No menu items!
8.9 C
Istanbul
16/07/2020 7:55
No menu items!
Home DÜNÝÄ Eýran emeli hemralaryny 18-e çykarar

Eýran emeli hemralaryny 18-e çykarar

Eýran senenamasy boýunça 1399-njy ýylyň ahyryna çenli (2021-nji ýylyň 20-njy martyna çenli) ýurtda öndürilen emeli hemralaryň sanyny 18-e çykarmak meýilleşdirilýär. Bu barada Eýranyň maglumat we kommunikasiýa tehnologiýalary ministri Mohammad Jadaw Azari habar berýär.

«2013-nji ýyla çenli biziň 3 sany emeli hemramyz bardy. 2017-nji ýylda olaryň sany 7-ä çykdy. Şu ýylyň (1399-njy ýyl) ahyryna çenli bolsa älem giňişligindäki hemralarymyz 18-e çykar» diýip, ministr aýdýar. Esasy bellenilmeli zat, şol hemralaryň ählisi Eýranda öndürilendir.

Onuň aýtamgyna görä, ykdysady kynçylyklara garamazdan, Eýranda kosmiki işler 1,5 göterim ösüdi.

2013-nji ýylda Eýranda diňe 300 müň adam internetden peýdalanýardy. Häzir bolsa 70 million adam ýokary tizlikli internet bilen üpjün edildi.

IŇ TÄZE HABARLAR

Gaýynatamyň ýatlamasy

Taryhda öz ata-watanyny, halkyny goramak üçin köp edermenlikleri görkezen merdana ýigitler, türkmende bar. Bu toprakda, özleriniň şan-şöhraty, gaýduwsyzlygy  bilen tanalan gahryman türkmen serkerdeleri bar....

Ýeňijilere pul baýraklar onlaýn şertlerde gowşurylar

Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň arasynda geçirilýän “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigi bugün tamamlandy. Türkmenistanyň ýerli wagty bilen sagat 18:00 ýagdaýyndaky netijelere görä...

Ýewropa sebitindäki COVID-19 keseliniň hasaba alynmadyk ýeke-täk ýurt

2020-nji ýylyň 15-nji iýulynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa Sebitleýin edarasynyň (BSGG ÝSE) konsultatiw-tehniki wekiliýetiniň bilermenleriniň Türkmenistana bolan saparynyň netijeleri...

“Covid 19”: Türkmenistan öňüni alyş çärelerini güýçlendirdi

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) Ýewropa sebit býurosynyň wekiliýetiniň Türkmenistana amala aşyran saparynyň netijeleri boýunça ýurdumyzyň Söwda-senagat palatasynyň binasynda brifing geçirildi. Brifinge saglygy goraýyş ulgamynyň...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkiýäniň ýokary bilim ulgamy onlaýn sergide tanyşdyrylar

Türkiýe Respublikasynyň ýokary okuw mekdepleri (uniwersitetleri) dünýäniň dürli ýurtlaryndan ýaşlary bilim almaga çagyrýar. Bu babatda Türkiýäniň Ýokary bilim edarasy (YÖK) degişli işleri alyp barýar....

COVID-19 pandemiýasy döwründe durnukly ykdysady ösüş

Onlaýn görnüşde bir tarapdan, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň we Merkezi bankynyň wekilleriniň hem-de beýleki tarapdan, Bütindünýä bankynyň ýolbaşçylarynyň arasynda geçirilen maslahat СOVID-19 pandemiýasy...

Aýlawly Çatryklarda Ýolyşyklary Zerurmy?

Soňky ýyllarda dünýäniň köp ýurdunda, esasan hem uly şäherlerde aýlawly çatryklar gurlup, ulanmaga berilýär. Bu çatryklar polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri hem-de ýolyşyklary bolmazdan,...

Türkmenistan bilen Gazagystanyň daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligi

2020-nji ýylyň 8-nji iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Gazagystan Respublikasynyň Daşary işler ministri Muhtar Tleuberdi bilen telefon arkaly gepleşikleri geçirildi. Söhbetdeşligiň barşynda iki...