No menu items!
8.9 C
Istanbul
06/07/2020 7:41
No menu items!
Home DÜNÝÄ Dünýäniň iň uzyn ýyldyrymy

Dünýäniň iň uzyn ýyldyrymy

Bütindünýä Meteorologiýa Guramasy dünýäde iň uzyn ýyldyrymyň 709 kilometre ýetendigini habar berdi. Täze emeli hemra ýyldyrym şekillendiriş tehnologiýasy arkaly geçirilen ölçeglere görä, Bütindünýä Meteorologiýa Guramasy dünýädäki iň uzyn ýyldyrymyň 2018-nji ýylyň 31-nji oktýabrynda Braziliýada hasaba alnandygyny we keseligine 709 kilometre ýetendigini mälim etdi. Beýanatda 2019-njy ýylyň 4-nji martynda Argentinada ýyldyrym çakmagynyň 16,73 sekunt dowam edendigi aýdylýar.

Bütindünýä Meteorologiýa Guramasy bilermenler komitetiniň baş habarçysy Randall  Serweni “Täze ölçegler ýyldyrymda täze ýazgylary ýüze çykardy. Ýyldyrym ýazgy tehnologiýasy kämilleşdigiçe has köp san alarys” diýip pikir edýärin — diýip, aýdýar.

IŇ TÄZE HABARLAR

Süleýman Demirel Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Süleýman Demirel uniwersiteti attestat bahalaryň netijesine görä synagsyz ýokary okuw jaýyna kabul edýär. Türkiýäniň öňki Prezidenti Süleýman Demireliň adyny göterýän bu Uniwersitet Isparta şäherinde...

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...

MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buhgalterçilik hasaba alnyşy. Maliýe we karz. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. ...

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Myhmanhana hyzmatlary. Syýahatçylyk hyzmatlary. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş (syýahatçylyk pudagynda). Jemgyýetçilik...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

37 milliard amerikan dollary : Gurluşyk Taslamalary

Türkmenistanyň Prezidenti  Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Hormatly Prezidentimiz mejlise gatnaşyjylaryň öňünde çykyş etdi we şu ýylyň alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň...

Bekhamyň awtoulagy satuwa çykdy

Deýwid Bekhamyň haçan-da "Real Madrid" toparynda oýnap ýören wagtlarynda süren awtoulagy satuwa çykaryldy. 2003-nji ýylda Bekham "Real Madrid" toparynyň agzasy wagtlary öz awtoulagyny Angliýadan...

TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTY

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri we bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Hünärmenleri taýýarlamagyň ugry: Oba, tokaý we balyk hojalygy...

Pýaniç indi haýsy toparda oýnar

"Barselona" we "Ýuwentus" toparlary transfer hakynda özara şertnama baglaşdylar. Şertnama laýyklykda, "Ýuwentus" toparynyň oýunçysy Miralem Pýaniç "Barselona" toparyna 60 million ýewro bilen transfer edildi....