No menu items!
23/09/2020 13:51
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Dünýäniň meşhur meýdançalary

Dünýäniň meşhur meýdançalary

Söýgüli okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty bu gezek size şäherleriň ýüregi hasaplanylýan ýerler bilen tanyşdyrmagy makul bildi. Ýer şarynyň togalagynyň iň meşhur we iň möhüm meýdançalary barada gysgaça maglumatlary dykgatyňyza ýetirýäris.

“Trafalgar meýdançasy” – London / Beýik Britaniýa

Trafalgar adyny Beýik Britaniýanyň Korollyk deňiz flotunyň, fransuz we ispan flotlaryna garşy gazanan ýeňşinden alýar. Meýdanyň ortaarasynda beýikligi 46 metre barabar bolan sütüniň üstündäki heýkel çaknyşykda aradan çykan admiral Lord Nelsona degişlidir. Uly arslan heýkelleri we howuzlary daş-töweregi bezeýär.

“Keramatly Piter meýdançasy” – Rim / Watikan

Watikandaky Keramatly Piter meýdançasy keramatly Piter bazilikasynyň garşysynda. Meýdanyň ortaarasynda hatar-hatar sütünler bilen gurşalan ullakan ellips, imperator Awgustyň döwründe Müsürden getirilen obelisk ýerleşýär. 1667-nji ýylda gurlan bu meýdança katolikleriň ybadat mekany hsaplanylýar.

“Gyzyl meýdançasy” – Moskwa / Russiýa

Russiýanyň taryhynda köp wakalara şaýat bolan bu Gyzyl meýdançada golaýynda Döwlet taryhy muzeýi, Leniniň mawzoleýi we Kreml köşgi ýerleşýär. Ol adyny daş-töweregindäki gurulan gyzyl kerpiçlerden aldy. Konsertleri we festiwallary hem geçirýän meýdança gyşda şäher ilatynyň güýmenip we dynç alyp bilýän meşhur buz meýdançasyna öwrülýär.

“Taýms meýdançasy” – Nýu-Ýorkk / ABŞ

Nýu-Ýork şäheri diýlende kinolarda syn edişimiz ýaly, bir köçäniň ugrunda uly ekranlar, dürli-dürli yşyklar, beýik jaýlaryň diwarlarynda mahabatlar, awtoulaglaryň gykylygy we bir ýere barmaga synanyşýan adamlar göz öňümize gelýär. Has ünsüňi çekýän ýeri hem 31-nji dekabrda her ýyl müňlerçe adam Täze ýyl baýramyny bellemek üçin Taýms meýdanyna gelýär.

“Grand Place” – Brýussel / Belgiýa

Brýusseliň iň meşhur syýahatçylyk ýerlerinden biri bolan “Grand Place” birnäçe gezek dünýäniň iň owadan meýdançasy diýlip saýlandy. Owadan we arhitekturasy boýunça üýtgeşik binalary bilen gurşalan meýdança 1998-nji ýyldan bäri ÝUNESKO guramasynyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi. Awgust aýynda her 2 ýylda bir gezek meýdança äpet, reňkli gül haly bilen örtülýär.

“Týananmen meýdançasy” – Pekin / Hytaý

Týananmen meýdany dünýädäki iň uly şäher meýdançasydyr. Dürli binalar we ýadygärlikler bilen gurşalan meýdançada her gün Gün doganda we Gün ýaşanda baýdak dabarasy geçirilýär. Syýahatçylar meýdandaky dört mermer ýolbars heýkelleriniň birinde ok yzlaryny, 1989-njy ýyldaky gyrgynçylygyň yzlaryny görüp bilerler. Bu meýdança ululygy we taryhy ähmiýeti bilen myhmanlary haýrana goýýar.

Previous articleAçarbag bezeg şaýy
Next articleGelin gabanjaňlygy

IŇ TÄZE HABARLAR

2024-nji ýylda 2 sany kosmonawt Aýa iberiler

NASA-nyň habar bermegine görä, täze “Artemis” taslamasy taýýarlandy. Taslamanyň çäklerinde 2024-nji ýylda erkek we aýal kosmonawtyň (jemi 2 sany) Aýa iberiljekdigi habar berildi. NASA-nyň...

Taryhda şu gün – 23-nji sentýabr

23-nji sentýabr ýylyň 266-njy güni. Geliň, taryhda 23-nji sentýabrda bolup geçen taryhy wakalar, dünýä inen adamlar we aradan çykanlar bilen gysgaça tanyş bolalyň. Taryhy wakalar: 1908...

Kaka, ejem nirede?!

(Hekaýa) Ýer ýaly ýuwaş diýilýän ortanjy gyzynyň howsalaly sesi irden işe ugran Atdany duşaklanan ýaly etdi. Sakga saklandy-da, hyrra yzyna öwrüldi. Öwrülişi ýaly-da haýdaşlap ugrady. —...

Ata mähri

Eziz, kyblam, mähriban atam!  Elime galam alyp, siz barada ýazasym geldi. Dogry, dünýäniň diregi, mährem ýürekli eneler hakynda kän ýazylýar. Mähriban käbeler barada näçe...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Iň uly ýelken gämi

Şwesiýanyň taslama kompaniýasy “Oceanbird” atly ýel bilen işleýän ýük gämisini tanyşdyrdy. Bu gäminiň beýleki deňiz gämilerinden tapawutlylygy uglerod zyňyndylaryny 90% göterim azaldyp bilmegidir. Dünýäde...

“Forrest Gump” romanynyň awtory aradan çykdy

“Forrest Gump” romanynyň awtory Winston Groomyň 77 ýaşynda aradan çykandygy habar berilýär. Awtoryň romany esasynda şol bir at bilen surata düşürilen “Forrest Gump” filmi 1994-nji...

Dünýäniň iň uly skeleti satylýar

Amerikanyň Nýu-Ýork şäherinde 67 million ýyllyk “Tirannozawr Rex” atly dinozawryň skeleti satuwa çykarylar. Bu söwda satuwyny “Christie's” söwda öýünde 6-njy oktýabrda satylar. Takmynan 6-8...

Söýgi gudraty

Ynsan kalby hemişe öz söýgüsine ýetmek isleýär. Durmuşymyzyň bezegi, ertirki günümize aýgytly gadam basmagymyz üçin döreýän bu ajap duýgy her birimizde her dürli hem-de...