No menu items!
8.9 C
Istanbul
16/07/2020 7:05
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR «Ford-dan» elsiz sürülýän täze awtoulag

«Ford-dan» elsiz sürülýän täze awtoulag

«Ford» kompaniýasy «F-150» kysymly täze modelini mälim etdi. Täze F-150 islege bagly elsiz sürmek ulgamyna eýe bolar, howa arkaly programma üpjünçiliginiň täzelenmelerini kabul edip biler we simsiz «Apple CarPlay» we «Android Auto» bilen üpjün ediler. Şeýle hem, kompaniýa doly gaz bakynda takmynan 700 mil ýol geçip bilýän «F-150» gibrid görnüşini satyp başlar. Bu şekilli awtoulag 2021-nji ýylyň başyna alyjylara gowşar. 2022-nji ýylda bolsa kompaniýanyň «F-150» kysymly awtoulagy doly elektrik ulgamy arkaly işleýän ulagy öndürilip, müşderilere ýetirer.

IŇ TÄZE HABARLAR

Gaýynatamyň ýatlamasy

Taryhda öz ata-watanyny, halkyny goramak üçin köp edermenlikleri görkezen merdana ýigitler, türkmende bar. Bu toprakda, özleriniň şan-şöhraty, gaýduwsyzlygy  bilen tanalan gahryman türkmen serkerdeleri bar....

Ýeňijilere pul baýraklar onlaýn şertlerde gowşurylar

Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň arasynda geçirilýän “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigi bugün tamamlandy. Türkmenistanyň ýerli wagty bilen sagat 18:00 ýagdaýyndaky netijelere görä...

Ýewropa sebitindäki COVID-19 keseliniň hasaba alynmadyk ýeke-täk ýurt

2020-nji ýylyň 15-nji iýulynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa Sebitleýin edarasynyň (BSGG ÝSE) konsultatiw-tehniki wekiliýetiniň bilermenleriniň Türkmenistana bolan saparynyň netijeleri...

“Covid 19”: Türkmenistan öňüni alyş çärelerini güýçlendirdi

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) Ýewropa sebit býurosynyň wekiliýetiniň Türkmenistana amala aşyran saparynyň netijeleri boýunça ýurdumyzyň Söwda-senagat palatasynyň binasynda brifing geçirildi. Brifinge saglygy goraýyş ulgamynyň...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Aşgabatdaky Aziýa çempionaty noýabra süýşürildi

Aziýa Futbol Konfederasiýasy resmi saýtynda Aşgabatda geçiriljek futzal boýunça Aziýa çempionatynyň täze seneleri barada resmi ýagdaýda habar berdi. Federasiýanyň hem ýazyşy ýaly, türkmen paýtagtyndaky yklym...

Lukmançylyk agyz-burun örtüklerini (maska) ullanmak

Tomsuň ortaky aýy howanyň üýtgemegi we düzümindäki maddalaryň kadadan ýokary bolmagy bilen baglanyşykly tebigy ekzogen täsirini peseltmek maksady bilen, saglygy goraýyş, söwda nokatlarynyň, bazarlaryň,...

Diňe 19 sanysy öndüriler

Italiýanyň kaşaň sport ulaglaryny öndürýän “Lamborghini” kompaniýasy “Lamborghini Sion Roadster” görnüşini tanyşdyrdy. Bu ulagyň “Lamborghini” kysymly ulaglaryň üsti açyk görnüşiniň iň güýçli ulaglarynyň biri...

5G ulgamyna eýe bolan ilkinji awtoulag

BYD awtoulag konserni bilen “Huawei” kompaniýasynyň hyzmatdaşlygynda  “BYD Han” kysymly elektrik ulagynyň täze görnüşi öndürildi. Bu ulag “Huawei” kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen “HiCar” ulgamy...