27/10/2020 14:31
Home IŇ TÄZE HABAR Dokma pudagyna daşary ýurt maýalary çekiler

Dokma pudagyna daşary ýurt maýalary çekiler

Ýurdumyzyň dokma pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek göz öňünde tutulýar. Bu barada hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde habar berildi.

Milli Liderimiziň Italiýa Respublikasyna bolan resmi saparynyň çäklerinde hem-de Birinji Hazar Ykdysady forumyň barşyndan gol çekilen şartnamalar we ylalaşyklary durmuşa geçirmek babatda degişli işler alnyp barylýar.

Şol ylalaşyklaryň hatarynda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi bilen Italiýanyň “Cormatex” kompaniýasynyň arasynda dokma pudagynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda ähtnama bar.  Resminama laýyklykda, Baýramalynyň dokma toplumynyň hem-de Daşogzuň pagta egirme fabriginiň binýadynda birnäçe önümçilikleri döretmek göz öňünde tutulýar.

Türkmen hünärmenleri tarapyndan dokma kärhanalary döwrebaplaşdyrylar, täze önümçilikleriň enjamlaşdyrylyşy bolsa “Cormatex” kompaniýasy tarapyndan üpjün ediler.

Dokma pudagynda milli nyşanlar döredilýär

Ýurdumyzyň ekologiýa taýdan arassa dokma önümleri ýerli we daşary ýurtly sarp edijiler tarapyndan ýokary islegden peýdalanýar. Dokma senagatynyň hünärmenleri tarapyndan milli nyşanlary döretmek babatda işler alnyp barylýar. Bu barada hem geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde habar berildi.

Hususan-da “Bedew” nyşanly jyns önümleri, “Bürgüt” nyşanly sport egin-eşikleri, “Gala” nyşanly tikin we örme önümleri, “Ýeňiş” nyşanly erkek köýnekleri giň meşhurlyga eýe boldy. Şunuň bilen baglylykda, “Goza” we “Wada” nyşanly harytlaryň önümçiligini we satylyşyny ýokarlandyrmak babatda degişli işler alnyp barylýar.

Şeýle hem çagalara we uly ýaşly adamlara güýz pasly üçin niýetlenen egin-eşikleriň täze nusgalary görkezildi.

 

Sizden Gelenler Sahypamyz

Interaktiw sahypamyz- okyjylarymyzdan gelen habar we eserleriň ýerleşdirilýän sahypasy-sizden gelenler sahypasy siziň iberjek eserleriňize garaşýar!

IŇ TÄZE HABARLAR

Hamilton Şumaheriň rekordyny täzeledi

Dünýä belli ussat “Formula 1” ýaryşynyň sürüjisi Lewis Hamilton “Algarve” halkara aýlawynda Portugaliýa “Gran Prisinde” 92-nji ýeňşini gazanyp, rekord täzelemegi başardy. Hamiltondan öň Maýkl...

Söýgüniň gadryny biliň!

(bolan waka) Söýülýärkäň gadryny bil gujakla, Ölesiň geler görseň özge gujakda... Bu waka iki ýyl mundan ozal bolupdy. Şol gün Ýunusyň durmuşynda düýbinden başgaça bir günleriň biri...

Hakyky söýgi

Döwlet agasy Şatlyk bilen tokaýa aýlanmana gidipdiler. Döwlet tebigaty synlamak üçin uzaklara seredýärdi. Döwlet (D): “Içimde alada bar emma nämedigine düşünemok.” Şatlyk (Ş): “Näme hakda pikir...

Atyzda aýdylan söz

(hekaýa) Ýüzüňi sypap geçýän salkyn şemal, baglaryň şahalaryndan pessaýlyk bilen gaýyp gaçýan ýapraklar tebigatda güýz paslynyň dowam edýändigini alamatlandyrýardy. Güýzüň sergin säherinde pagtaçylyk toparynyň ýygymçy...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Futbol täzelikleri…

Dünýä belli derwezeban täzeden futbola gaýdyp geldi. Germaniýanyň soňky ýyllarda ýetişdiren iň güýçli derwezebanlaryndan biri bolan Noýer bolsa täze üstünligini gazandy. Manuel Noýeriň nobatdaky...

Matwiýenko Türkmenistanyň iki palataly ulgamyna ýokary baha berdi

Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy W.Matwiýenkonyň we Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowanyň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda türkmen-russiýa parlamentara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň möhüm...

“Commerzbank”: Türkmenistan hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardyrys

Germaniýanyň “Commerzbank” bankynyň Lýuksemburg Beýik Gersoglygyndaky şahamçasynyň ýolbaşçylary bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşygyň çäklerinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Germaniýanyň “Commerzbankynyň” şahamçasynyň...

Watan söýgüsi – ýüreklerde bakydyr

Watan, bir milletiň höküm sürýän, gaçybatalga berýän, garaşsyz we erkin ýaşaýan we zerur bolanda gözüni ýumman, janyny pida edýän topragyň bir bölegidir. Şeýle-de bolsa,...