No menu items!
23/09/2020 13:26
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Danalara salgylanyp...

Danalara salgylanyp…

1.Ynsan  ýeňilmek üçin dünýä inmändir. Ol ýykylyp biler, ýöne ýeňlip däl.

Ernest Hemingweý

2.Ýüpüň ujuna ýeteniňizde, ony daňyňda, ýene-de dowam ediň.

Franklin D.Ruzlwet

3.Şu günümizi peşgeş bereliň, şonda biziň çagalarymyzyň ajaýyp ertesi bolar.

A.R.J.Abdul Kalam

4.Öwrenmeklik hiç haçan beýnini ýadatmaýar.

Leonardo Da winçi

5.Beýik işleri edip bilmeseňiz, kiçijikleri beri beýik ýoldan ýerine ýetiriň.

Napoleon Hil

6.Ähli kynçylyklara, garşylyklara we ähtimallyklara garamazdan, erjellik, tutanýerlilik-bular  ýüregi gowşaklykdan saplaýar.

Tomas Karlyl

7.Jeňiň iň güýçli  ýaragy duşmanyňy uruşman ýeňmegiňdir.

Sun Tzu

8.Ýüzüňizi hemişe Güne tarap çoýuň, şonda kölegeler siziň yzyňyzdan garar.

Wolt Witman

  1. 9. Müňlerçe menzil ýoluň syýahaty bir ädimden başlanýar.

Lao Tzu

10.Ertire iň gowy taýýarlyk şu günden başlanýar.

H.Jakson Brown,Jr

11.Aýtsaňyz ýatdan çykararyn.Öwretseňiz ýatlaryn. Emma goşsaňyz öwrenerin.

Benjamin Franklin

  1. 12. Mümkinçilik gapyny kakmaýan bolsa, gapy gur.

Milton Berle

13.Öňe gitmegiň syry- başlamakdyr.

Mark Twen

  1. 14. Özümizi bagtly edýän ynsanlara minnetdar bolalyň. Çünki olar biziň göwünlerimizi gülledýän bagbanlardyr.

Marsel Praust

15.Biz öz minnetdarlygymyzy sözler bilen beýan etmegiň iň uly sylag däldigini hiç haçan unutmaly däldiris.Esasy zat olar bilen ýaşamakdyr.

John. F.Kennedi

  1. 16. Bagtlylyk baýlykda ýa-da altynda ýaşaman, ýürekde orun tutýandyr.

Demokritus

17.Dünýäni özgertmekde iň güýçli ýarag-bilimdir.

Nelson Mandelon

18.Ýekeje gül meniň bagym bolup biler, ýekeje dost hem-meniň dünýäm.

                                                                           Leo Buskaglio

 

                                                        Terjime eden Maýa ALLABERDIÝEWA,

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyby.

IŇ TÄZE HABARLAR

2024-nji ýylda 2 sany kosmonawt Aýa iberiler

NASA-nyň habar bermegine görä, täze “Artemis” taslamasy taýýarlandy. Taslamanyň çäklerinde 2024-nji ýylda erkek we aýal kosmonawtyň (jemi 2 sany) Aýa iberiljekdigi habar berildi. NASA-nyň...

Taryhda şu gün – 23-nji sentýabr

23-nji sentýabr ýylyň 266-njy güni. Geliň, taryhda 23-nji sentýabrda bolup geçen taryhy wakalar, dünýä inen adamlar we aradan çykanlar bilen gysgaça tanyş bolalyň. Taryhy wakalar: 1908...

Kaka, ejem nirede?!

(Hekaýa) Ýer ýaly ýuwaş diýilýän ortanjy gyzynyň howsalaly sesi irden işe ugran Atdany duşaklanan ýaly etdi. Sakga saklandy-da, hyrra yzyna öwrüldi. Öwrülişi ýaly-da haýdaşlap ugrady. —...

Ata mähri

Eziz, kyblam, mähriban atam!  Elime galam alyp, siz barada ýazasym geldi. Dogry, dünýäniň diregi, mährem ýürekli eneler hakynda kän ýazylýar. Mähriban käbeler barada näçe...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Pikirler düwünçegi

Söýülmezlik diňe şowsuzlyk, söýmezlik betbagtlykdyr. Albert Kamus Durmuşy söýüň, durmuş hem sizi söýer. Adamlary söýüň, adamlar size söýgi bilen jogap bererler. Anton Grigoriýewiç Rubinşteýn Söýginiň diňe bir serişdesi...

Iň uly ýelken gämi

Şwesiýanyň taslama kompaniýasy “Oceanbird” atly ýel bilen işleýän ýük gämisini tanyşdyrdy. Bu gäminiň beýleki deňiz gämilerinden tapawutlylygy uglerod zyňyndylaryny 90% göterim azaldyp bilmegidir. Dünýäde...

Güýz bilen söhbet…(Şahyrana oýlanma)

Gurbannazar Ezizow:                                                              Birden gök asmana dikildi gözüm.   Ah, ol görnüş! Gözüm nämeler görýär.                                                                    Gül düzüň üstünden düzümde-düzüm,                                                                    Göwnüňi göterip, durnalar barýar...   Durnalar barýar. Misli günlere...

“Volvo” -dan howany arassalajy enjam

“Volvo” howany arassalaýan täze tehnologiýasyny yglan etdi. Sürüjiler indi awtoulaglarynyň içinde arassa we sagdyn howadan dem alyp, syýahata gitmezden ozal howany arassalap bilerler. Bütindünýä täsir...