşantlary,...

Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» : Täze Perman

Türkmenistanyň  Prezidenti hemişelik Bitarap Türkmenistanyň beýik Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramy mynasybetli Ýurdumyzyň  sanawy berilen raýatlaryna Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen ady dakmak barada  Permana...

Saglygy goraýyş işgärleri: Goşmaça hakyň möçberi näçe?

Hormatly Prezidentimiz Halk Maslahatynda eden çykyşynda dünýäde COVID-19 ýokanjynyň ýaýrap başlan ilkinji günlerinden başlap, ýurdumyzda adamlaryň immunitetini güýçlendirýän esasy lukmançylyk enjamlaryny yzygiderli mugt üpjün...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi

Şu gün paýtagtymyz Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň üstünlikleriniň sergisi geçirilýär. 2 gün dowam edýän sergide...

Söýgi ― ömrüň güli

Adam ýagty jahana gelende-de, bu dünýeden gidende-de ýekedir. Emma şol aralykda ― bu barlykda ömür sürýärkä, ol elmydama söýmek, söýülmek islegi bilen ýaşaýar. Bu...

“Tesla”-nyň 50 milliard dollarlyk ýitgisi

“Tesla” kompaniýasynyň esaslandyryjysy Elon Musk, elektrik awtonom awtoulaglaryň bahasyny takmynan 25 müň dollar arzanlatmak üçin batareýalary ulanmagyň 3 ýyl bolandygyny yglan edeninden soň, kompaniýanyň...

Ýewropanyň iň beýik telediňi

Türkiýäniň täze teleýaýlym we radio diňi doly işe taýýardygy habar berildi.  Stambul şäheriniň iň beýik ýerlerinden biri bolan Çamlyk sebitinde täze diňiň işe başlamagyna...