No menu items!
26/09/2020 4:33
No menu items!
Home DÜNÝÄ Dünýäde ilkinji suwasty muzeý

Dünýäde ilkinji suwasty muzeý

Gresiýada dünýäde ilkinji suwasty muzeý döredildi. Bu muzeý bir mahal suwa gark bolan gäminiň töwereginde emele geldi. Häzir bu muzeýe syýahat etmek isleýänleriň sany barha artýar ― diýip, «Greece High Definition» neşiri ýazýar.

Suwasty muzeýiň açylyş dabarasynda sebitiň gubernatory Fessalii Kostas Agorastos we meşhur aýdymçy Sakis Ruwa gyzyl lentany kesmek üçin suwa çümdi.

Muzeý Egeý deňzindäki Peristeri adasynyň 25 metr çuňlugynda ýerleşýär. Bu ýerdäki gäminiň b.e. öň 425-nji ýylda gark bolandygy çaklanylýar.

 

IŇ TÄZE HABARLAR

“Aýlyk zähmet haklaryny we pensiýalary yzygiderli köpelderis”

Türkmenistanyň Prezidenti Halk maslahatynyň mejlisinde eden çykyşynda Aýlyk zähmet haklaryny we pensiýalary yzygiderli köpelderis diýip belläp geçti. Türkmenistanyň Prezidenti eden çykyşynda biziň baş maksadymyz,...

«Zenan kalby» ordeni : Täze Perman

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen ýurdumyzyň sanawda berilen raýatlary Türkmenistanyň «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglanýar. Bu Permana Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny pugtalandyrmaga goşan şahsy goşantlary,...

Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» : Täze Perman

Türkmenistanyň  Prezidenti hemişelik Bitarap Türkmenistanyň beýik Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramy mynasybetli Ýurdumyzyň  sanawy berilen raýatlaryna Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen ady dakmak barada  Permana...

Saglygy goraýyş işgärleri: Goşmaça hakyň möçberi näçe?

Hormatly Prezidentimiz Halk Maslahatynda eden çykyşynda dünýäde COVID-19 ýokanjynyň ýaýrap başlan ilkinji günlerinden başlap, ýurdumyzda adamlaryň immunitetini güýçlendirýän esasy lukmançylyk enjamlaryny yzygiderli mugt üpjün...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Gülnar daýzaň agtygy

  Hekaýa   Sen geldiňde garyp göwnüm baý etdiň, Ýöne näme üçindir ynjalygym ýok. Sen maňa bagt berdiň örän ullakan, Ony nädip gorajagym bilemok.   Bu setirler indi bütin ömrüme gulagymda şol...

Ata mähri

Eziz, kyblam, mähriban atam!  Elime galam alyp, siz barada ýazasym geldi. Dogry, dünýäniň diregi, mährem ýürekli eneler hakynda kän ýazylýar. Mähriban käbeler barada näçe...

Halk Maslahaty: Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanylan üstünlikler

Hormatly Prezidentimiz, Halk Maslahaty Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän ählihalk forumyny açyp, ýurdumyzyň Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan üstünlikleri barada maksatnamalaýyn çykyşyny amala aşyrdy. Milli...

Türkmenistanda zenanlaryň ýantorbalary öndürilip başlar

Gökdepäniň gön zawodynyň hünärmenleri teletinden gyz-gelinleriň ýantorbalaryny çykarmagyň üstünde işleýär. Bu ugurda daşary ýurt tejribeleri içgin öwrenilýär. «Türkmenistan» gazetinde habar berlişi ýaly, bu kärhanada şu...