No menu items!
8.9 C
Istanbul
30/03/2020 15:45
No menu items!
Home DURMUŞ Dünýä belli tälimçi Rojer Meýweýzer aradan çykdy

Dünýä belli tälimçi Rojer Meýweýzer aradan çykdy

Floýd Meýweýzeriñ daýysy we tälimçisi bolan Rojer Meýweýzer 58 ýaşynda aradan çykdy.

Rojer Meýweýzer iki agramly derejede dünýäniñ çempion derejesine eýedir. Ol özüniň sport ýoluny tälimçi hökmünde dowam etdirýärdi. Bu ugurda ol öz ýegeni Floýd Meýweýzer bilen türgenleşik işlerini alyp bardy. Sport hünärmenleri Rojer Meýweýzeri dünýäniñ iñ gowy tälimçisi adyna mynasyp boldy diýip, belläp geçýärler.

Floýd Meýweýzer: ” Daýym 50 ýaşynda hem örän garry görünýärdi. Bu ýagdaý boks sportunda kellesine örän howply şikesleriñ almagy bilen baglanyşykly bolsa gerek” diýip belläp geçýär.

Häzirki wagtda Floýd Meýweýzere öz kakasy tälimçilik edýär.

SON HABERLER

“Üstünligiň syry”

Ýer şaryny gezip ýören jahankeşde ýigit üstünlik we ýeňiş gazanmak üçin gerekli maslahatlar almak üçin, uzak ýurtlarda tanymal dana akyldar adamyñ ýanyna barypdyr. Kölde...

Tennis muşdaklary üçin gynançly habar

Dünýä belli “Wimbeldon” tennis ýaryşy dünýäde häzir dowam edýän çylşyrymly döwürde häzirlikçe ýatyryldy. Bu barada goşmaça maglumatlar 1-nji aprelde habar berler diýip, Germaniýanyñ Tennis...

“Grammy” baýragynyň eýesi Joe Diffie aradan çykdy

“Grammy” baýragynyň eýesi aýdym-saz ýyldyzy Joe Diffie ýiti respirator ýokanç keseli mälim edilenden iki gün soň 61 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Ol Amerikanyň iň...

Hemilton “Formula 1” ýaryşlarynyň iň güýçli sürüjisi hasaplanýar

«Formula 1» ýaryşlarynda çykyş edýän «Alfa Tauri» toparynyň türgeni Daniil Kwýat häzirki wagtda bu ýaryşda iň ökde türgeniň 6 gezek çempion bolan Lýus Hemiltondygyny...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?