20/10/2020 22:45
Home IŇ TÄZE HABAR Futbol çempionatynyň täze möwsümi başlaýar

Futbol çempionatynyň täze möwsümi başlaýar

Mälim bolşy ýaly, Angliýanyň, Fransiýanyň hem-de Ispaniýanyň milli futbol çempionatlary badalga aldy. Eýýäm birnäçe tapgyryň duşuşyklary geçirildi. Ýewropanyň öňdebaryjy çempionatlaryndan biri hasaplanýan Germaniýanyň çempionaty şu gün geçen möwsümiň çempiony “Bawariýa” bilen “Şalke” toparlarynyň arasyndaky duşuşyk bilen badalga alýar.

“Bawariýa” topary bassyr 9-njy çempionlygyny gazanmak üçin güýç synanyşar. Çempionatyň ilkinji duşuşygy tomaşaçysyz geçiriler. Möwsümiň soňky duşuşyklaryna tomaşaçy kabul etmek göz öňünde tutulýar. Ýöne ol hem stadionynyň umumy ornunyň 20 göterimden köp bolmaly däldir. Howpsuz aralyk saklanmalydyr.

Germaniýanyň çempionaty 22-nji maýda tamamlanar. Gyşky dynç alşy döwri göz öňünde tutulandyr. Toparlar 13-nji tapgyryň duşuşyklaryndan soňra gyşky dynç alşa çykarlar. Ol hem 18-21-nji dekabra gabat gelýär. 14-nji tapgyr 2-4-nji ýanwarda täzeden başlar.

 

Telekeçilik Sahypamyz

Telekeçilik bilen meşgullanmak isleýän ýaşlaryň we telekeçileriň söýgüli sahypasy-Telekeçilik Sahypasy!

IŇ TÄZE HABARLAR

Dünýäniň iň gowy uniwersitetleriniň sanawynda ýurtlaryň orny

Dünýäniň 93 ýurdunyň 1500-den gowrak uniwersitetleriniň “okatmak, ylmy-barlag we halkara dünýägaraýyş” ýaly ugurlar boýunça sanawy taýýarlandy. “Times Higher Education” edarasynyň dünýäniň iň gowy uniwersitetleriniň...

Zebra pirogy

Taýýarlamak üçin gerek önümler:
Okap bilersiňiz  Şazada Garri we Megan Markl kitap ýazarlar
1 ýumurtga 1 bulgur şeker 1 bulgur gatyk 1 bulgur un 1 çaý çemçesi wanilin 1 çaý çemçesi gabartma tozy ...

NASA Aýda 4G tehnologiýasyny gurar

“NASA” we “Nokia” kompaniýasy bilelikde Aýda 2028-nji ýyla çenli 4G tehnologiýasyny işlemäge gönükdirilen taslamany durmuşa geçirmegi meýilleşdirýär. Amerikan Aerokosmos Guramasy (NASA) we “Nokia” tehnologiýa kompaniýasy...

Welosiped önümçiliginiň öňdebaryjysy kim?

Ýewropada howanyň üýtgemegine garşy göreşde awtoulag önümçiliginde elektrikli ulaglara has köp ähmiýet berilýän bolsa, welosiped önümçiligi hem ähmiýetliligi bilen tapawutlanýar. Ýewropa Bileleşiginde welosiped önümçiliginde...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Dünýäde iň çalt kabelsiz güýçlendiriji

Hytaý döwletiniň “Xiaomi” kompaniýasy resmi taýdan özüniň soňky döwrebap tehnologiýasy bolan kabelsiz tok geçirijisini hödürledi. Bu täze tehnologiýa, dünýäde iň çalt tok geçiriji ulgamy...

Çaga ykbaly

Hydyr mugallym ýene öňküsi ýaly galstugyny dakynyp, nahar iýmek üçin ýaňy saçak başyna geçipdi welin, bir görse agşam Ýusubyň goýup giden haty stoluň üstünde...

Google-dan ýene bir täzelik: Akylly sumka

Google önüm hataryny giňeltmek kararyna geldi we täze akylly sumka çykardy.
Okap bilersiňiz  Haýwanlaryň özlerini alyp baryşy boýunýa howa çaklamasy
“Google” we “Samsonite” -iň sumkasy ulanyjylara öz smartfonlaryny yzygiderli barlamazdan, öýden uzakda bolsalar hem...

Müşderileriň sany artdy

“cnTechPost” portaly, Hytaý Halk Respublikasynyň iň uly öýjükli operatorlary bolan “China Telecom” we “China Mobile”, 150 milliondan gowrak birikdirilen müşderileriniň bardygyny habar berdiler. Hytaýyň...