No menu items!
8.9 C
Istanbul
06/07/2020 8:21
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Dünýäde 20 million elektrik ulagy bolar

Dünýäde 20 million elektrik ulagy bolar

Soňky ýyllarda elektrik awtoulaglaryna bolan isleg barha ýokarlanýar. Elektrik togy bilen işleýän ulaglaryň önümçiliginiň çalt depginde ösmegi beýle bir ýönekeý däl. Birinjiden, awtoulaglar üçin niýetlenilen batareýalary üçin çig mal diňe birnäçe ýurtda jemlenendir. Ikinjiden bu çig malyň çykarylmagy çynlakaý durmuş we daşky gurşaw netijeleri bilen baglanyşykly.

BMG-niň Söwda we ösüş maslahatynyň (UNCTAD) hasabatyna görä, 2030-njy ýyla çenli şäherleriň köçelerinde benziniň ýa-da dizeliň ýerine elektrik batareýalarynda işleýän hereketlendirijili 20 million awtoulag peýda bolar. Deňeşdirmek üçin aýdylanda bolsa, häzirki wagtda olaryň sany 5 milliondan gowrakdyr.

Häzirki wagtda iň köp zarýad berilýän awtoulag batareýasy litiý-ion batareýidir. Şeýle batareýalar üçin katodlaryň dünýä bazary 2018-nji ýylda 7 milliard dollar diýlip çaklanyldy. 2024-nji ýyla çenli bu görkeziji 58,8 milliard dollar bolar.

Emma awtoulag batareýalary üçin çig mal diňe birnäçe ýurtda jemlenendir. Şeýlelik bilen, dünýädäki kobalt gorlarynyň takmynan 50 göterimi Kongo Demokratik Respublikasynda, litiý gorlarynyň 58 göterimi Çilide, tebigy grafit gorlarynyň 80 göterimi Hytaýda, Braziliýada we Türkiýede, marganes ätiýaçlyklarynyň 75 göterimi Awstraliýada, Braziliýada we Günorta Afrikada we Ukrainada bar.

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Süleýman Demirel Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Süleýman Demirel uniwersiteti attestat bahalaryň netijesine görä synagsyz ýokary okuw jaýyna kabul edýär. Türkiýäniň öňki Prezidenti Süleýman Demireliň adyny göterýän bu Uniwersitet Isparta şäherinde...

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...

MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buhgalterçilik hasaba alnyşy. Maliýe we karz. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. ...

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Myhmanhana hyzmatlary. Syýahatçylyk hyzmatlary. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş (syýahatçylyk pudagynda). Jemgyýetçilik...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetine kabul edilşik

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri we bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­ma­gyň ugur­la­ry (hü­när­leri): Oba, to­kaý...

2-nji iýul Bütindünýä sport žurnalistleriniň güni

Her ýylyň 2-nji iýuly Bütindünýä sport žurnalistleriniň günüdir. Bu sene indi çärýek asyrdan hem gowrak wagt bäri bellenilip gelinýär. Sport žurnalistikasynyň dünýädäki sport ýaryşlaryny...

Iň gowy simsiz gulaklyklaryň 5-isi

Häzirki wagtda simsiz gulaklyklar has-da meşhurlyga eýe boldy. Çünki simsiz gulaklyklar ulanyjy üçin örän oňaýly we rahat enjamlaryň biri bolup durýar. Indi simsiz gulaklyklary...

Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanı değişti

Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanı değişti. Bugün gerçekleşen Bakanlar Kurulu Genişletilmiş toplantısında Türkmenistan Devlet Başkanının imzaladığı Karar ile, Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanı Annamuhamedov...