8.9 C
Istanbul
16/07/2020 6:21
Home IŇ TÄZE HABAR «EKSPO–2020» halkara sergini gurnaýjylary bilen onlaýn duşuşyk

«EKSPO–2020» halkara sergini gurnaýjylary bilen onlaýn duşuşyk

2020-nji ýylyň 27-nji maýynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň binasynda «EKSPO–2020» taýýarlyk görmegiň çäklerinde, «EKSPO–2020» halkara sergini gurnaýjylar bilen wideoaragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi.

Geçirilen wideomaslahatyň işine türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri gatnaşdy. Onlaýn duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky dürli ugurlardaky hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini bellediler hem-de ýurtlaryň arasyndaky söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň ösüşi nukdaýnazaryndan Dubaýda geçiriljek «EKSPO–2020» halkara sergisiniň möhümligi barada pikir alyşdylar.

Hususan-da, Türkmenistanly wekilleriň bu iri çärä gatnaşmagy bilen bagly guramaçylyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bulardan başga-da bütindünýä sergisine taýýarlyk görmekde we ony geçirmekde hyzmatdaşlyk etmek hem-de ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy barada gepleşdiler.

IŇ TÄZE HABARLAR

Gaýynatamyň ýatlamasy

Taryhda öz ata-watanyny, halkyny goramak üçin köp edermenlikleri görkezen merdana ýigitler, türkmende bar. Bu toprakda, özleriniň şan-şöhraty, gaýduwsyzlygy  bilen tanalan gahryman türkmen serkerdeleri bar....

Ýeňijilere pul baýraklar onlaýn şertlerde gowşurylar

Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň arasynda geçirilýän “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigi bugün tamamlandy. Türkmenistanyň ýerli wagty bilen sagat 18:00 ýagdaýyndaky netijelere görä...

Ýewropa sebitindäki COVID-19 keseliniň hasaba alynmadyk ýeke-täk ýurt

2020-nji ýylyň 15-nji iýulynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa Sebitleýin edarasynyň (BSGG ÝSE) konsultatiw-tehniki wekiliýetiniň bilermenleriniň Türkmenistana bolan saparynyň netijeleri...

“Covid 19”: Türkmenistan öňüni alyş çärelerini güýçlendirdi

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) Ýewropa sebit býurosynyň wekiliýetiniň Türkmenistana amala aşyran saparynyň netijeleri boýunça ýurdumyzyň Söwda-senagat palatasynyň binasynda brifing geçirildi. Brifinge saglygy goraýyş ulgamynyň...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

COVID 19 haýsy üstlerde näçe wagt saklanýar?

Otag temperaturasynda wirus özüniň ýaşaýyş ukyplylygyny daşky gurşawyň dürli obýektlerinde 3-5 gije-gündiziň dowamynda saklanyp bilýär. Dürli  üstlerde koronawirus ýokanjynyň ýaşaýyşa ukyplylygy aşakda görkezilýär. Keramiki gaplaryň...

Nursultan Nazarbaýew bilen telefon arkaly söhbetdeşlik

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidenti - Ýelbasy Nursultan Nazarbaýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşligiň başynda döwlet Baştutanymyz Gazagystanyň...

14 ýyldan soňra “La Liga” dolandy

Ispaniýanyň milli futbol çempionatynyň ikinji ligasy bolan “Segunda” ligasynda çykyş edýän “Kadis” topary 14 ýyldan soňra täzeden ýokary ligada çykyş etmäge mümkinçilik aldy. 69...

BAE Marsa zond iberer

Birleşen Arap Emirlikleri Mars planetasyna kosmos zonduny iberer. Bellenip geçilişi ýaly, ozal diňe ABŞ, Hindistan, Russiýa we Ýewropa kosmos gullugy Marsa ylmy-barlag işlerini geçirmek...