No menu items!
8.9 C
Istanbul
10/08/2020 5:02
No menu items!
Home DURMUŞ Daşoguz şäherinde täze ýaşaýyş toplumy gurulýar

Daşoguz şäherinde täze ýaşaýyş toplumy gurulýar

Daşoguz şäheriniň merkezi böleginde ýaşaýyş jaý toplumynyň gurluşygy başlandy ― diýip, «Daşoguz habarlary» gazetinde ýazylýar.

Ol Al-Horezmi köçesiniň ugrunda bina edilýär. 6,5 gektar meýdany tutýan bu ýerde 348 öýden ybarat dört gatly ýaşaýyş jaýlarynyň 9-sy gurlup, ulanylmaga tabşyrylar. Olarda ýaşajak maşgalalar üçin ähli amatly şertleri döretmek göz öňünde tutulýar. Häzirki wagtda «Merdana doganlar» hususy kärhanasynyň hünärmenleri bu toplumyň ýaşaýyş jaýlarynyň binýadyny tutmak işlerini güýçli depginlerde dowam etdirýärler.

Şol bir wagtyň özünde olar çagalara niýetlenen oýun meýdançalarynyň, dynç alyş zolagynyň, ulag duralgasynyň, maşgala dabaralarynyň geçiriljek we sadaka beriljek jaýlaryň, tehniki desgalaryň gurluşyklaryny hem-de daş-töweregini abadanlaşdyrmak çärelerini-de utgaşykly alyp barýarlar.

Soňky ýyllarda welaýat merkezinde gurluşyklar amala aşyrylanda boş ýer böleklerini we hereket edýän inženerçilik-tehniki kommunikasiýalaryň kuwwatlyklaryny netijeli peýdalanmaklyga uly üns berilýär. Ýene-de bir aýratyn bellemeli ýagdaý, ol hem şähergurluşyk maksatnamasynyň amala aşyrylmagynda ekologiýanyň arassalygyna, döwrebap bezegine we beýleki gurluşyklar bilen utgaşmagyna uly ünsüň berilýändigidir.

IŇ TÄZE HABARLAR

Keselleriň öňüni almak üçin…..

Özüňi goramak üçin : howpsuz aralygy berjaý etmekligiň ýokanç keselleriň döredijisiniň ýokuşmagyndan netijeli goraýandygyny ýatdan çykarman, jemgyýetçilik ýerlerinde 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamaly; ...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem...

Türkmenistanda Mastercard – halkara töleg kartlary

MasterCard Maestro – bu kart kartlaryň içinde örän ýönekeýi. Nagt pul almak, söwda nokatlarynda hasaplaşmak ýaly hyzmatlary amala aşyrmak üçin niýetlenen. MasterCard Standard – bu...

Türkmen Bilim insanı Dr.Sarıyev’e Türkiye’de önemli görev

Türkiye’de öğretim üyeliği yapan  Doç.Dr. Berdi Sarıyev Türkiye’de önemli bir  göreve seçildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi'nde öğretim üyesi Dr. Sarıyev, Atatürk Kültür,...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Akmyrat Rejepow : «Ol şirwan perdäňe, galsana bagşy!»

Dessançy bagşy diýilse, Aşyk Aýdyň piriň mekany ýurdumyzyň demirgazyk sebiti Daşoguz welaýaty göz öňüňe gelýär. Ýedi aşygyň goluna gazma dutaryny aldyran, Görogla gyratynyň üstünde...

Germaniýadan hoş habar

Germaniýanyň birnäçe instituty «Covid-19» pandemiýasy üçin sanjymynyň gözleginde ençeme işler alyp barýarlar. Ynha şolaryň biri-de Germaniýanyň Paul-Erlih institutydyr. Institutyň direktory Çiçutek alyp barýan işleriniň...

Ýewropa Ligasynyň oýunlary

6-njy iýulda “Sewilýa” topary “Roma” toparyny 2-0 hasabynda ýeňdi, “Wulwerhampton” topary “Olimpiakos” toparyny 1-0 hasabynda üstün çykdy (iki oýunyň netijesi 2-1), “Bazel” topary “Eintraht...

“Roma” topary 700 million dollara satyldy

Italiýanyň “Roma" topary ABŞ-nyň “Friedkin Group” kompaniýasy tarapyndan satyn alyndy. ABŞ-ly işewür Dan Fridkin Rim klubynyň esasy paýyny we käbir serişdeleri we infrastrukturany öz...