22/10/2020 9:11
Home IŇ TÄZE HABAR Çempionlar ligasynyň pul baýragy

Çempionlar ligasynyň pul baýragy

2020/2021-nji ýylyň möwsümi üçin Çempionlar ligasynyň pul baýragy 1,95 milliard ýewro deň boldy. bu barada Ýewropanyň Futbol assosiasiýalarynyň geňeşiniň (UEFA) metbugat gullugy habar berýär.

Golaýda, dünýäniň iň abraýly futbol ýaryşynyň toparçylarynyň bijeleri çekildi. Toparçadaky duşuşyklara gatnaşýan her bir topar 15,25 million ýewro, toparçalardaky her bir ýeňiş üçin 2,7 million ýewro, deňme-deňlik üçin 0,9 million ýewro berler.

1/8 finala çykylan halatynda 9,5 million ýewro, çärýek finalda 10,5 million ýewro, ýarym final üçin 12 million ýewro pul baýragy berler.

Final duşuşygyna gatnaşýan her bir topar 15 million ýewro, ýeňiş gazanan halatynda goşmaça 4 million ýewro alar.

UEFA-nyň Superkubogyna gatnaşyjylar bolsa 3,5 million ýewro, ýeňiji 1 million ýewro pul baýragy alar.

Şeýle hem toparlar soňky 10 ýyldaky reýtingi esasynda hem töleg alarlar. Çempionlar ligasynyň bu tölegler üçin umumy gaznasy 585 million ýewro deňdir. Reýtingiň iň aşaky bölegindäki toparlar 1,108 million ýewro, birinji 35,46 million ýewro alar.

 

Medeniýet Sahypamyz

Sungat we medeniýet ulgamyna degişli täzelikler medeniýet sahypamyza ýerleşdirilendir!

Okap bilersiňiz  Eksport nyrhy arzanlaýar
Okap bilersiňiz  Hepdelik täleýnama (5-11-nji oktýabr)

 

Previous articleAşyk jepasy
Next articleMuny bilmek gyzykly

IŇ TÄZE HABARLAR

Gülälek Gulmyradowa:Käbäm bilen bile ýörän ýollarym!

Dünýäde şeýlebir bagt bar, ol seniň çagalyk arzuwlaryň wysal bolanda ýüze çykyp, seniň nurly dideleriňe mähir – muhabbete besläp, başyňy göge ýetirýär. Ol bagt...

“Garagum ýalkymy : Wideo we Foto Habar

Gözel Diýarymyzyň Garagum sährasyndaky köp ýyllardanbäri ody sönmeýän Derweze gaz krateridir. Ol “Garagum ýalkymy” diýlip atlandyryldy. Biz bu barada öň saýtymyza Foto Habar ýerleşdiripdik....

Öz asyrynyň ogly : Jelaleddin Meňburny

Häzire çenli “Jelaleddin Türkmen ýa-da Jelaleddin Meňburny” atly makalamyzyň 3 bölümini saýta ýerleşdirdik. Häzir bolsa makalamyzyň soňky bölümini Size ýetirýäris. Ýurdy goramaklygyň meselelerine garan ýokary...

Barselona oýunçylary bilen şertnamalaryny täzeledi

Futbol sportunuň beýik toparlarynyň biri hasaplanylýan “Barselona” futbol topary, özüniň esasy düzümde çykyş edýän derwezewan Mark Ter Ştegen, goragçy Jerard Pike, Kleman Lengle we...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Jemi 25 Baýrak Size garaşýar: Bäsleşik dowam edýär

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com     saýtynyň geçirýän  “Ata Watan Eserler”  döredijilik bäsleşiginiň täze tapgyrynyň mowzugy ýaly “Söýgi – durmuşyň özeni”!
Okap bilersiňiz  60 Eýfele 100 futbol meýdanyna barabar köpri
Habaryň Instagram Wideosy üçin şu...

Türkmen okuwçylary El ýuwmagyň Bütindünýä gününiň çäresine gatnaşdy

Türkmenistanyň Aşgabat şäherindäki 37-nji mekdebiň üçünji synp okuwçylary Bilim ministrligi we ÝUNISEF tarapyndan El ýuwmagyň Bütindünýä güni mynasybetli geçirilen interaktiw sapakda: "Günde bäş gezek...

Ýaşlyk Ýyllary: Jelaleddin Meňburny

“Jelaleddin Türkmen ýa-da Jelaleddin Meňburny” atly makalamyza dowam edýäris. Soltan Muhammet Ala ed-Din (1200-1220 dol.ýyl.) Anuşteginler neberesiniň wekili bolmak bilen, Abul Muzaffar Tekeşiň (1172-1200...

Söýgi bu üstünligiň gözbaşy

Söýgi bu-tebigy, ruhy meýilli adamlary ýakynlaşdyrýan we baglanyşdyrýan işjeň güýçdir. Bu duýgy ynam, dostluk, baglanyşyk, duýgudaşlyk we rehimdarlyk ýaly duýgylar ýaly möhüm rol oýnaýar....