No menu items!
23/09/2020 11:47
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Dünýädäki iň gymmat elektrikli awtoulag taýýar

Dünýädäki iň gymmat elektrikli awtoulag taýýar

Birnäçe ýyl bäri ady dünýä dolan dünýäniň iň gymmat elektrik giper awtoulagy “Aspark Owl” ilkinji eýesine gowşar. Bahasy 3,4 million dollar bolan ýapon markasynyň aýratynlyklary awtoulag söýüjileri haýran galdyrýar. Diňe 50 sanysy öndüriljek “Aspark Owl” elektrik awtoulagy ilkinji eýesi üçin eltip bermäge taýyn.

Aralygy 450 kilometre çenli geçmäge mümkinçiligi bar bolan ulagyň iň ýokary tizligi 400 kilometre deňdir. “Aspark” kompaniýasy ulagyň batareýa paketiniň ýakyn wagtda täzelenjekdigini aýdýar. Ulagyň beýikligi bary-ýogy 99 santimetrdir.

“Aspark Owl”  4 sany elektrik hereketlendirijisi bilen işläp, bary-ýogy 1,7 sekuntda 0-dan 100 kilometre çenli tizlige ýetip biler. “Tesla” kompaniýasynyň garaşylýan modeli bolan “Roadster” 0-dan 100-e çenli tizlenmegi üçin 1,9 sekunt wagt gerek bolar.

Italiýada öndüriljek elektrik awtoulagy her bir müşderi üçin ýöriteleşdiriler. Ilkinji ulagyň eýesi entek yglan edilmedi.

 

Durmuş Sahypamyz

Gündelik durmuşa degişli habarlary biz Durmuş sahypamyza ýerleşdirýäris.

 

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Kaka, ejem nirede?!

(Hekaýa) Ýer ýaly ýuwaş diýilýän ortanjy gyzynyň howsalaly sesi irden işe ugran Atdany duşaklanan ýaly etdi. Sakga saklandy-da, hyrra yzyna öwrüldi. Öwrülişi ýaly-da haýdaşlap ugrady. —...

Ata mähri

Eziz, kyblam, mähriban atam!  Elime galam alyp, siz barada ýazasym geldi. Dogry, dünýäniň diregi, mährem ýürekli eneler hakynda kän ýazylýar. Mähriban käbeler barada näçe...

Türkmenistandan senagat desgasy üçin halkara bäsleşik

Balkan welaýatynda kaustik soda, hlor we hlor önümlerini öndürmek üçin zawod toplumynyň taslamasyny düzmek hem-de gurmak üçin halkara bäsleşik yglan etdi. Bäsleşige teklipler 2020-nji ýylyň...

Milli Liderimiziň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji ýubileý mejlisine gatnaşyjylara wideoýüzlenmesi

Hormatly jenap Başlyk! Hormatly jenap Baş sekretar! Ilki bilen jenap Wolkan Bozkyry Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň başlygy wezipesine saýlanylmagy bilen gutlamaga hem-de oňa...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmen milli şaý-sepleri

Türkmen zergärçilik sungatynda aýal-gyzlaryň şaý-sepleri esasy orny eýeleýär. Türkmen aýal-gyzlarynyň şaý-sepleri özüniň gözbaşyny örän gadymy döwürlerden alyp gaýdýar. Türkmen ussalary beýleki halklaryňka meňzemeýän ajaýyp...

“Söýgi – durmuşyň özeni”

“Söýgi durmuşy many bilen doldurýar, manynyň peýda bolmagy bilen gelejek hem  peýda  bolýar.”                        ...

Naýbaşy kubogyň eýesi 29-njy sentýabrda belli bolar

Türkmenistanyň futbol boýunça Naýbaşy kubogy ugrundaky duşuşygyň geçiriljek güni belli edildi. Ýurduň Futbol federasiýasy resmi saýtynda bu duşuşygyň şu ýylyň 29-njy sentýabrynda geçiriljekdigini habar...

Pandemiýa döwründe ene-atalar üçin habarlaşma usullary

Şu hepde ÝUNISEF Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň we BSGG-nyň goldawy bilen Türkmenistanyň pandemiýa garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň meýilnamasynyň çäginde pandemiýanyň...