No menu items!
8.9 C
Istanbul
10/08/2020 4:50
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR “Ferrari” indiki möwsüme taýýarlanýar

“Ferrari” indiki möwsüme taýýarlanýar

“Ferrari”, “Mersedesden” wagtlaýynça karz alyp, awtoulagyň täze görnüşini döreder.  Şeýlelikde “Ferrari” häzirki wagtda möwsümiň galan böleginde we 2021-nji ýylda üstünlikli çykyş etmek maksady bilen awtoulagyň täze görnüşini taýýarlaýar.

Internet sahypalarynda berilýän habarlara görä, awtoulagyň “SF1000” atly ikinji görnüşi “Ispaniýanyň Baş baýragynda” peýda bolmaly. “Ferrari” awtoulagyň öň tarapyny düýbünden täzeden düzmek kararyna geldi.

Mundan başga-da, onuň ulanjak bolýan tilsimleri “Mersedesde” ulanylan bilen birmeňzeş bolar. Italiýa toparynyň ýolbaşçylaryna ýaryş şertleriniň talabyna laýyk bolmak maksady bilen  bäsdeşleriniň awtoulagyny doly göçürmeli däldigi duýduryldy.

IŇ TÄZE HABARLAR

Keselleriň öňüni almak üçin…..

Özüňi goramak üçin : howpsuz aralygy berjaý etmekligiň ýokanç keselleriň döredijisiniň ýokuşmagyndan netijeli goraýandygyny ýatdan çykarman, jemgyýetçilik ýerlerinde 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamaly; ...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem...

Türkmenistanda Mastercard – halkara töleg kartlary

MasterCard Maestro – bu kart kartlaryň içinde örän ýönekeýi. Nagt pul almak, söwda nokatlarynda hasaplaşmak ýaly hyzmatlary amala aşyrmak üçin niýetlenen. MasterCard Standard – bu...

Türkmen Bilim insanı Dr.Sarıyev’e Türkiye’de önemli görev

Türkiye’de öğretim üyeliği yapan  Doç.Dr. Berdi Sarıyev Türkiye’de önemli bir  göreve seçildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi'nde öğretim üyesi Dr. Sarıyev, Atatürk Kültür,...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi : Türkmenistanyň Prezidentiniň Täze kitaby

Türkmenistanyň Prezidenti özüniň täze eseri “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabyny ýazyp tamamlady. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dynç alyş günleriniň dowam edýän pursatlarynda...

Bize okamaga geliň

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň ylmy-önümçilik merkezi 2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça okuwa kabul edýändigini yglan edýär. Dizaýn (interýer bezegi,...

Abdulkadir Parmagyň durmuş toýy

Türkiýäniň «Trabzonspor» toparynyň ýarymgoragçysy Abdulkadir Parmak Merwe Bozali bilen durmuş toýuny tutdy. Iki ýaş juwanyň bu bagtly pursatyna «Trabzonspor» toparynyň ýolbaşçysy Ahmet Agaogly bilen...

Bilesigeliji Ekizekler (Jöwza) kimler?

Jöwzalar (maý aýynyň 21-i — iýun aýynyň 22-si) akylly, gürrüňçil, bilesigeliji adamlardyr. Olar gowy dostdurlar. Ekizekler ýagdaýa we adama görä üýtgäp bilýärler. Söýgüli reňki...